• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->   2
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/745
  ลว.  05 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาสำรอง , วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/805
  ลว.  18 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำ สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/974
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 8 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2136
  ลว.  09 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านยางงาม , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินทราย , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านชุมแสง , บ้านแก่งหวาย , บ้านมะเดื่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1263
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1819
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก แม่บ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1873
  ลว.  05 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดบุนนาค , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดคงคาวราราม , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2076
  ลว.  01 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านวังหิน , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การติดตามผลหลังการอบรม/พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2147
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2148
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 88 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2193
  ลว.  18 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)
  รายละเอียด : ขอให้ทุกโรงเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2555)ก่อนการออกคำสั่ง หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2211
  ลว.  22 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2399
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดทุ่งควายกิน ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีฯพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2415
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดท่ากง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2503
  ลว.  11 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่1-3 วิทยฐานะชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2505
  ลว.  11 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่1-2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1641
  ลว.  09 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : รับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่องฯ เพือบรรจูฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1772
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การลงทะเบียนรับ Username และ Password สำหรับการเข้าใช้ระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/837
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสมอโพรง ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 98 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/6
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/7
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/13
  ลว.  05 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/36
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนส่งคำสั่งให้ สพป.ระยอง 2 จำนวน 5 ชุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 100 โรงเรียนที่ ศธ  04126/45
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาน้อย , บ้านเขาหินแท่น , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/52
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/53
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/54
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/55
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/56
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/58
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำโทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/63
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน
  รายละเอียด : ร.ร.คลองบางบ่อ ขอให้ส่งเอกสารลูกจ้างประจำเพิ่มเติม ด่วน
  1. แบบ ลปจ.1(ตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่) จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 จำนวน 1 ชุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/72
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคงคาวราราม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/75
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/76
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดบุนนาค , วัดพลงไสว , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดทุ่งควายกิน , วัดถนนกะเพรา , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/77
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/79
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงไสว ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมฝึกซ้อมและร่วมการแสดงรำระบำกินรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/83
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/87
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงไสว , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/11
  ลว.  02 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/93
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประเมินลูกจ้างประจำในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/99
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลประเมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/103
  ลว.  18 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 98 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/137
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา
  รายละเอียด :  หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ (3) สพฐ. ยังไม่ส่งข้อมูลมาให้ เมื่อ สพป.รย.2 ได้ข้อมูลแล้ว จะส่งไปให้ รร. อีกครั้ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/156
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการประเมินลูกจ้างประจำ ร.ร.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/157
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/158
  ลว.  27 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ในการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/185
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เลื่อนรับสมัคร รอง ผอ. , ผอ.สถานศึกษา
  รายละเอียด :  เลื่อนรับสมัคร รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา (31 ม.ค. - 6 ก.พ. 55)
  รอจนกว่าหลักเกณฑ์ใหม่เสร็จ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/188
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : 
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/204
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประเมินวิทยฐานะชนก.ด้าน1-3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/206
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งประเมินวิทยฐานะชนก.ด้าน1-3
  รายละเอียด : ให้ผู้ขอรับการประเมินแจ้งคณะกรรมการด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/207
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งประเมินวิทยฐานะชนก.ด้าน1-3
  รายละเอียด : ให้ผู้ขอรับการประเมินแจ้งคณะกรรมการด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/209
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่นที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 99 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/211
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศ รับสมัครพนักงานชับรถยนต์ ประจำ สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/212
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประกาศ รับสมัครพนักงานชับรถยนต์ ประจำ สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/215
  ลว.  31 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/215
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 99 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/224
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : เลื่อนรับสมัคร รอง ผอ. , ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/225
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดวังหว้า ,
  เรื่อง : ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2555-2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/258
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/259
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสริมสร้างอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/272
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย , วังจันทร์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดซื้อและอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือสวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/276
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านชำสมอ , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านดอนสำราญ , บ้านหนองไทร , วัดเนินทราย , วัดท่ากง , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ จำนวน13ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/277
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/290
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ร.ร. สามารถจัดส่งข้อมูล ทางระบบ EOPM ได้ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/296
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/320
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ห้วยยางศึกษา , มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ,
  เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานขับรถยนต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/327
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/334
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 8

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/335
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ส่งคู่มือประเมินลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด :  1. แบบคำขอ จำนวน 1 ชุด
  -กรณีปรับระดับชั้นงาน หน้า 111
  -กรณีเปลี่ยนสายงาน หน้า 120
  2.แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่ อย่างละ2ชุด หน้า197
  3. ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 จำนวน1 ชุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/336
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งคู่มือการประเมินวิทยฐานะ ว17

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/337
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานชับรถยนต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 76 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/375
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04126/381
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/429
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกำหนดวันออกประเมินลูกจ้างประจำ 3ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/435
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดไตรรัตนาราม , บ้านคลองทุเรียน , วัดคลองชากพง , วัดถนนกะเพรา , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านเนินดินแดง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านเขาตาอิ๋น , วัดป่ายุบ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสำรวจรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/443
  ลว.  08 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/456
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/457
  ลว.  09 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  รายละเอียด : แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครูชาวต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/467
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/471
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/492
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงาน การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/494
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การส่งแบบสรุป แบบประเมินการเตรียมความพร้อมฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/496
  ลว.  07 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  1. คำสั่งนี้ ให้ส่งที่ กลุ่มบุคคล (ส่งที่ พนิดา คุ้มคง)
  2. คำสั่งนี้ให้ สั่ง ณ วันที่ 4 มี.ค. 56 เท่านั้น
  3. ให้ โรงเรียนเลือกทำ เฉพาะของโรงเรียนตัวเอง ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แก้ไขได้ (บัญชีแนบท้าย)
  4. คำสั่งที่ รายที่ 21 - 40 ได้ส่งแยกไฟล์ไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/497
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1012
  ลว.  19 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้านสื่อและข้อสอบแนว PISA สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 91 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/511
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/516
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอให้ส่ง แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ขอให้โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ส่งแก้ไขคำสังแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแน่งครู ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่แจ้งไป ที่ ศธ 04126/0437 ลงวันที่ 28 ก.พ. 55
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/524
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย , วังจันทร์วิทยา ,
  เรื่อง : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/531
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/537
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/544
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/545
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/552
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำสมอ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การประเมินด้านที่1-2เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/553
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : การประเมินด้านที่1-2เลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/554
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านยางงาม , วัดไตรรัตนาราม , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , ชำนาญสามัคคีวิทยา , อนุบาลหลานรัก , บ้านหนองม่วง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาตลาด , วังจันทร์วิทยา , บ้านมะเดื่อ , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การประเมินด้านที่1-3 วิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/555
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การประเมินด้านที่1-3 วิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/556
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน1-3 วิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04126/574
  ลว.  15 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : สำรวจเกษียณปี56-60
  รายละเอียด : ส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 มีนาคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/584
  ลว.  26 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/585
  ลว.  26 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/602
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 88 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/755
  ลว.  23 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/612
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชงโค ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/613
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/620
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 83 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/650
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาแนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 84 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/651
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านเนินสุขสำรอง , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองสลึง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : บัญชีฯ แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่าง สพป.)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 84 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/652
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , วัดเขากะโดน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , วัดโพธิ์ทอง , วัดพลงช้างเผือก , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดถนนกะเพรา , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดพังราด , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านหนองม่วง , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : บัญชีฯ แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่าง สพป.)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 72 โรงเรียนที่ ศธ  04126/668
  ลว.  03 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดเนินเขาดิน , บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : การดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/681
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/684
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/693
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 89 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/696
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  หนังสือนำ และ ส่งที่ส่งมาด้วย (1) (2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/697
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ต่อ)
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วน (3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/698
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ต่อ)
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ต่อ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/709
  ลว.  12 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/727
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ ,
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งเงินเดือนครูผู้ช่วยปรับเป็นครู คศ.1
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียน ส่งคำสั่งแก้ไขเงินเดือนครูผู้ช่วยที่ปรับ เป็น ครู คศ.1 โดยลงเลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2555 (ต้องลงก่อนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินดือนเพราะมีผลต่อฐานเงินเดือน ก่อนเลื่อน 1 เม.ย.55)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/728
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/729
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 83 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/732
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 7 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/736
  ลว.  20 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอให้โรงเรียนส่ง คำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ขอให้ โรงเรียน ส่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ 04126/1058 ลงวันที่
  5 เมษายน 2555 โดยผู้บริหารสามารถมาเซ็นที่ สพป.รย.2 ได้ หรือ ส่งทาง EOPM

