• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04126/179
  ลว.  30 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/211
  ลว.  31 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
  รายละเอียด : ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (เอกสารเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/677
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดโครงสร้างเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนที่ใช้ชุดสื่อ Teacher'Kit

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/691
  ลว.  28 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/707
  ลว.  01 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนนักการ+ครูวิกฤต เดือนมีนาคม 56
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิกฤต+นักการ และเงินประกันสังคม เดือนมีนาคม 56

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/745
  ลว.  05 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาสำรอง , วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/751
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูโรงเรียนดีประจำตำบล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/779
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : เอกสารสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยใส่ในช่องเอกสารให้แล้วค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04126/733
  ลว.  19 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านดอนสำราญ , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/797
  ลว.  17 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04126/801
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : สมัครเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 43 โรงเรียนที่ ศธ  04126/804
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดคงคาวราราม ,
  เรื่อง : การจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปี 2554
  รายละเอียด : ขอสำเนาผลการประเมินภายนอกรอบสามด้วยคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/806
  ลว.  19 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินงวด ปีงบประมาณ 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/805
  ลว.  18 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำ สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1131
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดกองดิน , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาตลาด , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ขอส่งวาระการประชุมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ธัญญนิตย์ อัมพรัตน์
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04126/847
  ลว.  29 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การกรอกข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/604
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/974
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 58 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1002
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ+พี่เลี้ยง
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ+พี่เลี้ยง+ครูวิกฤตและประกันสังคมให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1003
  ลว.  15 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: คุรุสภาเขตพื้นที่
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
  รายละเอียด : เชิญประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 วันพุธที่ 29 พ.ค.56 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1012
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1117
  ลว.  18 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : โครงการสานใจข่ายใยหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 58 โรงเรียนที่ ศธ  04126/287
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : โครงการคัดเลือกศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่น และองค์กรดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 8 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2136
  ลว.  09 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านยางงาม , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินทราย , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านชุมแสง , บ้านแก่งหวาย , บ้านมะเดื่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/299
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : การสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1263
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1264
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดบุนนาค ,
  เรื่อง : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
  รายละเอียด : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 61 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1531
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมผู้บริหาร 4/55 (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 23 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1027
  ลว.  05 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดคลองปูน , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การยื่นเอกสารขอรับเงินบำนาญ
  รายละเอียด : ยืนเอกสารขอรับเงินบำนาญของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1665
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เยาวชนทั่วไป อายุ 13-15 ปี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1576
  ลว.  31 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1589
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดบ้านนา ,
  เรื่อง : โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ 3 (โครงการโพธิสัตว์น้อยร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสยาม นำเจริญ
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1606
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านบึงตะกาด , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : เร่งรัดการยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน
  รายละเอียด : เร่งรัดการยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1614
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : ส่งฉบับจริงเร่งรัดการยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน
  รายละเอียด : ส่งฉบับจริงเร่งรัดการยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1654
  ลว.  10 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : ผลการแข่งขันงานมหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซี่ยน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1662
  ลว.  11 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ผ้าผูกคอ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1679
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดหนองกะพ้อ , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1754
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบขอรับทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอนยู่หัว
  รายละเอียด : เรียน ผอ.พูลศิลป์ ขอแจ้งจัดสรรทุนเฉลิมพระเกียรติฯ 85 พรรษา เครือข่ายกรมหลวงชุมพร เพิ่มอีก 6 ทุน และขอให้ส่งแบบขอรับทุนที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ด้วยคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/823
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  รายละเอียด : ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอำนาจ เจริญรวย
   -> 37 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1773
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งไม่เป็นทางการยกเลิกการรับมอบ Tablet
  รายละเอียด : แจ้งไม่เป็นทางการยกเลิกการรับมอบ Tablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1774
  ลว.  06 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1789
  ลว.  30 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ "TOA Build Thailand สร้างไทยให้ยั่งยืน" ปี 2 ตอน "สร้างงาน สร้างอาชีพ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1794
  ลว.  30 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1819
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก แม่บ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1871
  ลว.  05 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมเพื่อเตียมการจัดงานมหกรรมวิชาการระยอง2'55 และการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1873
  ลว.  05 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดบุนนาค , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดคงคาวราราม , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1894
  ลว.  06 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/1905
  ลว.  10 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินงวด ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1997
  ลว.  19 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2034
  ลว.  24 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงิน
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงิน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2076
  ลว.  01 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านวังหิน , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การติดตามผลหลังการอบรม/พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 85 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2084
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2122
  ลว.  04 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2147
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2148
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/964
  ลว.  28 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมด่วนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555
  รายละเอียด : การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 88 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2193
  ลว.  18 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)
  รายละเอียด : ขอให้ทุกโรงเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2555)ก่อนการออกคำสั่ง หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2211
  ลว.  22 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2256
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2555 (ครั้งที่ 3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2304
  ลว.  13 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2346
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเขาน้อย ,
  เรื่อง : ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบัน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2365
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2399
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดทุ่งควายกิน ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีฯพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2415
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดท่ากง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2418
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านวังหิน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 88 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2459
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2463
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดะยอง (การจัดนิทรรศการ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2503
  ลว.  11 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่1-3 วิทยฐานะชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2505
  ลว.  11 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่1-2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2551
  ลว.  17 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , บ้านมาบเหลาชะโอน , บ้านสองพี่น้อง , บ้านยุบตาเหน่ง ,
  เรื่อง : ท้าพิสูจน์โครงการพิชิตทองโรงเรียน อ่านเขียนร้อยเปอร์เซ็นต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1641
  ลว.  09 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : รับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่องฯ เพือบรรจูฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2592
  ลว.  20 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2593
  ลว.  20 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1042
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม ,
  เรื่อง : การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2019
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ "ชะเมา 2555"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2103
  ลว.  03 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ตัวอย่างแบบรายงานผลและตารางการแข่งขัน/แผนผังสถานที่การแข่งขัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2658
  ลว.  27 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1772
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การลงทะเบียนรับ Username และ Password สำหรับการเข้าใช้ระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 44 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2351
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ เดือน ตุลาคม 55
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ เดือนตุลาคม 55 และเงินประกันสังคม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2333
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2118
  ลว.  04 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ สถานที่ โรงเรียนบ้านชุมแสง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/824
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : 
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ประชุมปฎิบัติการฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอำนาจ เจริญรวย
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2549
  ลว.  17 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การนิเทศติดตาม Tablet เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับคาราวานการนิเทศ ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/837
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสมอโพรง ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/836
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : การป้องกันและควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/835
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองไผ่ ,
  เรื่อง : ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/833
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลงานชิงทุนการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/832
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : การจัดส่งแบบรายงานผลผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/831
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านชำสมอ ,
  เรื่อง : การมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง และทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/830
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเนินยาง ,
  เรื่อง : การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/829
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 56 โรงเรียนที่ ศธ  04126/828
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดทุ่งควายกิน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนแกนนำปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/827
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองทุเรียน ,
  เรื่อง : โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/826
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามวาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/825
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ส่งประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/4
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือจำหน่ายของที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 61 ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 98 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/6
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/7
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/8
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายวิชาการแบบเข้ม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/9
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านหนองไทร , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 98 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/11
  ลว.  05 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ** ยกเว้นโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนเอกชน**

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/13
  ลว.  05 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/14
  ลว.  05 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมรวมใจต้อนรับปีใหม่ คุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/16
  ลว.  05 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านคลองทุเรียน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดพังราด , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : กรอกแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/17
  ลว.  05 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิยประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 70 โรงเรียนที่ ศธ  04126/18
  ลว.  05 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 101 โรงเรียนที่ ศธ  04126/19
  ลว.  03 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: คุรุสภาเขตพื้นที่
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดบุนนาค , วัดพลงไสว , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดทุ่งควายกิน , วัดถนนกะเพรา , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : การจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2556
  รายละเอียด : การจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่
   -> 100 โรงเรียนที่ ศธ  04126/22
  ลว.  06 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรีน สิ่งที่ส่งมาด้วยตามข้อ 7 จะส่งให้ภายหลัง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/23
  ลว.  06 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านแก่งหวาย ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 101 โรงเรียนที่ ศธ  04126/25
  ลว.  06 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : มอบหนังสือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  รายละเอียด : หนังสือใส่ในช่องเอกสารให้แล้วนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 101 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/27
  ลว.  06 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินของขวัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูคนละ 500 บาท
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินของขวัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู คนละ 500.- บาท ยกเว้นโรงเรียนมัธยม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/29
  ลว.  06 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , บ้านหนองไทร , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอมอบเกียรติบัตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/32
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดคลองปูน , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดเนินทราย , บ้านห้วงหิน , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/33
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดคลองปูน , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดเนินทราย , บ้านห้วงหิน , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอาหารของโรงเรียนจำหน่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/95
  ลว.  15 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดบุนนาค , บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การประชุมผู้บริหารและครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศ๊ลธรรมโลกฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/36
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนส่งคำสั่งให้ สพป.ระยอง 2 จำนวน 5 ชุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 47 โรงเรียนที่ ศธ  04126/38
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนตกเบิกเงินเดือน
  รายละเอียด : แจ้งโอนตกเบิกเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/26
  ลว.  06 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินประกันสังคมลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2556
  รายละเอียด : **ยกเว้นโรงเรียนมัธยม และเอกชน**

