รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  038671180 
101วัดกะแสนายสุเทพ ศรีสุทธิ 038618565 
102บ้านคลองป่าไม้นางสุภาภรณ์ ศิริฟองนุกูล   
103บ้านเนินไม้หอม  038010036 
104บ้านยางงามนายไกรสร ธรรมสนิท 038010049 
105ชุมชนวัดกลางกร่ำนายบัญชา ดีทน 038657462 
106วัดชากมะกรูดนางขำจิตร วุฒิศักดิ์ 038657464 
107วัดสุขไพรวันนายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ 038806221 
108บ้านหนองคุยนายปริญญา ญาณวุฒิ 038626208 
109บ้านชำสมอนายกรุง ม่วงนาครอง 038626233 
110วัดเขาน้อยนางอุไร บัวหลวง 038867271 
111วัดกองดิน  038010035 
112วัดเขาสำรองนางสาวนิตยา สมวนาพานิช 038626272 
113วัดไตรรัตนารามนายวิษณุ กุณฑลบุตร 038669429 
114วัดคลองปูนนายโอภาส พจนานุภาพ 038661432 
115วัดเนินยางนายชยุต พิพัฒฐาดร 038661637 
116บ้านเนินสมบูรณ์นายสมพร ชูก้อนทอง 038669424 
117วัดเขากะโดน  038657474 
118วัดบุนนาคนางลัดดาวรรณ จินดารัตน์ 038632441 
119บ้านคลองทุเรียนนางสาวปนัดดา จันตุ่ย 038647977 
120บ้านมาบเหลาชะโอนนายเจริญ ควรหา 038648576 
121วัดสันติวัน  038638496 
122วัดสมอโพรงนางภัทรภร อุทรักษ์ 038638858 
123วัดคลองชากพงนายสุรพัฒน์ ประจันทร์ตระเสน 038638702 
124วัดพลงไสวนางณัฐรดี โพธิ์ทิพย์ 038638352 
125วัดหนองกันเกรานายสุนทร ปกป้อง 038671969 
126วัดโพธิ์ทองนายสุทธิศักดิ์ แสงเพิ่ม 038671320 
127บ้านดอนสำราญนายฐศปวรรษ สมรรถการ   
128วัดพลงช้างเผือกนายกิจจา จันทร์ดี 038671195 
129วัดสารนารถธรรมารามนางสมพร ตันเงิน 038671193 
130วัดมงคลวุฒาวาสนางสาวณภัทร เรืองบุญส่ง 038669188 
131วัดชุมนุมสูงนางช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์ 038669296 
132บ้านเนินสุขสำรองนางสาวณภัทรศนัญท์ เจนการ 038894264 
133วัดทุ่งควายกินนายสมบูรณ์ ทองมณี 038669511 
134วัดเนินเขาดินนายสาคร เจริญกัลป์ 038669002 
135วัดหนองกะพ้อนางสาวอุษา ขวัญเขตร 038669497 
136บ้านหนองไทรนายปิยวัฒน์ ปานด้วง 038668482 
137วัดถนนกะเพรานางสาวปวีณา พุ่มพวง   
138วัดจำรุง  038866489 
139วัดเนินทรายนายพยงค์ ทิพย์อุทัย 038866730 
140วัดบ้านนานายวิโรจน์ วิภาสมงคล 038674796 
141บ้านทุ่งเค็ดนายมาโนช กุลนาแพง 038916033 
142บ้านท่าลำบิดนายอำนวย สำเร็จ 038916233 
143บ้านห้วงหินนางอรวรา ถึงเสียบญวน 038916115 
144ชุมชนวัดตะเคียนงามนางอัญชลี สารสุวรรณ์ 038661329 
146วัดท่ากงนางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี 038867109 
147วัดเกาะลอยนางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็ก 038661508 
148วัดปากน้ำพังราดนายชูชาติ คาดสนิท 038867066 
149วัดพังราดนางสาวอัจฉรี สรรพคุณ 038867233086-405171
150บ้านวังหินนายแสวง ศรีทาพักตร์ 038671202 
151วัดวังหว้านายกิฏฏิลาภ มีลาภ 038672530 
152บ้านเนินหย่องนางเกษร ใจชื้น 018617913 
153บ้านเนินดินแดงนางสาวพัชราพร พงษานิล 038010072 
154บ้านเจริญสุขนายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร 038672531 
155บ้านเขาหินแท่น  038010030 
156บ้านหนองน้ำขุ่น  038671203 
157บ้านสองสลึงนายอรัญ สุขสวัสดิ์ 038632256 
158บ้านสองพี่น้อง  038618183 
159บ้านเต้าปูนหาย    
160บ้านห้วยยางนางออมทรัพย์ คำทองแก้ว 038632220087-592213
161วัดคงคาวรารามนางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัย 038632181 
201บ้านชุมแสงนางปรานอม บำรุง 038666194 
202บ้านหนองม่วงนางเรไร สารราษฎร์ 0861511698 
203บ้านบึงตะกาดนายพิสูตร สุวรรณวงศ์   
204บ้านเขาตาอิ๋นนายบดินทร์ วรรณเกตุ   
205บ้านแก่งหวายนางณัฐชานันท์ ทิพยมนตรี 038618446 
206บ้านคลองไผ่  038626035 
207ไทยรัฐวิทยา 43นายบรรเทา เครือวัลย์ 038965193 
208วัดป่ายุบนายมานพ จันทร์บัว 038965222 
209บ้านยุบตาเหน่งนางสาววิภาพรรณ อุบล   
210บ้านคลองบางบ่อนางสาวนพรัตน์ สวัสดี 038626348083-020130
211บ้านพลงตาเอี่ยมนายปัญญา กันเกตุ 038666187 
212บ้านชงโคนางณัฏฐา สุขแสง 038666240 
213ชุมชนบ้านวังจันทน์นายบุญเวช แดงงาม 038626303 
215บ้านเขาตลาดนางกรนญา ภูริปัญญาวรกุล 038666192 
301บ้านเขาชะอางคร่อมคลองนางสาวดรรชนี คงช่วย 038618244 
302บ้านมะเดื่อนายวรรณเพ็ญ เสน่ห์   
303บ้านชำฆ้อนายมานพ หาที่ถูก 038969142 
304บ้านศรีประชานายธนะเดช บุญเทียม 038010045 
305บ้านเขาช่องลมนายบุญชิต งามสง่า   
306บ้านน้ำเป็นนางสาวศวรรยา อนุศสนี 038894051 
307บ้านสามแยกน้ำเป็นนายสุรพล รอดระหงษ์ 038894267 
308บ้านมาบช้างนอนนางศุภนา โถน้อย 038894219 
309บ้านเหมืองแร่นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์ 038010043085-095633
310บ้านน้ำใสนายเชาวลิต จินดารัตน์ 038894203 
311บ้านห้วยทับมอญนายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์ 038969233 
312บ้านยางเอนนางบุญเรือง ถ่ำมณี 038010038 
313บ้านสีระมันนายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ 038969032086-142695
314บ้านน้ำกร่อย  038010041 
316ชำฆ้อพิทยาคม  038615224