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/739
  ลว.  20 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/742
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และสัมมนาเชิงวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/743
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/745
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาสำรอง , วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/747
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านวังหิน , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แบบสรุปรายงานการจ้างครูวิกฤติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/765
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
  รายละเอียด : แจ้งเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่าง ๆ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/766
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
  รายละเอียด : แจ้งเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่าง ๆ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์
   -> 66 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/788
  ลว.  29 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดเขาน้อย , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านแก่งหวาย , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/793
  ลว.  17 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : อนุมัติผลประเมินด้าน1-3ชนก/ด้าน1-2ชนพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/794
  ลว.  17 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 81 โรงเรียนที่ ศธ  04126/798
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มการคครองชีพชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/805
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 85 โรงเรียนที่ ศธ  04126/806
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/815
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชงโค ,
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูกรณีได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/833
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : คำสั่งแก้ไขเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2555 ของครูผู้ช่วยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นครู ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 ขอให้โรงเรียนส่งคำสั่ง จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2294
  ลว.  22 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/837
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสมอโพรง ,
  เรื่อง : แจ้งประกาศรายชื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่1-2
  รายละเอียด : ให้ผู้ขอรับการประเมิน แจ้งคณะกรรมการประเมินทุกท่านทราบด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/847
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชนก.(ด้าน1-3) ชนพ.(ด้าน1-2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/855
  ลว.  29 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/854
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : แก้ไขอนุมัติผลการประเมินด้าน1-3ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/855
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : แก้ไขแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการ2ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 75 โรงเรียนที่ ศธ  04126/860
  ลว.  01 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง จนท.คอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/871
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : แบบ กคศ.ที่ใช้ประเมิน ด้าน1-2 ผอ.เชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/879
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การติดตามผลการอบรม/พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/886
  ลว.  17 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขากะโดน ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/893
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/903
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำสมอ , บ้านท่าลำบิด ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/904
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/935
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสมอโพรง ,
  เรื่อง : มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/936
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพังราด ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมรูปแบบ "การฝึกอบรมทางไกลเสมือนจริง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/947
  ลว.  09 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร จนท.ลูกเสือ แม่บ้าน พนักงานสถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/951
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อครูคณิตศาสตร์ประถม เพื่อส่งเข้ารับการอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/958
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดเนินยาง , วัดเขากะโดน , วัดคลองชากพง , วัดเนินทราย , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินดินแดง , วัดคงคาวราราม , แกลง(วิทยสถาวร) , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านมะเดื่อ , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.55 เป็นต้นไป โดยในครั้งที่ 2 นี้ ทางโครงการจะดำเนินการจัดลำดับและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามลำดับการชำระค่าลงทะเบียน หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นเดียวกันโปรดชำระค่าลงทะเบียนในวันเวลาเดียวกันด้วย กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555