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/39
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ผลการวิเคราะห์การสอบ Pre O-Net ของนักเรียนชั้น ป.6
  รายละเอียด : สพป.รย.2 ส่งผลการวิเคราะห์จุดอ่อนที่พบในการสอบ Pre- o-Net ของนักเรียนชั้น ป.6 สรุปในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ของทุกเครือข่ายส่วนผลการวิเคราะห์เป็นรายโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/40
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขนมเด็กนักเรียนที่ขายภายในโรงเรียนไม่มีคุณภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 105 โรงเรียนที่ ศธ  04126/42
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 100 โรงเรียนที่ ศธ  04126/45
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาน้อย , บ้านเขาหินแท่น , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/52
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/53
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/54
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/55
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/56
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/58
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 34 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/60
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพิจารณารายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลส่งสพป.ระยอง เขต 2 เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายปี 2555 รองรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนพิจารณากรอกข้อมูลตามแบบที่ 1-5 แล้วจะเขตด่วนเพราะจะใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวันที่ 17 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 34 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/62
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอก ข้อมูลส่ง สพป.ระยอง เขต 2 เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายปี 2555 รองรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนพิจารณากรอกข้อมูลตามแบบที่ 1-5 แล้วส่งเขตด่วน เพราะจะใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวันที่ 17 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/63
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน
  รายละเอียด : ร.ร.คลองบางบ่อ ขอให้ส่งเอกสารลูกจ้างประจำเพิ่มเติม ด่วน
  1. แบบ ลปจ.1(ตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่) จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 จำนวน 1 ชุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/67
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรซ่อมแซมงบประมาณโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/72
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคงคาวราราม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/75
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/76
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดบุนนาค , วัดพลงไสว , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดทุ่งควายกิน , วัดถนนกะเพรา , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/77
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/79
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงไสว ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/81
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดบุนนาค , วัดพลงไสว , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดทุ่งควายกิน , วัดถนนกะเพรา , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 110 โรงเรียนที่ ศธ  04126/82
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/83
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/86
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูในสังกัดเป็นวิทยากรโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/87
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงไสว , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/88
  ลว.  16 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ ,
  เรื่อง : โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : รายชื่อผู้ทำประกันเดิม พ.ศ.2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/11
  ลว.  02 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 33 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/92
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : สอบถามโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านการประเมินคุณภาพ (ศมส.)
  รายละเอียด : สอบถามโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านการประเมินคุณภาพ หรือยัง หากโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนใดผ่านการประเมินแล้วแจ้งให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบด้วยทางเบอร์ 0871335969
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/93
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประเมินลูกจ้างประจำในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/95
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดบุนนาค , บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการลบลอยสักผิวหนัง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04126/97
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การจัดงานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 100 โรงเรียนที่ ศธ  04126/98
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดถนนกะเพรา ,
  เรื่อง : สรุปผลการแข่งขันตัวแทนระดับชาติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/99
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลประเมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 35 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/100
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม "หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร" สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/42
  ลว.  07 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: คุรุสภาเขตพื้นที่
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2557
  รายละเอียด : แทนไฟล์เดิมที่เปิดไม่ได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/103
  ลว.  18 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/104
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดโพธิ์ทอง , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านแก่งหวาย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านศรีประชา , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/105
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลในโครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/107
  ลว.  20 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำการรักษาการลบรอยสักผิวหนังในนักเรียน/นักศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/79
  ลว.  10 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพลงไสว ,
  เรื่อง : เชิญประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : เทคนิคการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/111
  ลว.  20 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปี 54
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินปันผลสหกรณ์ปี 54 ยกเวันมัธยม และรุ่งนภา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/114
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/115
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกะแส , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดเขาน้อย , วัดบ้านนา , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/116
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส.80

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/119
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านสองพี่น้อง ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/120
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/121
  ลว.  24 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : โครงการมัคคุเทศก์น้อย ร้อยใจ สายใยชุมชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/122
  ลว.  21 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม 30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/123
  ลว.  24 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/124
  ลว.  24 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดบ้านนา ,
  เรื่อง : การส่งจดหมายข่าว "อย.Report"
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยใส่ช่องรับเอกสารของโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/126
  ลว.  24 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/127
  ลว.  24 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/322
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดถนนกะเพรา , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ประกาศ สทศ. เรื่อง การสอบ O-NET รอบพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายอำนาจ เจริญรวย
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/130
  ลว.  21 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/131
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม , วัดถนนกะเพรา ,
  เรื่อง : ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบO-NETป.6 ม.3 ปี 54

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/133
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารี สมัครสอบคัดเลือกไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ณ ประเทศศรีลังกา และประเทศเกาหลี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/134
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
  รายละเอียด : การแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/135
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ปัจจุบัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 98 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/137
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา
  รายละเอียด :  หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ (3) สพฐ. ยังไม่ส่งข้อมูลมาให้ เมื่อ สพป.รย.2 ได้ข้อมูลแล้ว จะส่งไปให้ รร. อีกครั้ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/139
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/142
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/144
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านยางงาม ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/146
  ลว.  24 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อาสาสมัครเป็นวิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/146
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ+ประกันสังคม
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ+ประกันสังคม เดือน มกราคม 55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 14 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/149
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งคืนเงินค่าประกันสังคม
  รายละเอียด : คืนเงินประกันสังคม จากเดิม 5% เป็น 3% . ให้โรงเรียนถอนเงินมาคืน สพป.รย.2 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 2 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/155
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินงวด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/156
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการประเมินลูกจ้างประจำ ร.ร.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/157
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/158
  ลว.  27 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ในการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/163
  ลว.  27 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/165
  ลว.  27 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดหนองกันเกรา , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , บ้านทุ่งเค็ด , วัดปากน้ำพังราด , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การตรวจสอบพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/173
  ลว.  30 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/176
  ลว.  30 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : โน๊ตเพลงวงดุริยางค์ "งานสืบสานตำนานไทยฯ" 15 มีนาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04126/177
  ลว.  30 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ส่งคำสั่งสพป.รย.2 ที่ 019/2555 (ฉบับแก้ไข)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/178
  ลว.  30 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/185
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เลื่อนรับสมัคร รอง ผอ. , ผอ.สถานศึกษา
  รายละเอียด :  เลื่อนรับสมัคร รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา (31 ม.ค. - 6 ก.พ. 55)
  รอจนกว่าหลักเกณฑ์ใหม่เสร็จ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/188
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : 
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/189
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/190
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , บ้านชำสมอ , วัดกองดิน , วัดไตรรัตนาราม , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านห้วงหิน , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , วัดวังหว้า , บ้านเนินดินแดง , บ้านเต้าปูนหาย , แกลง(วิทยสถาวร) , ชำนาญสามัคคีวิทยา , สุนทรภู่พิทยา , ห้วยยางศึกษา , มกุฎเมืองราชวิทยาลัย , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชุมนุมใน , วังจันทร์วิทยา , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , เขาชะเมาวิทยา , ชำฆ้อพิทยาคม ,
  เรื่อง : สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่61 วันที่ 25 - 27 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 101 โรงเรียนที่ ศธ  04126/192
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ขอมอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  รายละเอียด : สื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 รายการใส่ไว้ในช่องเอกสารของโรงเรียนแล้ว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1053
  ลว.  22 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/200
  ลว.  30 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านคลองทุเรียน , วัดสมอโพรง , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเขาหินแท่น , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/201
  ลว.  30 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง , วัดบ้านนา ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/202
  ลว.  30 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Teacher's Kit

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/204
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประเมินวิทยฐานะชนก.ด้าน1-3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/205
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสันติวัน , วัดเนินเขาดิน , วัดพังราด , วัดคงคาวราราม , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/206
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งประเมินวิทยฐานะชนก.ด้าน1-3
  รายละเอียด : ให้ผู้ขอรับการประเมินแจ้งคณะกรรมการด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/207
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งประเมินวิทยฐานะชนก.ด้าน1-3
  รายละเอียด : ให้ผู้ขอรับการประเมินแจ้งคณะกรรมการด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/208
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/209
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่นที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 63 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/210
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ+ครูพี่เลี้ยง เดือนมกราคม 55
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ+พี่เลี้ยงเดือนมกราคม 55 เงินประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จประกันสังคมภายในวันที่ 18 ก.พ.55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 99 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/211
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศ รับสมัครพนักงานชับรถยนต์ ประจำ สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/212
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประกาศ รับสมัครพนักงานชับรถยนต์ ประจำ สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/213
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิทย์+ครูคณิตเดือนมกราคม 55
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิทย์+ครูคณิตเดือนมกราคม 55 และประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคมภายในวันที่ 18 ก.พ.55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 47 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/214
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิกฤต+ครูอัตราจ้าง+นักการเดือนมกราคม 55
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิกฤต+อัตราจ้าง+นักการเดือนมกราคม 55 และประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคมภายในวันที่ 18 ก.พ.55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/215
  ลว.  31 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/215
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 8 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/216
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/217
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , บ้านท่าลำบิด , บ้านชุมแสง , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาตลาด , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินตกเบิก
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินตกเบิก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 8 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/218
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , บ้านสองสลึง , บ้านห้วยยาง , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , วัดป่ายุบ , บ้านเขาตลาด , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/219
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/222
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อนุญาตให้นักเรียนจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนเยาวชนทำดีถวายในหลวง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 99 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/224
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : เลื่อนรับสมัคร รอง ผอ. , ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/225
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดวังหว้า ,
  เรื่อง : ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2555-2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/226
  ลว.  30 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/283
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/229
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านยางงาม , วัดไตรรัตนาราม , วัดสมอโพรง , วัดหนองกะพ้อ , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชำฆ้อ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะพระธุดงค์วัดนาหลวง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/231
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/234
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 (งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04126/235
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน "สืบสานตำนานไทยฯ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/236
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกองดิน , วัดเนินเขาดิน , รุ่งนภาพิทยา , บ้านศรีประชา , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/237
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/240
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Upgrade)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/243
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข.
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข. ยกเว้นมัธยมและเอกชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/244
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมจัดงาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/246
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , บ้านท่าลำบิด , บ้านชุมแสง , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาตลาด , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมโครงการ "84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/247
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/248
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานวันการศึกษาเอกชนประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/249
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมจัดงาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/252
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายทักษะคุณธรรมนำชีวิต"เสริมสร้างจิตอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/253
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/254
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การส่งจดหมายข่าว "อย. Report"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/255
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาชน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/256
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/257
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/258
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/259
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสริมสร้างอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 62 โรงเรียนที่ ศธ  04126/261
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/263
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านมะเดื่อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : ส่งรายงานการประชุม (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/264
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/266
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางพรรณี ลายสาน
   -> 12 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/267
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินงวด ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/270
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรการแสดงกายกรรมการกุศล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/271
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรการแสดงกายกรรมการกุศล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/272
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย , วังจันทร์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดซื้อและอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือสวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/273
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2555 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/274
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เนื้อเพลงรักเมืองไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/275
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกะแส , บ้านชำสมอ , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านดอนสำราญ , บ้านหนองไทร , วัดเนินทราย , วัดท่ากง , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การส่งจดหมายข่าว "อย.Report"
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยใส่ช่องรับเอกสารของโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/276
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านชำสมอ , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านดอนสำราญ , บ้านหนองไทร , วัดเนินทราย , วัดท่ากง , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ จำนวน13ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/277
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/278
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกองดิน , วัดไตรรัตนาราม , วัดบุนนาค , วัดเนินเขาดิน , วัดถนนกะเพรา , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงิน
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/279
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงิน
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการติวเข้ม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/282
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านหนองไทร , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน "งานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/283
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/286
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในเขตภูมิภาค ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/290
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ร.ร. สามารถจัดส่งข้อมูล ทางระบบ EOPM ได้ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/296
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04126/298
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชำสมอ , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดคลองชากพง , วัดชุมนุมสูง , วัดวังหว้า , บ้านเนินดินแดง , อนุบาลจินดาวัฒน์ , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : กิจกรรมการแสดงงาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/299
  ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/300
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การฝึกซ้อมดนตรีไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04126/302
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (UPGRADE) ปีที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 61 โรงเรียนที่ ศธ  04126/304
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 18 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/306
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคคลเข้าอบรมสัมมนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/307
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/312
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : การประกวด "สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/313
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "รถยนต์ในฝัน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/315
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางศรันยา ภิรมย์ภักดิ์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/318
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ"ทุนการศึกษา M-150 เพื่อบุตรผู้ใช้แรงงาน 2555"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/319
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
  รายละเอียด : การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/320
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ห้วยยางศึกษา , มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ,
  เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานขับรถยนต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/321
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : แนวปฏิบัติตามคำสั่ง สพฐ ที่ 110/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/322
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดถนนกะเพรา , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เข้ารับการอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/323
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 125

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/324
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราขกุมาร ปี 2555
  รายละเอียด : ส่งถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 โรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/325
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งผลการประกวดเกมทางทันตสุขภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/326
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 125
  รายละเอียด : เอกสารเพิ่มเติมจากหนังสือส่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/327
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/331
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/331
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/334
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 8

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/335
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ส่งคู่มือประเมินลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด :  1. แบบคำขอ จำนวน 1 ชุด
  -กรณีปรับระดับชั้นงาน หน้า 111
  -กรณีเปลี่ยนสายงาน หน้า 120
  2.แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่ อย่างละ2ชุด หน้า197
  3. ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 จำนวน1 ชุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/336
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งคู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว17

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/337
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานชับรถยนต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/198
  ลว.  30 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านยางงาม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ประจำปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 62 โรงเรียนที่ ศธ  04126/338
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดถนนกะเพรา , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : เลื่อนการตัดชุดปกติขาว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/339
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/340
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/342
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/345
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา
  รายละเอียด : เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/346
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/347
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/348
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/349
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/350
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/351
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/352
  ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/352
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/353
  ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ส่งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/353
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/355
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/355
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/357
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/358
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษงานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/359
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งข้อเสนอจากการประชุมเวทีสาธารณะสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเรื่อง "ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/361
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันความเสี่ยงโครงการพัฒนาชีวิตครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/362
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การดำเนินโครงการลบรอยสักลายบนผิวหนังในนักเรียน นักศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/363
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเขาน้อย , วัดเนินเขาดิน , บ้านเต้าปูนหาย , วัดคงคาวราราม , อนุบาลจินดาวัฒน์ , วัดป่ายุบ , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : กรอกแบบรายงานข้อมูลการจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/364
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : แจ้งสถานที่สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบใส่ในช่องใส่เอกสารของเขตฯให้แล้วนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/518
  ลว.  12 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) , ชำนาญสามัคคีวิทยา , สุนทรภู่พิทยา , ห้วยยางศึกษา , มกุฎเมืองราชวิทยาลัย , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , วังจันทร์วิทยา , เขาชะเมาวิทยา , ชำฆ้อพิทยาคม ,
  เรื่อง : การให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/369
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ประชุมกรรมการคุมสอบ NT

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 90 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/370
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ประชุมกรรมการคุมสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 30 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/372
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงจัดประชุมระดมความคิดกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบาย และระดมความคิดของชุมชน เพื่อจะได้จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ และให้ส่งแบบสำรวจพร้อมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่ง สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 76 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/375
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 70 โรงเรียนที่ ศธ  04126/376
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาตาอิ๋น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม "งานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" ตามบัญชีรายชื่อ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/377
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : นักเรียนทุนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 20 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/378
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : เอกสารใช้เป็นแนวทางในการประชุมระดมความคิดกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/379
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการเดือน กุมภาพันธ์ 56
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ และเงินประกันสังคม เดือน กุมภาพันธ์ 56

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 45 โรงเรียนที่ ศธ  04126/379
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งคือมือการสอบ NT ฉบับปรับปรุงและเกณฑ์การอ่าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/380
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทุนการศึกษามูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/380
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04126/380
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556และบรรจุเข้าแผน 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04126/381
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/397
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านยุบตาเหน่ง ,
  เรื่อง : การสมัครเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/399
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การอบรมเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชนในหัวข้อ "สนุกอย่างมีหลักกับสีชอล์ก"
  รายละเอียด : ยกเว้นโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/400
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/401
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/402
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/404
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : คณะกรรมการสถานศึกษาบั้นพื้นฐานพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  รายละเอียด : ยกเว้นโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/405
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : การรับข้อสอบ NT ของสนามสอบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/406
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ส่งแนวการคุมสอบ NT ม 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/408
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/411
  ลว.  02 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/412
  ลว.  02 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/414
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านน้ำใส , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04126/416
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ฝ่ายอาเซียนและพลุไฟ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/418
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอรายชื่อกรรมการตรวจข้อสอบปฏิบัติ ป 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04126/419
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ เพื่อรับโล่รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/421
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , บ้านสองพี่น้อง ,
  เรื่อง : การนิเทศ ติดตาม การประเมินเอกสาร หลักฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 และการขอรับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/424
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านมาบเหลาชะโอน , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองม่วง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การมอบทุนการศึกษา
  รายละเอียด : ส่งถึงโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาทุกโรงเรียน และมัธยมศึกษา 8 โรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/426
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : เนื้อเพลง "อาเซียน" พิธีเปิด วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/428
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสัมมนาทางวิชาการฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/429
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกำหนดวันออกประเมินลูกจ้างประจำ 3ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/430
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/432
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านห้วงหิน ,
  เรื่อง : การนิเทศ ติดตาม และประเมินเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 97 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/433
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านชำสมอ , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านดอนสำราญ , บ้านหนองไทร , วัดเนินทราย , วัดท่ากง , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การขึ้นเงินเดือนใหม่
  รายละเอียด : ชี้แจงการขึ้นเงินเดือนใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/435
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดไตรรัตนาราม , บ้านคลองทุเรียน , วัดคลองชากพง , วัดถนนกะเพรา , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านเนินดินแดง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านเขาตาอิ๋น , วัดป่ายุบ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสำรวจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/436
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/439
  ลว.  01 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดไตรรัตนาราม , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดคลองชากพง , วัดบ้านนา , บ้านเนินดินแดง , วัดป่ายุบ , บ้านน้ำเป็น , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/440
  ลว.  08 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/442
  ลว.  08 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมด้วยระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ปัญหายาเสพติดและกองทุนสภาสตรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/443
  ลว.  08 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/445
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับมอบอุปกรณ์กีฬา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 14 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/452
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการเดือนกุมภาพันธ์ และประกันสังคมให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคมภายในวันที่ 30 มีนาคม 55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/456
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/457
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  รายละเอียด : แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครูชาวต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/461
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านชุมแสง , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/463
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งหนังสือแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  รายละเอียด : ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่กลุ่มนิเทศค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/464
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้ร่วมงานและร่วมพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัคร รุ่นที่ 124

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/466
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษงานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/467
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/471
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/472
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : ชำฆ้อพิทยาคม ,
  เรื่อง : เงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครูอัตราร้อยละ 5

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/473
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายกระจายปลายทาง
  รายละเอียด : การจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายกระจายปลายทาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/476
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูฝึกซ้อมวงดุริยางค์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/477
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพลงไสว ,
  เรื่อง : ขอแจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 30