  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/973
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาภาวะผู้นำ "การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/976
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองชากพง , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : แบบฟอร์มการชำระเงินค่าอบรมวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยบูรพา นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย
  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 มิถุนายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/991
  ลว.  15 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/996
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/998
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1010
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1011
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1015
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1016
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1017
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดหนองกันเกรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชุมแสง , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1018
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1019
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสุขสำรอง ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1038
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านคลองทุเรียน ,
  เรื่อง : ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1039
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1040
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1069
  ลว.  11 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินยาง , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดทุ่งควายกิน , บ้านหนองไทร , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเนินดินแดง , วัดคงคาวราราม , บ้านหนองม่วง , บ้านชงโค , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1080
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1081
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1083
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติผ่านเกณฑ์ประเมินด้านที่1-3(ชนก)ด้านที่1-2(ชนพ/ชช)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1094
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบาดเจ็บจากการกีฬา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1106
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : ประกาศกรรมการประเมินด้าน1-3(ชนก) ด้าน1-2(ชนพ)
  รายละเอียด : ขอให้ผู้ขอรับการประเมิน แจ้งประสานคณะกรรมการกำหนดวันประเมินด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1114
  ลว.  18 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำ ปรับระดับชั้นงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1157
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างฯ ที่ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1165
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1184
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1223
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1224
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : การอบรมหลักสูตรการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฎหมายปกครอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1229
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการประเมินลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : ตารางกำหนดการออกประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1231
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ร้องเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1235
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดเนินเขาดิน , แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1236
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด ปี 2556 (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1237
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1241
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1242
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1274
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1286
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 16 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1341
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดสันติวัน , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดหนองกะพ้อ , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , บ้านวังหิน , บ้านเนินดินแดง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1356
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1357
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดบุนนาค , วัดโพธิ์ทอง , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดคงคาวราราม , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1379
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ศึกษาดูงาน O-NET)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1382
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินยาง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านคลองบางบ่อ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ขอให้ รร. ส่งภายในวันที่ 17 ก.ค. 55 เท่านั้นค่ะ เนื่องจากถ้าส่งช้ากว่านี้จะนำเข้าที่ประชุม อ.ก.ค..ศ. ไม่ทันค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1385
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1388
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1285
  ลว.  19 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1401
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : เชิญประชุมสัมมนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1467
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1517
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : ขอให้ผู้มีรายชื่อไปรับวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาวิทยฐานะ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางนงลักษณ์ ภิญโญ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1518
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1524
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1525
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1526
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 17 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1527
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1528
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1542
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด ,
  เรื่อง : อนุมัติผ่านเกณฑ์ประเมินด้าน1-3ชนก,ด้าน1-2ชนพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1544
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1557
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1579
  ลว.  31 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : คณะกรรมการประเมินด้านที่1-3 ชำนาญการ
  รายละเอียด : ขอให้ผู้ขอรับการประเมินติดต่อแจ้งคณะกรรมการประเมินทราบด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1599
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1600
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1602
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้สอน ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1603
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้สอน ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1615
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2169
  ลว.  05 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1642
  ลว.  09 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , วัดสันติวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านห้วยยาง , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : รับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันุ์ใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1707
  ลว.  19 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1716
  ลว.  20 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมครูกลุ่มระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1718
  ลว.  20 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนทุนครูพันธุ์ใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 98 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2752
  ลว.  03 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1736
  ลว.  21 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , บ้านท่าลำบิด , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การอบรมครูกลุ่มระดับสูง วิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 99 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1737
  ลว.  21 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสันติวัน ,
  เรื่อง : การเตรียมอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ พนักงานราชการ ครูวิกฤต และครูอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1745
  ลว.  22 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : กำหนดวันออกประเมินลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 101 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1749
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1750
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดเนินทราย , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1751
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : การอบรมครูกลุ่มระดับสูง วิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1766
  ลว.  27 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และการเสวนาทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 10 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1771
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1816
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ตามประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1820
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำ 4 ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 91 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1826
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 78 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1855
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1856
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 90 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1872
  ลว.  05 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 16 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1895
  ลว.  06 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1897
  ลว.  06 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1903
  ลว.  07 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชุมนุมใน , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 99 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1908
  ลว.  19 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดท่ากง ,
  เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลฯ จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1918
  ลว.  11 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1925
  ลว.  11 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสุขสำรอง ,
  เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 255)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1926
  ลว.  11 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านแก่งหวาย ,
  เรื่อง : แบบประเมิน ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1927
  ลว.  11 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบประเมิน ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1936
  ลว.  11 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1958
  ลว.  12 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1968
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1969
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ยืนยันการนับถือข้าราชการครูทางระบบเลื่อนเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1973
  ลว.  28 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลเตรียมการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1987
  ลว.  18 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดคลองปูน , วัดเนินเขาดิน , บ้านศรีประชา , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1995
  ลว.  19 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : การเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2003
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด :  - ทำสัญญาจ้างที่ สพป.รย. 2 จำนวน 8 ตำแหน่ง เฉพาะที่เขตคัดเลือก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2004
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี 2556ฯ ครูสาขาขาดแคลน (Sp2 เดิม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2005
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม ,
  เรื่อง : การเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายฯ (แก้ไขบัญชีรายละเอียดครูย้าย 1 ราย)
  รายละเอียด :  - แก้ไขบัญชีรายละเอียดครูย้าย ใหม่ 1 ราย (แก้ไขรายนางปราณี กีรติอุปถัมภ์ )

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2006
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านแก่งหวาย ,
  เรื่อง : แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี 2556 ลูกจ้างชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2007
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงไสว , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี 2556 ลูกจ้างชั่วคราว ต่อ ( สัญญาจ้าง)
  รายละเอียด :  - ตัวอย่าง สัญญาจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2008
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี 2556 ลูกจ้างชั่วคราว ต่อ ( แบบประเมิน)
  รายละเอียด : - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2052
  ลว.  25 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : หน่วยตรวจสอบภายใน ,
  เรื่อง : การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2069
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมสัมมนาประธานกลุ่ม ร.ร.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 90 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2071
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้าง ครูสาขาขาดแคลน SP2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2077
  ลว.  01 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านวังหิน , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ซ้อมความเข้าใจกรณีการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 85 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2097
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินยาง ,
  เรื่อง : การบันทึกข้อมูลวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบเลื่อนเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 79 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2116
  ลว.  04 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การบันทึกข้อมูลวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบเลื่อนเงินเดือนด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2146
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2150
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (แก้ไข)
  รายละเอียด :  แก้ไขรายชื่อ และบัญชีแนบท้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2151
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (แก้ไข)
  รายละเอียด :  แก้ไขรายชื่อ และบัญชีแนบท้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2152
  ลว.  11 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 3 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/2154
  ลว.  11 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 พี่เลี้ยงเด็กพิการ เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 80 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2163
  ลว.  12 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : คำสั่ง เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 88 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2168
  ลว.  12 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การกรอกข้อมูลวันลาและคะแนนประเมินในระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : ขณะนี้ ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลได้แล้วค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2180
  ลว.  16 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน ,
  เรื่อง : การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 77 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2182
  ลว.  17 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้าง พนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2183
  ลว.  17 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แต่งตั้งกรรมการประเมินด้าน1-3(ชนก)ด้าน1-2(ชนพ)
  รายละเอียด : ขอให้ผู้ขอรับการประเมินแจ้งประสานคณะกรรมการ เพื่อนัดประเมินด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2186
  ลว.  17 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม ,
  เรื่อง : การประเมินความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 8 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2188
  ลว.  18 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบุนนาค , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : การจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เพิ่มเติม) ส่งซ้ำ ให้ ร.ร. ที่เปิดไฟล์ไม่ได้
  รายละเอียด :  ส่งซ้ำให้ โรงเรียนที่เปิดไฟล์ไม่ได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2205
  ลว.  22 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2210
  ลว.  22 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และการเสวนาทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2212
  ลว.  22 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2213
  ลว.  22 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2214
  ลว.  22 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2229
  ลว.  29 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู สายงานการสอน
  รายละเอียด :  - ให้โรงเรียน ลงนาม คำสั่งแต่งตั้งย้าย ครู คศ.1 แล้วส่ง สพป.รย. 2 ด่วน จำนวน
  10 ชุด ภายในวันที่ 29 ต.ค. 55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2241
  ลว.  31 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2244
  ลว.  31 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครูที่ไม่มีวิทยฐานะ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2247
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวอย่าง การสรรหาอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2248
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : ตัวอย่าง การสรรหาอัตราจ้าง
  รายละเอียด :  - ตัวอย่าง การสรรหาอัตราจ้าง ให้ รร.ใข้สำหรับการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว กรณีมีตำแหน่งว่าง หรือได้รับจัดสรรอัตราจ้างเพิ่มเติม