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 60 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/478
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/479
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : แจ้งการประเมินโรงเรียนโครงการ อย.น้อย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/480
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียน อย.น้อย จัดทำโครงงานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/481
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียน อย.น้อย จัดกิจกรรม อย.น้อย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/482
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การส่งจดหมายข่าว "อย.Report"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04126/483
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/486
  ลว.  07 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/484
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับจักรยานในโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/485
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/486
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือการปฏิบัติการสุ่มตรวจยาเสพติดในสถานที่ราชการและสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 9 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/487
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : โครงการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณครูผูปลูกฝังคุณธรรม งบประมาณปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/492
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงาน การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/494
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การส่งแบบสรุป แบบประเมินการเตรียมความพร้อมฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 62 โรงเรียนที่ ศธ  04126/495
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : สาส์นจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 86 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/496
  ลว.  07 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  1. คำสั่งนี้ ให้ส่งที่ กลุ่มบุคคล (ส่งที่ พนิดา คุ้มคง)
  2. คำสั่งนี้ให้ สั่ง ณ วันที่ 4 มี.ค. 56 เท่านั้น
  3. ให้ โรงเรียนเลือกทำ เฉพาะของโรงเรียนตัวเอง ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แก้ไขได้ (บัญชีแนบท้าย)
  4. คำสั่งที่ รายที่ 21 - 40 ได้ส่งแยกไฟล์ไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/774
  ลว.  11 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/497
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/498
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การจัดงาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/499
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : การตรวจกระดาษคำตอบภาคปฏิบัติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/500
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการตรวจกระดาษคำตอบและกรอกคะแนน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/501
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการตรวจกระดาษคำตอบและกรอกคะแนน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/502
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการตรวจกระดาษคำตอบและกรอกคะแนน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/503
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการตรวจกระดาษคำตอบและกรอกคะแนน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/504
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการตรวจกระดาษคำตอบและกรอกคะแนน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/505
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการตรวจกระดาษคำตอบและกรอกคะแนน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1012
  ลว.  19 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้านสื่อและข้อสอบแนว PISA สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/506
  ลว.  15 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการสานใจข่ายใยหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 91 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/511
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/512
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/513
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/516
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอให้ส่ง แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ขอให้โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ส่งแก้ไขคำสังแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแน่งครู ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่แจ้งไป ที่ ศธ 04126/0437 ลงวันที่ 28 ก.พ. 55
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/524
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย , วังจันทร์วิทยา ,
  เรื่อง : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/525
  ลว.  12 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: คุรุสภาเขตพื้นที่
  ถึง : วัดคลองชากพง ,
  เรื่อง : แบบ คส 02
  รายละเอียด : ถ้าเปิดไม่ได้ยัง รบกวนช่วยแจ้งด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/525
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดคลองชากพง ,
  เรื่อง : โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/528
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์สายสามัญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/529
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : รายงานสถานการณ์โรคในสถานศึกษา/ศูนย์เด็กเล็กและเนอร์สเซอรี่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/531
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/533
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ส่งผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ชั้น ม 3 ปี กศ 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/534
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนาครูและนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/535
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/536
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ,
  เรื่อง : การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/537
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 59 โรงเรียนที่ ศธ  04126/538
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 97 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/325
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบเซ็นชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
  รายละเอียด : แบบเซ็นชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 60 โรงเรียนที่ ศธ  04126/539
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/540
  ลว.  11 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/543
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม 30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/544
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/545
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/551
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านหนองน้ำขุ่น , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/552
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำสมอ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การประเมินด้านที่1-2เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/553
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : การประเมินด้านที่1-2เลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/554
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านยางงาม , วัดไตรรัตนาราม , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , ชำนาญสามัคคีวิทยา , อนุบาลหลานรัก , บ้านหนองม่วง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาตลาด , วังจันทร์วิทยา , บ้านมะเดื่อ , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การประเมินด้านที่1-3 วิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/555
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การประเมินด้านที่1-3 วิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/556
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน1-3 วิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/558
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้นำวิชาการวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/559
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพิ่มพูนศักยภาพครูพี่เลี้ยงวิชาการวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/560
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : โครงการสินเชื่ออเนกประสงค์, ธนวัฎ แก่บุคลากรของรัฐ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/562
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งใบสำคัญรับเงินล้างหนี้เงินทุนเฉลิมพระเกียรติฯ
  รายละเอียด : สพป.รย. 2 ได้โอนเงินทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ให้โรงเรียนส่งใบสำคัญรับเงินล้างหนี้ได้ที่ห้องการเงิน สพป.รย.2 ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/563
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครูผุ้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางอารมณ์ เอกาบูรณ์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/564
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/565
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนนำร่อง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/566
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนนำร่อง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/568
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านบึงตะกาด , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าบำบัดรักษาตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/569
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ ,
  เรื่อง : การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04126/574
  ลว.  15 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : สำรวจเกษียณปี56-60
  รายละเอียด : ส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 มีนาคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/584
  ลว.  26 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/585
  ลว.  26 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/587
  ลว.  26 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมอบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การประชุมอบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/589
  ลว.  27 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม เดือน มีนาคม 55 และให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคม ภายในวันที่ 20 เมษายน 55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 87 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/591
  ลว.  21 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอทราบผลการเรียนปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางฉันทนา รัตนพลแสน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/593
  ลว.  27 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/594
  ลว.  27 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/596
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านดอนสำราญ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 89 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/597
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านศรีประชา , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.1 ปี 2555 เตรียมจัดสรร Tablet
  รายละเอียด : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.1 ปี 2555 เตรียมจัดสรร Tablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/598
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.1 ปี 2555 เตรียมจัดสรร Tablet
  รายละเอียด : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.1 ปี 2555 เตรียมจัดสรร Tablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/599
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องการใช้ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียนประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/600
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การมอบหนังสือ "บันทึกความดี เพื่อในหลวงของเรา"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/601
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/602
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 88 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/755
  ลว.  23 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/605
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนโครงการเรียนฟรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/608
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/609
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในเขตภูมิภาค ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/610
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนาครูและนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/612
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชงโค ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/613
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 56 โรงเรียนที่ ศธ  04126/614
  ลว.  24 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/615
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดเขาน้อย ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินตกเบิก 15,000 บาท ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2555
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าครองชีพ 15,000.- ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2555 ยกเว้นเอกชนและมัธยม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/620
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/631
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาค 2/2554 (เพิ่มเติม 30%)
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จล้างหนี้ ให้ตรงกับวันที่และยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุน
  ส่งล้างหนี้ที่ห้องการเงิน สพป.รย.2 ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 58 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/632
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ+พี่เลี้ยง
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ+พี่เลี้ยง และประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคมภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/633
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาค1/55 ครั้งที่1 (70%)
  รายละเอียด : ***ยกเว้น โรงเรียนสังกัดมัธยม
  ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จล้างหนี้ ให้ตรงกับวันที่และยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุน
  ส่งล้างหนี้ที่ห้องการเงิน สพป.รย.2 ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/635
  ลว.  28 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : ขอเชิยประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 38 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/634
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิกฤต+นักการ+ครูอัตราจ้าง
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิกฤต+นักการ+ครูอัตราจ้าง และประกันสังคมให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคมภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/635
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินครูวิทย์+ครูคณิต
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิทย์+ครูคณิตและเงินประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคมภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/636
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาค2/54 (เพิ่มเติม 30%)
  รายละเอียด : **ยกเว้น โรงเรียนสังกัดมัธยม
  ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จล้างหนี้ ให้ตรงกับวันที่และยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุน
  ส่งล้างหนี้ที่ห้องการเงิน สพป.รย.2 ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 56 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/637
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/638
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : การจ่ายเช็คชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
  รายละเอียด : การจ่ายเช็คชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/639
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดทุ่งควายกิน , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : โครงการสัมมนาบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/641
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี 2555 (งบแปรญัตติ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/643
  ลว.  21 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/644
  ลว.  21 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : โครงการ "นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04126/493
  ลว.  10 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเนินยาง , วัดสันติวัน , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , บ้านห้วงหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเขาหินแท่น , บ้านห้วยยาง , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 83 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/650
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาแนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 84 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/651
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านเนินสุขสำรอง , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองสลึง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : บัญชีฯ แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่าง สพป.)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 84 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/652
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , วัดเขากะโดน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดโพธิ์ทอง , วัดพลงช้างเผือก , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดถนนกะเพรา , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดพังราด , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านหนองม่วง , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : บัญชีฯ แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่าง สพป.)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/654
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดคลองปูน , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/655
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดหนองกันเกรา , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/656
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/658
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/659
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 37 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1223
  ลว.  10 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอแก้ไขแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก แบบ รร.1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04126/662
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/666
  ลว.  26 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : โครงการบรรพาชา สามเณร ธรรมสัญจรฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 72 โรงเรียนที่ ศธ  04126/668
  ลว.  03 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดเนินเขาดิน , บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : การดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/675
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านห้วงหิน ,
  เรื่อง : การมอบ DVD โรงเรียนวิถีพุทธ จากวิถีพุทธ สู่วิถีชีวิต และDVD โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/678
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Teacher'Kit ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/681
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 90 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/682
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านบึงตะกาด , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 90 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/683
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านดอนสำราญ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบ 2555
  รายละเอียด : ** ยกเว้น**โรงเรียนสังกัดมัธยม
  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/684
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/685
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดชากมะกรูด ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ " เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและฉลอง 20 ปี นานมีบุคส์ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/687
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แก้ไขหนังสือขอเชิญประชุมเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี 2555 (งบแปรญัตติ) และเอกสารเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 60 โรงเรียนที่ ศธ  04126/688
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เรื่องการรวบรวมรายชื่อ ผู้ที่พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหน่วยงานของท่าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/689
  ลว.  28 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 61 โรงเรียนที่ ศธ  04126/689
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปปลูกปัญญา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 51 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/690
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี 2555 (งบแปรญัตติ)
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนที่ได้รับงบลงทุน (งบแปรญัตติ) ปี 2555 Print File ที่แนบมานี้ นำมาในวันประชุมด้วย
  (วันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองกันเกรา)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/691
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/692
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและฉลอง 20 ปี นานมีบุ๊คส์ รวมพลังคนไทย 20 ล้านคน อ่านหนังสืออย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 12"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/693
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 14 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/694
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินตกเบิก 15,000.- ของพนักงานราชการ
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินตกเบิกเงินเดือน 15,000.- ของพนักงานราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค.- มี.ค.55 และตกเบิก 12,285.- เดือน ต.ค.- ธ.ค.54 และเงินประกันสังคม 3 %

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/695
  ลว.  28 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/695
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 89 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/696
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  หนังสือนำ และ ส่งที่ส่งมาด้วย (1) (2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/697
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ต่อ)
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วน (3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/698
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ต่อ)
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ต่อ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/699
  ลว.  10 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คู่มือการจัดการเรียนการสอนและสื่อคู่มือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/703
  ลว.  10 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนานักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/704
  ลว.  10 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04126/705
  ลว.  11 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดกองดิน , วัดไตรรัตนาราม , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , วัดสันติวัน , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านสองสลึง , บ้านเต้าปูนหาย , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : โครงการจัดนิทรรศการการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 10 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/706
  ลว.  01 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดโพธิ์ทอง , วัดพลงช้างเผือก , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านชงโค , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิทย์+คณิตเดือนมีนาคม 56
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิทย์+คณิตและเงินประกันสังคม เดือนมีนาคม 56

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/709
  ลว.  12 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/712
  ลว.  12 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/713
  ลว.  12 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านมะเดื่อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/719
  ลว.  17 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดสันติวัน , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง ,
  เรื่อง : รายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04126/723
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งปรับเงื่อนไขการโอนเงินทุนการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04126/724
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูภาษาต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/725
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การนิเทศการจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/727
  ลว.  18 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ ,
  เรื่อง : แบบควบคุมภายใน (กลุ่มนิเทศฯ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/727
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ ,
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งเงินเดือนครูผู้ช่วยปรับเป็นครู คศ.1
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียน ส่งคำสั่งแก้ไขเงินเดือนครูผู้ช่วยที่ปรับ เป็น ครู คศ.1 โดยลงเลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2555 (ต้องลงก่อนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินดือนเพราะมีผลต่อฐานเงินเดือน ก่อนเลื่อน 1 เม.ย.55)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/728
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/729
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 83 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/732
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 7 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/736
  ลว.  20 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอให้โรงเรียนส่ง คำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ขอให้ โรงเรียน ส่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ 04126/1058 ลงวันที่
  5 เมษายน 2555 โดยผู้บริหารสามารถมาเซ็นที่ สพป.รย.2 ได้ หรือ ส่งทาง EOPM

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 60 โรงเรียนที่ ศธ  04126/737
  ลว.  20 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดสันติวัน , วัดโพธิ์ทอง , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านเขาตาอิ๋น , วัดป่ายุบ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาตลาด , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2370
  ลว.  01 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: คุรุสภาเขตพื้นที่
  ถึง : บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556 จำนวน 978 ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่
   -> 90 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/739
  ลว.  20 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/742
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และสัมมนาเชิงวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/743
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/744
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ประกาศการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนส่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2012

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/745
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาสำรอง , วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/746
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดคลองปูน , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : รายงานผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/747
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านวังหิน , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แบบสรุปรายงานการจ้างครูวิกฤติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/749
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 (70%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/750
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งคู่มือการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/753
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/754
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/755
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/757
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายโครงการ "สร้างฝันของชั้นเรียนให้เป็นจริง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/758
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/761
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : การจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง" ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/762
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง" ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/763
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04126/764
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย:การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/765
  ลว.  25 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อและแนวข้อสอบ PISA สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/765
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
  รายละเอียด : แจ้งเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่าง ๆ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/766
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
  รายละเอียด : แจ้งเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่าง ๆ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/768
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : วัดวังหว้า ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/769
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/770
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : ช่องทางรับข้อร้องเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/771
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : จัดส่งเกียรติบัตร
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องรับเอกสารของโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 14 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/772
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการเดือนเมษายน 55
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ เมษายน 55 และประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินภายในวันที่ 18 พ.ค.55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/773
  ลว.  11 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : ขอเชิญส่งครูภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/773
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก
  รายละเอียด : โอนเงินเดือนตกเบิก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/778
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินยาง ,
  เรื่อง : เอกสารสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยใส่ในช่องเอกสารให้แล้วค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/780
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : เอกสารสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยใส่ในช่องเอกสารให้แล้วค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/781
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : เอกสารสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยใส่ในช่องเอกสารให้แล้วค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/782
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : เอกสารสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยใส่ในช่องเอกสารให้แล้วค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/783
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองทุเรียน , บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : เอกสารสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 30 โรงเรียนที่ ศธ  04126/787
  ลว.  27 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลกิจกรรมการแสดงงาน "สืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 66 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/788
  ลว.  29 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดเขาน้อย , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านแก่งหวาย , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 79 โรงเรียนที่ ศธ  04126/789
  ลว.  30 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทุนการศึกษาในโครงการ IRPC เพื่อชุมชนคนระยอง รุ่นที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/790
  ลว.  30 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04126/792
  ลว.  30 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อโครงการอิ่มบุญ ส่งเสริมเยาวชนปฏิบัติธรรม ในปีสัมพุทธชยันตี 2600 ปี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/793
  ลว.  17 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : อนุมัติผลประเมินด้าน1-3ชนก/ด้าน1-2ชนพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04126/793
  ลว.  30 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/794
  ลว.  17 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04126/794
  ลว.  30 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อนาค (จำลอง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/795
  ลว.  30 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : ขอส่งคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 81 โรงเรียนที่ ศธ  04126/796
  ลว.  30 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านคลองทุเรียน , วัดสันติวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , วัดป่ายุบ , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 81 โรงเรียนที่ ศธ  04126/797
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : การส่งจดหมายข่าว " อย. Report"
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือของโรงเรียนค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 81 โรงเรียนที่ ศธ  04126/798
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มการคครองชีพชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 81 โรงเรียนที่ ศธ  04126/799
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/800
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาตาอิ๋น ,
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
  รายละเอียด : รวมโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 โรง ด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04126/802
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านสองพี่น้อง ,
  เรื่อง : การจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 85 โรงเรียนที่ ศธ  04126/803
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดวังหว้า ,
  เรื่อง : ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/805
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 85 โรงเรียนที่ ศธ  04126/806
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 57 โรงเรียนที่ ศธ  04126/807
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านดอนสำราญ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาด้วยโปรแกรม e-news และ e-network

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 11 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/808
  ลว.  03 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ ,
  เรื่อง : งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/809
  ลว.  03 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดหนองกะพ้อ ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/812
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพังราด ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุรภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียน นานาชาติ (PISA) ปี 2012

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/813
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/815
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชงโค ,
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูกรณีได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/816
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำระบบประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/817
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : ส่งร่างผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/818
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/819
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/821
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2555
  รายละเอียด : การประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 91 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/822
  ลว.  08 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : แจ้งการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานย่อย
  รายละเอียด : แจ้งการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานย่อย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/824
  ลว.  08 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : 
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาเซียนส้างสรรค์ ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/825
  ลว.  08 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาเซียนสร้างสรรค์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/826
  ลว.  08 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : การบอรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาเซียนสร้างสรรค์ ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/827
  ลว.  08 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองทุเรียน ,
  เรื่อง : ตารางการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานย่อย
  รายละเอียด : ตารางการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานย่อย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/830
  ลว.  08 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินยาง ,
  เรื่อง : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  รายละเอียด : ยกเว้นโรงเรียนบ้านหนองไทร บ้านยุบตาเหน่ง บ้านบึงตะกาด บ้านคลองบางบ่อ บ้านคลองทุเรียน บ้านสองพี่น้อง บ้านเนินสมบูรณ์ วัดปากน้ำพังราด วัดไตรรัตนาราม ชุมชนวัดตะเคียนงาม วัดเขาสำรอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/831
  ลว.  08 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชำสมอ ,
  เรื่อง : การใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Teacher'Kit ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/832
  ลว.  08 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/833
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : คำสั่งแก้ไขเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2555 ของครูผู้ช่วยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นครู ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 ขอให้โรงเรียนส่งคำสั่ง จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2294
  ลว.  22 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/835
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองไผ่ ,
  เรื่อง : การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
  รายละเอียด : การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/836
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่3/2555
  รายละเอียด : ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่3/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/837
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสมอโพรง ,
  เรื่อง : แจ้งประกาศรายชื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่1-2
  รายละเอียด : ให้ผู้ขอรับการประเมิน แจ้งคณะกรรมการประเมินทุกท่านทราบด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/839
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/840
  ลว.  11 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/841
  ลว.  11 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : โครงการฟื้นฟูศ๊ลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/842
  ลว.  29 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการฝึกอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/843
  ลว.  29 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการฝึกอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/843
  ลว.  11 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/847
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชนก.(ด้าน1-3) ชนพ.(ด้าน1-2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/848
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/849
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเขากะโดน , วัดคลองชากพง , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านคลองไผ่ ,
  เรื่อง : ตารางอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/851
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : เชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/855
  ลว.  29 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/854
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : แก้ไขอนุมัติผลการประเมินด้าน1-3ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/855
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : แก้ไขแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการ2ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1084
  ลว.  28 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 62 โรงเรียนที่ ศธ  04126/859
  ลว.  15 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งผลการสอบ NT