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 10 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2259
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนส่งคำสั่งแก้ไขเงินเดือนครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1 ให้ งานบำเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2288
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองปูน , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , วัดจำรุง , วัดเกาะลอย , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองสลึง , วัดป่ายุบ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นกรณีการปรับวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2290
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , วัดเกาะลอย , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2293
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการครูฯให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ/เชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : แจ้งข้าราชการครูทราบโดยทั่วกัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2305
  ลว.  13 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : ครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2309
  ลว.  13 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2322
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเงินเดือน ครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2323
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการ
  รายละเอียด : ยกเลิกไฟล์เอกสารเปิดไม่ออก 2309 ลว 13 พ.ย.55

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2339
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการสรรหา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2340
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเต้าปูนหาย ,
  เรื่อง : การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการสรรหา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2388
  ลว.  21 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2400
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาสำรอง ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีฯพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2772
  ลว.  09 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 85 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2456
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2477
  ลว.  04 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2481
  ลว.  06 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : สำรวจข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ อายุ60 ปี งปม.2556-2560
  รายละเอียด : กรุณาจัดส่งแบบสำรวจบันทึกในโปรแกรม Excel ส่งภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2482
  ลว.  06 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : อนุมัติรายชื่อที่ผ่านการประเมินด้านที่1-3(ชนก.)ด้านที่1-2(ชนพ.)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2490
  ลว.  06 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 88 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2501
  ลว.  07 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และการเสวนาทางวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2502
  ลว.  11 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านหนองม่วง , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่1-3 วิทยฐานะชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2516
  ลว.  12 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/2517
  ลว.  12 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 87 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2537
  ลว.  14 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 ค่าตอบแทนจ้างครูฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2571
  ลว.  17 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
  รายละเอียด : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 โดยให้โรงเรียนในสังกัดรวบรวมหลักฐานของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังแนบ ส่งถึง สพป ระยอง 2 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2586
  ลว.  19 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งสำเนาข้าราชการลาเพื่อเข้าร่วมอุปสมบท เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2611
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านห้วงหิน , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านมาบช้างนอน , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 8 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2618
  ลว.  21 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การทำคำสั่งจ้างครูสาขาขาดแคลน SP2 และนักการภารโรง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 84 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2633
  ลว.  24 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2640
  ลว.  25 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2556ฯ ครุวิกฤติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2643
  ลว.  25 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2556ฯ ครุวิกฤติ
  รายละเอียด :  ขอแก้ไขวันที่ ในคำสั่ง และ บัญชีแนบท้าย คำสั่งครุวิกฤติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2646
  ลว.  26 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : ส่งคู่มือแนวปฏิบัติของลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2659
  ลว.  28 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ข่วย กรณีพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2660
  ลว.  28 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ข่วย กรณีพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2663
  ลว.  28 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1
  ลว.  02 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบ้านนา ,
  เรื่อง : ตอบข้อหารือการแต่งตั้งข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2
  ลว.  02 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : อนุมัติผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน1-3(ชนก)ด้าน1-2(ชนพ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/9
  ลว.  02 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านหนองไทร , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ตอบข้อหารือการแต่งตั้งข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/40
  ลว.  04 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/54
  ลว.  07 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจวิชเอกที่โรงเรียนขาดแคลน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/72
  ลว.  09 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคงคาวราราม ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/95
  ลว.  15 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดบุนนาค , บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/105
  ลว.  17 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขอย้ายกลุ่มโรงเรียนปฏิบัติงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/106
  ลว.  17 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขอย้ายกลุ่มโรงเรียนปฏิบัติงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04126/134
  ลว.  21 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 98 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/137
  ลว.  22 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง(ข้าราชการที่มีการโยกย้าย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/141
  ลว.  23 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , บ้านชำสมอ , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , บ้านท่าลำบิด , บ้านวังหิน , บ้านเนินหย่อง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , วัดป่ายุบ , บ้านชงโค , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี 2556 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :  - การแนบ เอกสารประกอบการย้าย ไม่ควรเกิน 10 หน้ากระดาษ ให้เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์พิจารณาการย้ายเท่านั้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/152
  ลว.  24 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดการและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/154
  ลว.  22 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : สพม.18 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/173
  ลว.  28 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกฯ ครุผู้ช่วยฯ กรณีฯพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/174
  ลว.  28 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเต้าปูนหาย ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกฯ ครุผู้ช่วยฯ กรณีฯพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/178
  ลว.  29 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี 2556 ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/217
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , บ้านท่าลำบิด , บ้านชุมแสง , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาตลาด , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/226
  ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวอย่างการสรรหาอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/248
  ลว.  05 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/260
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/279
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอปฏิบัติและสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/293
  ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การทำหนังสือลาออก จากตำหน่งครูอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 8 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/304
  ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 102 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/305
  ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 100 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/341
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/358
  ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ตัวอย่างการสรรหาอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/419
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ชะลอการจ้างครูอัตราจ้างทดแทนฯ ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วยฯ กรณีพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/422
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
  รายละเอียด : คำสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ที่เขตเป็นผู้ลงนามคำสั่ง จะส่งให้โรงเรียนภายหลัง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/461
  ลว.  04 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านชุมแสง , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูฯ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 82 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/495
  ลว.  07 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ต่อ)
  รายละเอียด :  - แก้ไขคำสั่ง (ต่อ) ส่งพร้อมหนังสือ ที่ ศธ 04126/0630 ลว 5 มี.ค. 56
  แก้ไขคำสั่งรายที่ 21 - 40