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 75 โรงเรียนที่ ศธ  04126/860
  ลว.  01 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง จนท.คอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/866
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกะพ้อ , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/868
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขากะโดน , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเขาหินแท่น , วัดคงคาวราราม , บ้านแก่งหวาย , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อให้สามารถบันทึกบัญชี และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายและรับเงินคืนเข้าบัญชีได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/869
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดถนนกะเพรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/871
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : แบบ กคศ.ที่ใช้ประเมิน ด้าน1-2 ผอ.เชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/872
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : การดำเนินงานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/873
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/874
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : การประกวดโรงเรียนดีเด่นกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 81 โรงเรียนที่ ศธ  04126/876
  ลว.  02 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/875
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนปี 2555 รุ่นที่ 3
  รายละเอียด : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนปี 2555 รุ่นที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04126/877
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ขั้นที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/878
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด ,
  เรื่อง : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/879
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การติดตามผลการอบรม/พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 19 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/881
  ลว.  17 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านมะเดื่อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ทวงใบเสร็จรับเงินประกันสังคม
  รายละเอียด : ทวงใบเสร็จรับเงินประกันสังคม ให้ส่งภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/886
  ลว.  17 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขากะโดน ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04126/888
  ลว.  17 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/893
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/901
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/903
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำสมอ , บ้านท่าลำบิด ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/904
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/905
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดคลองชากพง ,
  เรื่อง : ติดตามเด็กเข้าเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/906
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การมอบทุนการศึกษา
  รายละเอียด : ส่งถึงโรงเรียประถมในสังกัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 โรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/907
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การศึกษาดูงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04126/908
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกองดิน , บ้านห้วงหิน ,
  เรื่อง : โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 69 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/912
  ลว.  07 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านดอนสำราญ , วัดเกาะลอย , บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ และค่าจ้างนักการ เมษายน 56
  รายละเอียด : ***ยกเว้นรร.เอกชน และมัธยม***

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 71 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/913
  ลว.  07 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูธุรการและค่านักการ เม.ย 56
  รายละเอียด : **ยกเว้นรร.เอกชนและรร.มัธยม***

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/915
  ลว.  21 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ส่งประกาศส่งเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/916
  ลว.  21 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ส่งประกาศส่งเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/918
  ลว.  21 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/921
  ลว.  21 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , บ้านชำสมอ , วัดไตรรัตนาราม , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดหนองกันเกรา , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , บ้านคลองไผ่ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาตลาด , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/923
  ลว.  21 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/924
  ลว.  21 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/926
  ลว.  21 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบ English Bilingual Education (EBE) ของโรงเรียนนำร่องโครงการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/930
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/931
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : กำหนดการส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำปรการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/933
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดเขากะโดน , บ้านน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/522
  ลว.  12 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/935
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสมอโพรง ,
  เรื่อง : มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/936
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพังราด ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมรูปแบบ "การฝึกอบรมทางไกลเสมือนจริง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/523
  ลว.  12 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 99 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1876
  ลว.  15 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินงวด ปี 2556
  รายละเอียด : **ยกเว้นโรงเรียนมัธยมและเอกชน**

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/942
  ลว.  24 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง
  รายละเอียด : การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/944
  ลว.  24 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/947
  ลว.  09 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร จนท.ลูกเสือ แม่บ้าน พนักงานสถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/950
  ลว.  09 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : เชิญครูแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/951
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อครูคณิตศาสตร์ประถม เพื่อส่งเข้ารับการอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/953
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดพังราด ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/954
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 59 โรงเรียนที่ ศธ  04126/955
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : ส่ง PP ผลสอบ NT

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/956
  ลว.  09 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศน.สัญจร 2556 : มหกรรมวิทยาศาสตร์ และอาชีพสู่อาเซียน ภาคตะวันออก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/956
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/958
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดเนินยาง , วัดเขากะโดน , วัดคลองชากพง , วัดเนินทราย , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินดินแดง , วัดคงคาวราราม , แกลง(วิทยสถาวร) , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านมะเดื่อ , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.55 เป็นต้นไป โดยในครั้งที่ 2 นี้ ทางโครงการจะดำเนินการจัดลำดับและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามลำดับการชำระค่าลงทะเบียน หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นเดียวกันโปรดชำระค่าลงทะเบียนในวันเวลาเดียวกันด้วย กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04126/959
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านหนองคุย , วัดคลองปูน , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านเขาหินแท่น , วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านเหมืองแร่ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/965
  ลว.  28 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองสลึง , แกลง(วิทยสถาวร) , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลหลานรัก ,
  เรื่อง : การเตรียมการรับจัดสรร tablet ตามโครงการ one tablet per child
  รายละเอียด : ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากไฟล์เดิมที่โรงเรียนเคยส่งมาครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/969
  ลว.  10 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ ,
  เรื่อง : เชิญครูร่วมประชุมปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/969
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/973
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาภาวะผู้นำ "การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/976
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองชากพง , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : แบบฟอร์มการชำระเงินค่าอบรมวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยบูรพา นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย
  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 มิถุนายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/978
  ลว.  30 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/979
  ลว.  30 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดเขาน้อย , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสมอโพรง , วัดทุ่งควายกิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , บ้านชุมแสง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านมะเดื่อ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : "โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/980
  ลว.  30 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดป่ายุบ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณครูผู้ปลูกฝังคุณธรรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/981
  ลว.  30 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/982
  ลว.  30 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/984
  ลว.  30 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านวังหิน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการวัฒนธรรมการวิจัยการปีที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04126/985
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดบ้านนา , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดปากน้ำพังราด , วัดวังหว้า , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองสลึง , บ้านห้วยยาง , บ้านบึงตะกาด , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านศรีประชา , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินประกันสังคม เดือน เมษายน 2557
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนนำส่งใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เพราะทาง สพป.ระยอง เขต 2 จะทำการตรวจงบเดือน ขอบคุณคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/840
  ลว.  25 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนและเงินประกันสังคมพนักงานราชการเดือนเมษายน 56
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนและเงินประกันสังคมพนักงานราชการเดือน เมษายน 56

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 66 โรงเรียนที่ ศธ  04126/990
  ลว.  30 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือแต่งกายชุดขาว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/991
  ลว.  15 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/991
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 64 โรงเรียนที่ ศธ  04126/992
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดพลงไสว , วัดพลงช้างเผือก , วัดทุ่งควายกิน , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , บ้านเจริญสุข , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/993
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/994
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านท่าลำบิด , วัดวังหว้า , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอส่งสำเนาภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/995
  ลว.  15 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบแนะนำ Thai School Lunch

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/996
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/998
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1001
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านหนองคุย , วัดไตรรัตนาราม , วัดถนนกะเพรา , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินค่าครองชีพตกเบิก
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินค่าครองชีพตกเบิกและเงินเดือนตกเบิก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1003
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1004
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา "เถ้าแก่น้อย ซูโดกุ เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5" พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1006
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม "การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1007
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1009
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1010
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1011
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1013
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดบุนนาค , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว ,
  เรื่อง : การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา "แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "แบรนด์ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1014
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม ,
  เรื่อง : "โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีพุทธศักราช 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1015
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1016
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1017
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดหนองกันเกรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชุมแสง , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1018
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1019
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสุขสำรอง ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1020
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สร้างค่านิยม เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1021
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สร้างค่านิยม เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 98 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1025
  ลว.  05 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดเขาสำรอง , วัดคลองปูน , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , วัดป่ายุบ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แจ้งเงินบริจาคประกวดพระเครื่อง
  รายละเอียด : แจ้งเงินบริจาคประกวดพระเครื่อง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1029
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : โครงการเมืองไทยเมืองคนดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1030
  ลว.  20 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: คุรุสภาเขตพื้นที่
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1030
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1034
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินงบประมาณฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1036
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบรปมะาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1038
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านคลองทุเรียน ,
  เรื่อง : ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1039
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1040
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 64 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1041
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 100 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1045
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดเนินยาง , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเกาะลอย , บ้านบึงตะกาด , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การรายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555
  รายละเอียด : การรายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 ด่วนครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1046
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดเนินยาง , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเกาะลอย , บ้านบึงตะกาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้ : สอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สนุก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1047
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดเนินยาง , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเกาะลอย , บ้านบึงตะกาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล (โรงเรียนดีประจำตำบล)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1048
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญครูผู้นำวิทยาศาสตร์โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1050
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขยายผลการอบรมของครูผู้นำวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1353
  ลว.  18 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1053
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1054
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การจัดสรรอาสาสมัครอเมริกัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1057
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : ประกวดบทกลอน เนื่องในวันสุนทรภู่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 18 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/1058
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Youth Initiative Thailand

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1059
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 61 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1062
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดบ้านนา ,
  เรื่อง : การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1063
  ลว.  23 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย ,
  เรื่อง : การประกวดโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1063
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย ,
  เรื่อง : โครงการประกวดภาพวาดระบายสี ครั้งที่ 7 "พลังจิตอาสา นำพาโลกน่าอยู่"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1064
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 (Euro 2012)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1065
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "โครงการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2555"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1326
  ลว.  17 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1066
  ลว.  11 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/814
  ลว.  19 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเจริญสุข ,
  เรื่อง : โครงการสานใจข่ายใยหนังสือ ปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1069
  ลว.  11 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินยาง , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดทุ่งควายกิน , บ้านหนองไทร , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเนินดินแดง , วัดคงคาวราราม , บ้านหนองม่วง , บ้านชงโค , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1070
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมนำเข้าข้อมูลSMISผ่านระบบDMC
  รายละเอียด : การประชุมอบรมนำเข้าข้อมูลSMISผ่านระบบDMC

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1071
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเนินยาง , วัดสันติวัน , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , บ้านห้วงหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเขาหินแท่น , บ้านห้วยยาง , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : มอบทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1079
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1080
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1081
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1082
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1083
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติผ่านเกณฑ์ประเมินด้านที่1-3(ชนก)ด้านที่1-2(ชนพ/ชช)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1085
  ลว.  13 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง , วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1087
  ลว.  13 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1094
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบาดเจ็บจากการกีฬา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1095
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดถนนกะเพรา , วัดท่ากง , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1096
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดถนนกะเพรา , วัดท่ากง , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1098
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอข้อมูลการบริจาคเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1099
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1101
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1102
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและวัฒนธรรม"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1103
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : ประกวดบทความสร้างสรรค์ความดีปีที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1104
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1106
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : ประกาศกรรมการประเมินด้าน1-3(ชนก) ด้าน1-2(ชนพ)
  รายละเอียด : ขอให้ผู้ขอรับการประเมิน แจ้งประสานคณะกรรมการกำหนดวันประเมินด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1107
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: หน่วยตรวจสอบภายใน
  ถึง : บ้านชำสมอ ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดแผนการตรวจสอบการดำเนินงานสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวประภา กำเหนิดเพชร
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1108
  ลว.  15 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : วัดกองดิน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านเนินดินแดง , บ้านห้วยยาง , ห้วยยางศึกษา , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านน้ำเป็น , บ้านสีระมัน , เขาชะเมาวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1109
  ลว.  15 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : วัดกองดิน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านเนินดินแดง , บ้านห้วยยาง , ห้วยยางศึกษา , บ้านชำฆ้อ , บ้านน้ำเป็น , บ้านสีระมัน , เขาชะเมาวิทยา ,
  เรื่อง : การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1110
  ลว.  15 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1111
  ลว.  18 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อบรม "การจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน หลักสูตรต่อเนื่อง" ในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1114
  ลว.  18 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำ ปรับระดับชั้นงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1115
  ลว.  18 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เล่านิทาน อ่านหนังสือ และสื่อปฐมวัย" และชมนิทรรศการรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1116
  ลว.  18 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1119
  ลว.  18 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรโอนเงินงบประมาณตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1122
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แจ้งผลการปะรกวดโรงเรียนดีเด่นกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1127
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิงัติการ ขั้นที่ 2 โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1137
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่ จ.ระยอง ประจำปี2555
  รายละเอียด : รวมมัธยมศึกษา ด้วยนะครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1138
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1139
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านท่าลำบิด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1140
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 93 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/1142
  ลว.  20 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1146
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดเขาน้อย , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสมอโพรง , วัดทุ่งควายกิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , บ้านชุมแสง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านมะเดื่อ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งผลการประเมินผลงานและเชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิกรรม โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1147
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองไผ่ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1153
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1154
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปราณี ปรมสกุล
   -> 35 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1155
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1157
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างฯ ที่ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 64 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1158
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 4/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1159
  ลว.  05 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม "การจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1159
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1160
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านสองสลึง , วัดคงคาวราราม , วัดป่ายุบ , บ้านมะเดื่อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การตรวจเยี่ยมมุมสืบค้นข้อมูล
  รายละเอียด : ด้วย บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ อีสท์ วอเตอร์ แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมพร้อมกับรวบรวมความต้องการในการจัดระเบียบมุมสือค้นข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1162
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้สปอร์ตคลับ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1163
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : กำชับและย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1164
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินงวด ปี 2555
  รายละเอียด : แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1165
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1168
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1170
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดกองดิน , วัดคลองปูน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , บ้านเจริญสุข , บ้านสองพี่น้อง , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านคลองไผ่ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านมาบช้างนอน , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1171
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดไตรรัตนาราม , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดบุนนาค , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดหนองกันเกรา , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดวังหว้า , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านศรีประชา , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1172
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1173
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1175
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1176
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , วัดคงคาวราราม , บ้านแก่งหวาย , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการประชุมปฏิบัติการวัดและประเมินผล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1177
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , วัดเกาะลอย , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการประชุมปฏิบัติการวัดและประเมินผล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1178
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , วัดคงคาวราราม , บ้านแก่งหวาย , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการประชุมปฏิบัติการวัดและประเมินผล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1180
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมร่มไม้สปอร์ตคลับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 24 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1181
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1184
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1186
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1188
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเขาน้อย ,
  เรื่อง : โครงการ "ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิก"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1189
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1190
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดกองดิน , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านคลองทุเรียน , วัดสมอโพรง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดทุ่งควายกิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเจริญสุข , บ้านชุมแสง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านคลองไผ่ , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1191
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขากะโดน ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนากลุ่มการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนากลุ่มการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมร่มไม้สปอร์ตคลับ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1195
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเด็กระยอง2ได้รับโอกาศ ความเสมอภาค การดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพทุกคน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1196
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 6 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/1197
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : เรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1200
  ลว.  26 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดคลองปูน , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : นักเรียนที่มีรายชื่อ รับทุนทั่วไป (ตามบัญชีและรายละเอียดที่แนบ)
  รายละเอียด : มารับทุนแทนได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รย.2
  ในวัน 4 กรกฎาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1201
  ลว.  26 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านบึงตะกาด , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1202
  ลว.  11 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: คุรุสภาเขตพื้นที่
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาต
  รายละเอียด : ขอให้กรอกรายละเอียดใบแบบขอแก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาต พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน ใบขอเปลี่ยน ชื่อ - สกุล หรือเอกสารที่แสดงการเปลี่ยนชื่อ ส่งที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 (กลุ่มบุคคล) โทร./แฟกซ์038674066

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1207
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเขาน้อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1211
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1212
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1213
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ ,
  เรื่อง : ขอเชิญวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเครือข่ายฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1214
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1216
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ให้ส่งคืนเงินค่าครองชีพ
  รายละเอียด : ให้นำส่งคืนเงินค่าครองชีพที่เบิกเกิน ส่ง กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 58 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1218
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมผู้บริหาร 3/55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 58 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1219
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมผู้บริหาร 3/55 (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1223
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1224
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : การอบรมหลักสูตรการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฎหมายปกครอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 64 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1225
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1226
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1228
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจสอบปรับปรุงข้อมูล10มิถุนายน2555
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือตรวจสอบปรับปรุงข้อมูล10มิถุนายน2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1229
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการประเมินลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : ตารางกำหนดการออกประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1231
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ร้องเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1232
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1235
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดเนินเขาดิน , แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1236
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด ปี 2556 (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1237
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 58 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1240
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ+พี่เลี้ยง
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูธุรการ+นักการ+ครูพี่เลี้ยง และเงินประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคม ภายในวันที่ 20 ก.ค.55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1241
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 39 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1241
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : แจ้งอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง+นักการ+ครูวิกฤต
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง+นักการ+ครูวิกฤต และเงินประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินประกันสังคมภายในวันที่ 20 ก.ค.55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1242
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1242
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิทย์+ครูคณิต
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเดือนครูวิทย์+ครูคณิต และเงินประกันสังคม ให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินภายในวันที่ 20 ก.ค.55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2401
  ลว.  04 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขาสำรอง ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนส่งแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนที่เป็นไฟล์ 2 ให้เขตใหม่เพราะปิดไม่ได้ หรือลองส่งมาที่ duangdean2496@hotmail.com แต่ต้องบันทึกเป็น PDF ส่งไป เพราะไฟล์ 2 ที่ส่งไปเปิดไม่ได้
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 62 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1244
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสมอโพรง ,
  เรื่อง : การดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1245
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม เตรียมการกิจกรรมการสร้างคุณค่าและมูลค่าของหมุดกวี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1246
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1245
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล้กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1246
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : โครงการคาราวานการนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1247
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดคลองปูน , วัดเขากะโดน , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , วัดคงคาวราราม , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านชุมนุมใน , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/1248
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1259
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งปฏิทินการดำเนินงานปิดระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศปี 2555
  รายละเอียด : แจ้งปฏิทินการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1265
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดปากน้ำพังราด , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
  รายละเอียด : การจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1266
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
  รายละเอียด : ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1270
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1271
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : รับสมัครครูเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1273
  ลว.  19 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1274
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 64 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1277
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1278
  ลว.  19 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ประกาศผลแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1281
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1282
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 10 ปี To Be Number One