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/497
  ลว.  07 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  - ขอยกเลิกหนังสือที่ส่งเลขที ศธ 04126/494 ลงวันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจากซ้ำกับ หนังสือเลขที่
  ศธ 04126/496 ลงวันที่ 7 มี.ค. 56 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  (เลขหนังสือในที่นี้อ้างจากที่เรียงตามระบบ Eopm ค่ะ )
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 87 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/500
  ลว.  07 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด : 1. คำสั่งนี้ให้ส่งที่ กลุ่มบุคคล น.ส. พนิดา คุ้มคง
  2. คำสั่งให้สั่ง ณ วันที่ 6 มี.ค. 56 เท่านั้น
  3. บัญชีแนบท้ายทำมาให้ครบทุกโรงเรียน ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แก้ไขได้ (เฉพาะข้อมูลส่วนต้ว)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/545
  ลว.  12 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประเมินด้าน1-3(วิทยฐานะชนก.)ด้านที่1-2(วิทยฐานะชนพ.)
  รายละเอียด : ขอให้ผู้ขอรับการประเมินแจ้งประสานคณะกรรมการทุกท่านทราบด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/559
  ลว.  14 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/728
  ลว.  03 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ส่งตัวพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/729
  ลว.  03 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ชี้แจงหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบ หรือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/816
  ลว.  19 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/822
  ลว.  23 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/839
  ลว.  24 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/850
  ลว.  25 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 89 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/854
  ลว.  26 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/863
  ลว.  01 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ตัวอย่างประกาศรับสมัคร จนท.ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนตัวอยางประกาศต่างๆ ตามที่ ร.ร. กำหนดค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 67 โรงเรียนที่ ศธ  04126/869
  ลว.  02 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดถนนกะเพรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ประกาศตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : ให้ใช้คำร้องขอย้ายเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/877
  ลว.  03 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/878
  ลว.  03 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/879
  ลว.  03 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/880
  ลว.  03 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งตัวพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/881
  ลว.  03 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านมะเดื่อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ส่งตัวพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/929
  ลว.  08 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/990
  ลว.  15 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ประกาศ (เพิ่มเติม) การรับสมัคร จนท.ลูกเสือ พนักงานสถานที่ แม่บ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 9 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1013
  ลว.  17 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบุนนาค , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว ,
  เรื่อง : การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 85 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1033
  ลว.  21 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1036
  ลว.  21 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1037
  ลว.  21 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1038
  ลว.  21 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านคลองทุเรียน ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1045
  ลว.  22 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดเนินยาง , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเกาะลอย , บ้านบึงตะกาด , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ลูกจ้างชั่วคราวเรียกร้องสิทธิ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1049
  ลว.  22 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองชากพง , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จนท.ลูกเสือ พนง.สถานที่ แม่บ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1099
  ลว.  30 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1119
  ลว.  03 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1142
  ลว.  04 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1143
  ลว.  04 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1144
  ลว.  04 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลการประเมินครูผู้ช่วย
  รายละเอียด :  ขอให้โรงเรียนส่งแบบสรุปผลการเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  รายนางสาวเรณุ คุณเอนก ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 56 ด้วยค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1147
  ลว.  05 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองไผ่ ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก จนท,ลูกเสือ/พนง.สถานที่/แม่บ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 11 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1155
  ลว.  05 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1183
  ลว.  10 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด :  ให้ครู ทำบันทึกข้อความตามตัวอย่าง และส่งกลับ สพป.รย. 2 โดยด่วน ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1184
  ลว.  10 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1187
  ลว.  10 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1188
  ลว.  10 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาน้อย ,
  เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1205
  ลว.  12 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ส่งข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
  รายละเอียด : ด่วนที่สุด ! ให้ส่งรายงานภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 11 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1223
  ลว.  14 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : กำหนดการไปชี้แนะและเป็นพีเลี้ยง(Coaching และ Mentoring)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1240
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1250
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1283
  ลว.  19 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลีกเกณฑ์และวิธีการบรรจุกลับเข้ารับราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1284
  ลว.  19 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1294
  ลว.  20 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ,
  เรื่อง : แจ้งประเมินด้านที่1-3ชำนาญการและด้านที่1-2ชำนาญการพิเศษ
  รายละเอียด : ส่งสรุปคะแนนประเมินภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 2 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1295
  ลว.  20 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายกลุ่ม ร.ร.ปฏิบัติงาน จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1296
  ลว.  20 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายกลุ่ม ร.ร.ปฏิบัติงาน จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1315
  ลว.  20 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดท่ากง ,
  เรื่อง : ขอลาออกจากรักษาราชการแทน ผอ.รร.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1334
  ลว.  24 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1360
  ลว.  27 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1258
  ลว.  11 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองปูน , วัดชุมนุมสูง , วัดคงคาวราราม , บ้านเขาตลาด , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1370
  ลว.  28 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองทุเรียน ,
  เรื่อง : การออกหนังสือให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1371
  ลว.  28 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านมาบเหลาชะโอน ,
  เรื่อง : การจ้างครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ครู SP2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1382
  ลว.  01 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินยาง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านคลองบางบ่อ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ตัวอย่างประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1385
  ลว.  01 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1387
  ลว.  01 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , บ้านชำสมอ , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดบุนนาค , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1388
  ลว.  01 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 100 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1390
  ลว.  01 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดเกียรติฯ ปี56