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1286
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1330
  ลว.  04 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1332
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1335
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ทราบรายละเอียดของบันทึกข้อตกลง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 61 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1338
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกะพ้อ , บ้านวังหิน , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาตาอิ๋น ,
  เรื่อง : การดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1340
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดพลงช้างเผือก , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความจำเป็นต้องดำรงอยู่ ส่งภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1341
  ลว.  25 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดสันติวัน , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดหนองกะพ้อ , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , บ้านวังหิน , บ้านเนินดินแดง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 16 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1341
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดสันติวัน , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดหนองกะพ้อ , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , บ้านวังหิน , บ้านเนินดินแดง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1343
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
  รายละเอียด : สพป.ระยอง 2 ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการเข้าบัญชีเลขที่ 224-1-15543-8 จำนวนเงิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1346
  ลว.  25 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และวงดุริยางค์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1346
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : แบบขอชำระเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
  รายละเอียด : แบบขอชำระเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.โดยหักจากบัญชีเงินฝาก สำหรับพนักงานราชการ,ครูธุรการ,ครูอัตราจ้างที่เป็นสมาชิก ชพค.-ชพส.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1347
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ชอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่การอบรมเชิงปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1348
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสมอโพรง , วัดหนองกันเกรา , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , วัดป่ายุบ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1349
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1351
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเขากะโดน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดโพธิ์ทอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดพังราด , บ้านวังหิน , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านแก่งหวาย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : เปลี่ยนกำหนดการอบรมโครงการทรูปลูกปัญญา
  รายละเอียด : เปลี่ยนกำหนดการอบรมโครงการทรูปลูกปัญญา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1355
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สมัครเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1356
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1357
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดบุนนาค , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดคงคาวราราม , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1363
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดทุ่งควายกิน ,
  เรื่อง : หนังสือแจ้งบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2555
  รายละเอียด : หนังสือแจ้งบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2555 ฉบับจริงครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1364
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมด่วนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555
  รายละเอียด : เชิญประชุมด่วนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555 ของคณะทำงานฉบับจริงครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1365
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดบุนนาค , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดคงคาวราราม , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมวางแผนการแสดงพิธีเปิดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน" (English Towards ASEAN Community Exhibition)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1366
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดหนองกะพ้อ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมวางแผนการแสดงพิธีเปิดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน" (English Towards ASEAN Community Exhibition)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1367
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมวางแผนการแสดงพิธีเปิดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน" (English Towards ASEAN Community Exhibition)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1368
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมวางแผนการแสดงพิธีเปิดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน" (English Towards ASEAN Community Exhibition)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1374
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1379
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ศึกษาดูงาน O-NET)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 22 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1381
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินยาง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านคลองบางบ่อ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ e-learning (OBEC LMS)"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1382
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินยาง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านคลองบางบ่อ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ขอให้ รร. ส่งภายในวันที่ 17 ก.ค. 55 เท่านั้นค่ะ เนื่องจากถ้าส่งช้ากว่านี้จะนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ค..ศ. ไม่ทันค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1383
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดกองดิน , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาตลาด , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและพบปะอาสาสมัคร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1385
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1386
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านยางงาม ,
  เรื่อง : ส่ง CD Learning ชุด "บ้านฉันปลอดภัยไว้ก่อน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1387
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , บ้านชำสมอ , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดบุนนาค , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพและคลิปโรคไข้เลือดออก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1388
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1389
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1390
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 23 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1391
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเนินยาง , วัดสันติวัน , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , บ้านห้วงหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเขาหินแท่น , บ้านห้วยยาง , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูหรือการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1393
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองพี่น้อง ,
  เรื่อง : การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1020
  ลว.  20 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งแก้ไขเกณฑ์การพิจารณาแบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1285
  ลว.  19 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1395
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1396
  ลว.  02 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : การนิเทศติดตามผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนดี ศรีตำบล เฟสที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1396
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 63 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1397
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดบุนนาค , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดคงคาวราราม , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1397
  ลว.  02 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดบุนนาค , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดคงคาวราราม , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานและอาสาสมัครการอบรมวิชาการและวัฒนธรมมไทย (เพิ่มเติม) ของอาสาสมัคร รุ่น 125

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1401
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : เชิญประชุมสัมมนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1403
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : การรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมจัดสรรงบรายหัวไปพลางก่อน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1404
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1405
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกะแส , วัดเขาน้อย , วัดทุ่งควายกิน , วัดบ้านนา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1406
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 56 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1407
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับกล่อนหนังสือ (โครงการสานใจข่ายใยหนังสือ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1408
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เปลี่ยนแปลงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (Imprompth Speech 2012)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1409
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองไผ่ ,
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1410
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1411
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือ
  รายละเอียด : ส่งสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในระบบเบิกจ่ายตรง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 100 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/1412
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA)ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1416
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดกะแส , วัดเขาน้อย , วัดทุ่งควายกิน , วัดบ้านนา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1417
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดกะแส , วัดเขาน้อย , วัดทุ่งควายกิน , วัดบ้านนา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1418
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล ,
  เรื่อง : ขอเชิญชุดการแสดงในพิธีเปิดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน" (English Towards ASEAN Community Exhibition) ประชุมและฝึกซ้อม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1419
  ลว.  04 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , วัดเกาะลอย , รุ่งนภาพิทยา , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านมะเดื่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : มอบหนังสือสำนวนไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1420
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1422
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1423
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1424
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 63 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1425
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านดอนสำราญ , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1426
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินยาง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านคลองบางบ่อ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การจัดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน" (English Towards ASEAN Community Exhibition)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1428
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1429
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดคลองปูน , วัดคลองชากพง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1430
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดคลองชากพง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 5/2555
  รายละเอียด : ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 5/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   งานสารบรรณ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1435
  ลว.  08 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครัง้ที่ 8/2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1438
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รูปแบบการเรียนรู้ 5E)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1439
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 77 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1443
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอมอบหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียน และโปสเตอร์แนวทางการดูแลอาการเจ็บป่วย
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 ได้ใส่ไว้ในช่องของโรงเรียนแล้ว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสยาม นำเจริญ
   -> 55 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1444
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับการอบรมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสยาม นำเจริญ
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1445
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แบบประเมินตนเองโครงการสพป.อ่อนหวาน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสยาม นำเจริญ
   -> 25 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1447
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูหรือจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1448
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1449
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การนิเทศโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 57 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1450
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1453
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2555 เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1454
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA)ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1458
  ลว.  18 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดบ้านนา ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เติมฝัน ปันกำลังใจแด่คุณครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1461
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : โครงการ "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 20 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1462
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินบำนาญของข้าราชการ
  รายละเอียด : แจ้งประชุม จัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนราชการ และฟังการประชุมชี้แจง ตามวัน เวลา ที่กำหนด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุลัดดา เฟือยคำ
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1463
  ลว.  09 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพังราด ,
  เรื่อง : แนวทางการจัดการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1463
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดพังราด ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1464
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสยาม นำเจริญ
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1467
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1468
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านมะเดื่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1470
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2555 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1472
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อนาค รุ่น 555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1473
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1476
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : มาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคสุกใสในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสยาม นำเจริญ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1477
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนจัดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสยาม นำเจริญ
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1478
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย , เขาชะเมาวิทยา , ชำฆ้อพิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนจัดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสยาม นำเจริญ
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1479
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งผลงานรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1481
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่...รักษ์สุนทราภรณ์(การประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1482
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน" (Enlish Towards ASEAN Community Exhibition)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1483
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดเขากะโดน ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน" (Enlish Towards ASEAN Community Exhibition)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 7 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1484
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : เชิญประธานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับจัดสรร Tablet
  รายละเอียด : เชิญประธานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับจัดสรร Tablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1485
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1486
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1487
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ผลการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1488
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1489
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดบุนนาค ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1490
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านชำสมอ ,
  เรื่อง : โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1491
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1493
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดเนินเขาดิน , แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : มาตรการส่งเสริมการเขียนและการคิดคำนวณในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1494
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   มยุรี สิงห์โต
   -> 64 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1499
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : เข้าร่วมประชุมสัมมนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรรณวิมล ดอกไม้
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1509
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดเนินเขาดิน , แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินตกเบิก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1511
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินค่าใช้สอย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1512
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : การยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน
  รายละเอียด : การยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1514
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1515
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ,
  เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1516
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : วัดทุ่งควายกิน ,
  เรื่อง : ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1517
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : ขอให้ผู้มีรายชื่อไปรับวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาวิทยฐานะ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ ภิญโญ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1518
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1519
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1520
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เร่งรัดมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1522
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1524
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1525
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1526
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 17 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1527
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1528
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1532
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมผู้บริหาร 4/55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอลิสา คชารัตน์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1535
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดกองดิน , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาตลาด , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1538
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา "เถ้าแก่น้อย เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย โล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7" พ.ศ. 2555
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.thaicrossword.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1539
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2555 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1540
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1541
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลนักเรียนต่างสัญชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1542
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด ,
  เรื่อง : อนุมัติผ่านเกณฑ์ประเมินด้าน1-3ชนก,ด้าน1-2ชนพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1544
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1545
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เกณฑ์การประกวดและแข่งขัน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน" (English Towards ASEAN Community Exhibition)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1549
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   พิไลพรรณ เสียงเลิศ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1557
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1561
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1562
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเขากะโดน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดโพธิ์ทอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดพังราด , บ้านวังหิน , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านแก่งหวาย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : บัญชีลงเวลาร่วมงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายภาณุวัฒน์ แสนพรม
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1564
  ลว.  27 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงาน "มหกรรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน" (Enlish Towards ASEAN Community Exhibition)
  รายละเอียด : รวมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ณิชชารัช เนาวรัตน์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1565
  ลว.  27 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่ง PP ผล NT ปี 54

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสมจิตร ศิริธรรม
   -> 3 โรงเรียน