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 99 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1401
  ลว.  02 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 99 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1404
  ลว.  03 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครครุอัตราจ้าง(ครูวิกฤคิ)
  รายละเอียด :  - ร.ร.บ้านน้ำใส ประกาศรับสมัคร ครูวิกฤติ (โดยรับสมัครเฉพาะ ครู Sp2 หรือ ครูวิทย์ คณิต ในสังกัด)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1406
  ลว.  03 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : ร.ร. บ้านน้ำใส ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤติ)
  รายละเอียด :  ขอแก้ไข ประกาศ โรงเรียนบ้านน้ำใส เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤติ)
  โดยรับสมัครเฉพาะ ครู Sp2 ในสังกัด สพป.รย.2 เท่านั้น
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1407
  ลว.  03 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1420
  ลว.  04 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 98 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1422
  ลว.  04 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จัดทำข้อมูลการสอนของข้าราชการครู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556
  รายละเอียด : ส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นอย่างช้า ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 9 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1459
  ลว.  09 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพังราด ,
  เรื่อง : กำหนดการไปชี้แนะและเป็นพีเลี้ยง(Coaching และ Mentoring) ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1479
  ลว.  10 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 6 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1500
  ลว.  11 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านแก่งหวาย ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1555
  ลว.  15 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดมงคลวุฒาวาส , วัดเนินเขาดิน , วัดถนนกะเพรา , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , บ้านสองสลึง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1582
  ลว.  17 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1600
  ลว.  15 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 /2558 (2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1608
  ลว.  18 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1609
  ลว.  18 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1610
  ลว.  18 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเนินดินแดง , บ้านสองสลึง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1611
  ลว.  18 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเนินดินแดง , บ้านสองสลึง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณ" ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1624
  ลว.  16 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 85 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/1685
  ลว.  30 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประขุมกำหนดแนวทางฯ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 85 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1686
  ลว.  30 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 87 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1688
  ลว.  30 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้สอน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1694
  ลว.  30 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 53 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1704
  ลว.  31 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 82 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1705
  ลว.  31 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 101 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1749
  ลว.  01 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/1750
  ลว.  01 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดเนินทราย , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมร่างหลักเกณฑ์ฯ จนท.ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด : เรียน ประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย
  ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ ศธ 04126/2037 ลว 30 ก.ค. 56 ขอเชิญประชุมร่างหลักเกณฑ์การบริหารฯ จนท.ธุรการโรงเรียนนั้น
  สพป.รย.2 ขอเลื่อนวันประชุม เป็นวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประขุม สพป.รย.2
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1785
  ลว.  07 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1791
  ลว.  07 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1820
  ลว.  09 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวอย่างการสรรหาอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 10 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1869
  ลว.  14 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งแบบสรุป แบบประเมินการเตรียมความพร้อมฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1885
  ลว.  13 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1907
  ลว.  19 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1929
  ลว.  20 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การจัดสรรเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1950
  ลว.  23 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดบุนนาค , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , บ้านทุ่งเค็ด , วัดเกาะลอย , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1968
  ลว.  28 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
  รายละเอียด :  ขอให้ ร.ร. ส่ง ไฟล์ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการมาให้ไหม่ค่ะ เนื่องจากไฟลที่ส่งมาเปิดอ่านไม่ได้
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2008
  ลว.  29 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 12 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2015
  ลว.  30 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 88 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2057
  ลว.  04 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 87 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2058
  ลว.  04 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ ,
  เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด :  ไฟล์ที่ 3 บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ขอส่งใหม่ เนื่องจากไฟล์ก่อนหน้าเปิดอ่านไม่ได้ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2069
  ลว.  04 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวอย่างประกาศรับสมัคร ครูวิกฤติ
  รายละเอียด :  ให้ ร.ร. สรรหา ให้เสร็จสิ้น และทำสัญญาจ้างก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2072
  ลว.  04 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2556)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2078
  ลว.  05 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ครูวิกฤติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 12 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2101
  ลว.  06 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : การส่งคะแนนประเมินครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/2261
  ลว.  17 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : โรงเรียนที่ยังไม่ส่งสรุปผลการประเมิน จนท.ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด :  ให้ ร.ร. ดำเนินการ ส่งสรุปคะแนนผลการประเมิน จนท.ธุรการ ภายในวันที่ 16 ก.ย. 56 ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 85 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2266
  ลว.  17 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย , วัดพังราด ,
  เรื่อง : การเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2304
  ลว.  23 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2323
  ลว.  25 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
  รายละเอียด : 

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2335
  ลว.  26 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ ,
  เรื่อง : การเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2568
  ลว.  29 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2342
  ลว.  27 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านห้วยยาง , บ้านยุบตาเหน่ง ,
  เรื่อง : เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2357
  ลว.  30 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองไทร , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 13 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2363
  ลว.  30 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2365
  ลว.  30 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2372
  ลว.  01 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2384
  ลว.  02 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
  รายละเอียด :  file แต่งตั้งรักษาราชการที่ส่งมาครั้งที่ 2 เปิดไม่ได้ค่ะ มีข้อผิดพลาดทางการตั้งชื่อ fiie หรือปล่าว ช่วยตรวจสอบด้วย ให้ส่งใหม่ทางระบบ ถ้าส่งไม่ได้ให้ส่งเป็นเอกสารโดยด่วนค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2483
  ลว.  21 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2485
  ลว.  21 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/2486
  ลว.  21 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2495
  ลว.  22 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดถนนกะเพรา ,
  เรื่อง : คัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2505
  ลว.  25 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 90 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/2507
  ลว.  25 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
  รายละเอียด :  ร.ร. ที่ส่่งเฉพาะสัญญาจ้างมา ให้ส่งคำสั่งจ้างเพิ่มเติม อี่ก 2 ชุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2513
  ลว.  25 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2525
  ลว.  29 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน "สุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2526
  ลว.  29 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวอย่าง ประกาศรับสมัคร พนง ราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2535
  ลว.  30 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2536
  ลว.  30 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : แก้ไขสรุปผลบัญชีพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานการสอน
  รายละเอียด :  ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ 04126/4050 ลว 30 ต.ค. 56 ขอยกเลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) โดยให้ใช้ส่ิงที่ส่งไปให้ฉบับนี้แทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2538
  ลว.  30 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2546
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 11 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2549
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การส่งคำสั่งย้ายครูสายการสอน (ทวงครั้งที่ 1)
  รายละเอียด :  ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ ศธ 04126/4050 ลว 30 ต.ค. 56 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯสายการสอน
  ขอให้ ร.ร. จัดส่งคำสั่งย้ายครูที่ไม่มีวิทยฐานะ จำนวน 10 ชุด ภายในวันที่ 4 พ.ย. 56 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2554
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านเนินดินแดง , บ้านสองสลึง , วัดป่ายุบ , บ้านชงโค , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2555
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านเนินดินแดง , บ้านสองสลึง , วัดป่ายุบ , บ้านชงโค , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/2560
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างครูธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 90 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/2561
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างครูธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2562
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
  รายละเอียด :  ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ ศธ04126/4083 ลว 4 พ.ย. 56 นั้น ให้ ร.ร.ใช้คำสั่งที่ส่งมาใหม่ฉบับนี้แทน เนื่องจากฉบับเก่ามีข้อผิดพลาดในการออกเลขคำสั่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2563
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างครูธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง
  รายละเอียด :  ส่ง file ที่ 2 รายชื่อธุรการ และนักการ คร้ั้งที่ 2 เนื่องจากมีบางโรงเรียนแจ้งว่าเปิดเอกสารไม่ได้


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/2566
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดไตรรัตนาราม , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างครูธุรการโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 500 คน
  รายละเอียด :  การทำสัญญาจ้างครูธุรการโรงเรียน ให้ใช้ตัวอย่างสัญญาจ้างฉบับนี้ แทนฉบับเดิมที่ส่งไปแล้ว เนื่องจาก ฉบับใหม่นี้ให้เว้นว่างชื่อผู้ว่่าจ้าง คือ ผอ.สพป.รย.2 ไว้ก่อน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1982
  ลว.  20 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบสรุปวันลา (แก้ไขใหม่)
  รายละเอียด :  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04126/2094 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ขอแก้ไขแบบสรุปบัญชีวันลาใหม่
  ให้ใช้ฉบับนี้แทนค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 87 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2477
  ลว.  10 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2592
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างครูวิกฤต และนักการภารโรง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2594
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2595
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านแก่งหวาย ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2596
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2610
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2612
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านห้วงหิน , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านมาบช้างนอน , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2131
  ลว.  02 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2660
  ลว.  18 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2671
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขคำสังย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2672
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งการจ้างลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด :  คำสั่งการจ้าง จนท.ธุรการโรงเรียนที่ สพป.รย.2 เป็นคู่สัญญา ให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2675
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขบัญชีแนบท้าย การจ้าง จนท.ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด :  เนื่องจากบัญชีแนบท้ายการจ้าง จนท.ธุรการโรงเรียน รายที่ 1 , 20 , 23 มีข้อผิดพลาด จึงให้ใช้ฉบับนี้แทนฉบับเดิมที่ส่งไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2676
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขบัญชีแนบท้าย การจ้าง จนท.ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด :  เนื่องจากบัญชีแนบท้ายการจ้าง จนท.ธุรการโรงเรียน รายที่ 1 , 20 , 23 มีข้อผิดพลาด จึงให้ใช้ฉบับนี้แทนฉบับเดิมที่ส่งไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2684
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อ การจ้างครูสาขาขาดแคลน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2707
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างครูสาขาขาดแคลน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2708
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างครูสาขาขาดแคลน (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2710
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2711
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2717
  ลว.  27 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2729
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2733
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 94 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2747
  ลว.  02 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้าง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2760
  ลว.  05 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ประกาศตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2766
  ลว.  06 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2768
  ลว.  09 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดท่ากง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2769
  ลว.  09 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาน้อย , วัดเนินยาง , บ้านคลองทุเรียน , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดบ้านนา , วัดท่ากง , วัดปากน้ำพังราด , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2770
  ลว.  09 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2771
  ลว.  09 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2773
  ลว.  09 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2778
  ลว.  09 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1038
  ลว.  21 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านคลองทุเรียน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2799
  ลว.  13 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2800
  ลว.  13 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดโพธิ์ทอง , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดจำรุง , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านศรีประชา , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2801
  ลว.  13 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2802
  ลว.  13 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2803
  ลว.  13 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2804
  ลว.  13 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2805
  ลว.  13 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2806
  ลว.  13 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : แกลง(วิทยสถาวร) ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2820
  ลว.  17 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2821
  ลว.  17 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2822
  ลว.  17 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2889
  ลว.  19 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวอย่าง คำสั่งจ้างพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/2931
  ลว.  26 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , วัดเขาน้อย , วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดพังราด , บ้านสองสลึง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านชุมแสง , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2932
  ลว.  26 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดพลงไสว , วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2933
  ลว.  26 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/17
  ลว.  02 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/45
  ลว.  07 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาน้อย , บ้านเขาหินแท่น , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/56
  ลว.  08 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ข้าราชการครูฯ ขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนตามคำร้องขอย้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/86
  ลว.  13 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/127
  ลว.  20 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/180
  ลว.  24 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/182
  ลว.  24 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/201
  ลว.  28 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง , วัดบ้านนา ,
  เรื่อง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขอลาออก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/225
  ลว.  30 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดวังหว้า ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 98 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/239
  ลว.  31 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/362
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/431
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/455
  ลว.  04 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดคลองปูน , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/457
  ลว.  04 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/458
  ลว.  04 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/464
  ลว.  05 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบสรุปผลการประเมินครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/496
  ลว.  10 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบแข่่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/548
  ลว.  14 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
  รายละเอียด : ส่งแทนไฟล์ที่ 4 (ปฏิทินการเลื่อนขั้น) ที่อาจจะเปิดไม่ออกจากการส่งเรื่องมาก่อนหน้านี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/558
  ลว.  18 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/562
  ลว.  18 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/576
  ลว.  19 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : การแก้ไขคำสั่งปรับเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/579
  ลว.  19 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 89 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/583
  ลว.  20 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา(เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/664
  ลว.  01 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/680
  ลว.  03 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ"ดีเด่น"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 92 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/686
  ลว.  04 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 85 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/692
  ลว.  08 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 9 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/701
  ลว.  09 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดชากมะกรูด , บ้านหนองคุย , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านเขาหินแท่น , วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านเหมืองแร่ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/745
  ลว.  22 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาสำรอง , วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ ครูผู้ช่วย ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/746
  ลว.  22 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดคลองปูน , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : ติดตาม การส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  รายละเอียด :  ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ ศธ 04126/0962 ลงวันที่ 9 เม.ย. 57 ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูด้วย ตามตัวอย่างที่ส่งไป
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/756
  ลว.  23 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาสรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ขฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 83 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/762
  ลว.  25 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งตรวจสอบรายชื่อเพื่อประกอบการจัดสรรเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/782
  ลว.  25 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/851
  ลว.  29 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาสผลสอบ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/914
  ลว.  08 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04126/919
  ลว.  12 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สพป.ระยอง เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 2
  รายละเอียด : สพป.ระยอง เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 จำนวน 43 อัตรา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/922
  ลว.  12 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาสำรอง , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/945
  ลว.  14 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/959
  ลว.  15 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านหนองคุย , วัดคลองปูน , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านเขาหินแท่น , วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านเหมืองแร่ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 91 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/964
  ลว.  15 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1039
  ลว.  21 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1040
  ลว.  21 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1041
  ลว.  21 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1042
  ลว.  21 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 10 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1046
  ลว.  21 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดเนินยาง , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเกาะลอย , บ้านบึงตะกาด , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ให้โรงเรียนแก้ไขแบบสำรวจครูอัตราจ้างฯ
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนเพิ่มและแก้ไขข้อมูล ตามแบบแล้วจัดส่งภายในวันที่ 22 พ.ค. 57

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1054
  ลว.  22 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : แก้ไขบัญชีแนบท้าย คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนใช้บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้ายนี้แทนฉบับเดิมที่ส่งมา เนื่องจากมีการแก้ไขเงินเดือนค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1067
  ลว.  22 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 73 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1136
  ลว.  02 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้านสื่อและข้อสอบแนว PISA

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 74 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1137
  ลว.  02 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนด้านสื่อและข้อสอบแนว PISA (คำสั่งแต่งตั้ง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1180
  ลว.  04 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1181
  ลว.  04 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1211
  ลว.  09 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1212
  ลว.  09 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1310
  ลว.  13 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : ตัวอย่างประกาศรับสมัคร อัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1374
  ลว.  19 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลการสอน และความต้องการพัฒนาตนเอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1377
  ลว.  19 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลการสอน และความต้องการพัฒนาตนเอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/1524
  ลว.  03 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : ตัวอย่าง คำสั่งจ้าง สัญญาจ้าง ครูวิทย์ คณิต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1582
  ลว.  10 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1583
  ลว.  10 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาสำรอง ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1599
  ลว.  15 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 /2558 (1)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1621
  ลว.  16 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1665
  ลว.  21 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1689
  ลว.  23 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดคลองปูน , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : การส่งแบบสรุปคะแนนการเตรียมความพร้อมฯ ครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 98 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1703
  ลว.  25 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนฯ ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1737
  ลว.  28 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสันติวัน ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 6 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1863
  ลว.  07 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านบึงตะกาด , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1868
  ลว.  08 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1869
  ลว.  08 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1899
  ลว.  14 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1900
  ลว.  14 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : ตัวอย่างประกาศรับสมัคร อัตราจ้าง
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนปรับเปลี่ียน ได้ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งทีรับสมัครค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1964
  ลว.  19 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสังย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1967
  ลว.  19 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งยกเลิกอบรมโครงการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 23-24สค57
  รายละเอียด : ยกเลิกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ วันที่23-24สค57

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2053
  ลว.  26 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองไผ่ ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2079
  ลว.  28 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2081
  ลว.  28 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม , วัดทุ่งควายกิน , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเนินดินแดง , วัดป่ายุบ , บ้านเขาช่องลม , บ้านมาบช้างนอน , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 93 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2130
  ลว.  02 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงาน จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2133
  ลว.  02 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว ( แบบประเมินเพิ่มเติม)
  รายละเอียด :  แบบประเมินผลการปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ส่งสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ี 2256 ลว. 2 ก.ย. 57 )

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2158
  ลว.  04 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวออย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จนท.ธุรการโรงเรียน และอัตราจ้าง
  รายละเอียด : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว และจนท.ธุรการใช้แบบฟอร์มเดียวกัน แต่ต่างกันตรงผู้ประเมิน ดังนี้
  (ขอปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม ใน่ส่วนผู้ประเมิน นอกนั้นคงเดิม)
  - ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียนที่เป็นคู่สัญญากับ สพป.รย.2 ให้ ผอ.ร.ร.ทุกคนที่ จนท.ธุรการรับผิดชอบปฏิบัติ
  งานเป็นผู้ประเมินเบื้่องต้น
  - ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวให้ ร.ร.แต่งตั้งกรรมการประเมินผล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2186
  ลว.  08 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านยางงาม ,
  เรื่อง : แบบประเมินครุผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2212
  ลว.  11 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2224
  ลว.  13 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2243
  ลว.  15 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2257
  ลว.  17 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 8 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2261
  ลว.  17 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
  รายละเอียด : ส่งเอกสารเพิ่มเติม สำหรับครูผู้ช่วยที่เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับอยู่ก่อนการเลื่อนตุลาคม 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2262
  ลว.  17 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบสำหรับติดบัตรข้าราชการบำนาญ
  รายละเอียด : ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุุคคล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   แสงเดือน เวียนเทียน
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2264
  ลว.  17 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด :  ตามหนังสือ สพป.รย.2 ที่ ศธ 04126/2415 ลว. 17 ก.ย. 57 เรืองการเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถาน ขอส่งรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2265
  ลว.  17 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด :  ขอส่งรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) อีกครั้ง เนื่องจากมีบางโรงเรียนแจ้งว่า ไฟล์ ที่ส่งไป่ก่อนหน้า เปิดไม่ได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2266
  ลว.  18 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเกาะลอย , วัดพังราด ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังราด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2293
  ลว.  22 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/2303
  ลว.  23 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 100 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2324
  ลว.  25 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด :  ตามที่ ได้ส่งเรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ไปเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 57 นั้น ได้ส่งเรื่องขึ้นไปผิด จึงขอส่งใหม่ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2327
  ลว.  25 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่่งมาด้วยมี 9 ข้อ (มีต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2328
  ลว.  25 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 97 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2331
  ลว.  25 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ (ต่อ)
  รายละเอียด :  ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 6 ไฟล์ที่ส่งมาก่อนหน้า เปิดไม่ได้จึงขอส่งใหม่ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2332
  ลว.  25 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองทุเรียน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2353
  ลว.  29 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2463
  ลว.  08 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 85 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2480
  ลว.  10 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเยาวดี เฉลียว
   -> 86 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2483
  ลว.  13 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2484
  ลว.  13 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งการจ้างลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด :  - คำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ที่เป็นคู่สัญญากับ สพป.ระยอง เขต 2) ให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ้าง ประจำปี 2558


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 89 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/2485
  ลว.  13 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2513
  ลว.  15 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายงานผลการพัฒนาด้วยระบบ e-training (UTQ Online)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2523
  ลว.  17 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การติดตามการชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2534
  ลว.  21 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2573
  ลว.  30 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2575
  ลว.  30 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2576
  ลว.  30 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2612
  ลว.  06 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านห้วงหิน , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านมาบช้างนอน , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2626
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2667
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2679
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2682
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู (แก้ไข)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2700
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดโพธิ์ทอง , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านศรีประชา , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง coaching and Medtoring

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2713
  ลว.  21 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2727
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2728
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาตาอิ๋น ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2746
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2747
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2764
  ลว.  28 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2765
  ลว.  28 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ประกาศฯ รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2772
  ลว.  28 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 11 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2781
  ลว.  01 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านห้วงหิน , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านมาบช้างนอน , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผุู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2801
  ลว.  02 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2820
  ลว.  03 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2836
  ลว.  08 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2856
  ลว.  09 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดสมอโพรง , วัดโพธิ์ทอง , วัดวังหว้า , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : คำสั่งการจ้างลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2857
  ลว.  09 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2915
  ลว.  24 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2916
  ลว.  24 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2917
  ลว.  24 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดคลองปูน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2918
  ลว.  24 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2959
  ลว.  29 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านเนินสุขสำรอง , วัดเนินเขาดิน ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2961
  ลว.  29 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอรายชื่อครูผู้สอนที่มสีการประเมิน Pre O-net ร้อยละ 50 ขึ้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2962
  ลว.  29 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เจนจิรา
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/6
  ลว.  05 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ รองฯ ผอ.สถานศึกษาฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/8
  ลว.  05 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/12
  ลว.  06 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/25
  ลว.  06 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : คำสั่งการจ้างลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท ธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 25 โรงเรียนที่ ศธ  04126/82
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การประชุมวิชาการ "แนะแนวประสานใจขับเคลื่อนค่านิยมไทย 12 ประการ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนงลักษณ์ ภิญโญ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/90
  ลว.  15 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางยุวดี แสงเรือง
   -> 96 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/111
  ลว.  19 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ รองผอ. และผอ.สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/118
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/119
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : บ้านสองพี่น้อง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/129
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 38 ค (2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/130
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/131
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม , วัดถนนกะเพรา ,
  เรื่อง : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/142
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวพนิดา คุ้มคง


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  28  หน้า



  . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
  99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
  โทร. 0-3867-1180 ,0-3867-8224 ,0-3867-8225 โทรสาร. 0-3867-2516
  E-mail Address :  mt_ikob@yahoo.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1455 วินาที