• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->   3
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04126/733
  ลว.  19 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านดอนสำราญ , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1606
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านบึงตะกาด , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : เร่งรัดการยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน
  รายละเอียด : เร่งรัดการยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1614
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด ,
  เรื่อง : ส่งฉบับจริงเร่งรัดการยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน
  รายละเอียด : ส่งฉบับจริงเร่งรัดการยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 37 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1773
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งไม่เป็นทางการยกเลิกการรับมอบ Tablet
  รายละเอียด : แจ้งไม่เป็นทางการยกเลิกการรับมอบ Tablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1774
  ลว.  06 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/964
  ลว.  28 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมด่วนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555
  รายละเอียด : การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2256
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2555 (ครั้งที่ 3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2333
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 34 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/60
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพิจารณารายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลส่งสพป.ระยอง เขต 2 เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายปี 2555 รองรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนพิจารณากรอกข้อมูลตามแบบที่ 1-5 แล้วจะเขตด่วนเพราะจะใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวันที่ 17 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 34 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/62
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอก ข้อมูลส่ง สพป.ระยอง เขต 2 เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายปี 2555 รองรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนพิจารณากรอกข้อมูลตามแบบที่ 1-5 แล้วส่งเขตด่วน เพราะจะใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวันที่ 17 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/67
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรซ่อมแซมงบประมาณโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 33 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/92
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : สอบถามโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านการประเมินคุณภาพ (ศมส.)
  รายละเอียด : สอบถามโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านการประเมินคุณภาพ หรือยัง หากโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนใดผ่านการประเมินแล้วแจ้งให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบด้วยทางเบอร์ 0871335969
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 35 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/100
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม "หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร" สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/104
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดโพธิ์ทอง , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านแก่งหวาย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านศรีประชา , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/119
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านสองพี่น้อง ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/122
  ลว.  21 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม 30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/134
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
  รายละเอียด : การแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/135
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ปัจจุบัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/234
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 (งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/273
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2555 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/319
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
  รายละเอียด : การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/331
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/331
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 30 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/372
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงจัดประชุมระดมความคิดกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบาย และระดมความคิดของชุมชน เพื่อจะได้จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ และให้ส่งแบบสำรวจพร้อมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่ง สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 20 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/378
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : เอกสารใช้เป็นแนวทางในการประชุมระดมความคิดกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04126/380
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556และบรรจุเข้าแผน 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/473
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายกระจายปลายทาง
  รายละเอียด : การจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายกระจายปลายทาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/774
  ลว.  11 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/512
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/513
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/543
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม 30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/551
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านหนองน้ำขุ่น , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/587
  ลว.  26 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมอบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การประชุมอบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 89 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/597
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านศรีประชา , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.1 ปี 2555 เตรียมจัดสรร Tablet
  รายละเอียด : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.1 ปี 2555 เตรียมจัดสรร Tablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/598
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.1 ปี 2555 เตรียมจัดสรร Tablet
  รายละเอียด : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.1 ปี 2555 เตรียมจัดสรร Tablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/641
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี 2555 (งบแปรญัตติ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 37 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1223
  ลว.  10 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอแก้ไขแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก แบบ รร.1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/687
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แก้ไขหนังสือขอเชิญประชุมเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี 2555 (งบแปรญัตติ) และเอกสารเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/712
  ลว.  12 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/713
  ลว.  12 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านมะเดื่อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/749
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 (70%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/763
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/821
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2555
  รายละเอียด : การประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/866
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกะพ้อ , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/868
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขากะโดน , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเขาหินแท่น , วัดคงคาวราราม , บ้านแก่งหวาย , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อให้สามารถบันทึกบัญชี และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายและรับเงินคืนเข้าบัญชีได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/875
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนปี 2555 รุ่นที่ 3
  รายละเอียด : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนปี 2555 รุ่นที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/965
  ลว.  28 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองสลึง , แกลง(วิทยสถาวร) , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลหลานรัก ,
  เรื่อง : การเตรียมการรับจัดสรร tablet ตามโครงการ one tablet per child
  รายละเอียด : ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากไฟล์เดิมที่โรงเรียนเคยส่งมาครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/991
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1036
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบรปมะาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 100 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1045
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดเนินยาง , วัดบุนนาค , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเกาะลอย , บ้านบึงตะกาด , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การรายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555
  รายละเอียด : การรายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 ด่วนครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1070
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมนำเข้าข้อมูลSMISผ่านระบบDMC
  รายละเอียด : การประชุมอบรมนำเข้าข้อมูลSMISผ่านระบบDMC

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1096
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดถนนกะเพรา , วัดท่ากง , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1098
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอข้อมูลการบริจาคเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1099
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 35 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1155
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1160
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านสองสลึง , วัดคงคาวราราม , วัดป่ายุบ , บ้านมะเดื่อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การตรวจเยี่ยมมุมสืบค้นข้อมูล
  รายละเอียด : ด้วย บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ อีสท์ วอเตอร์ แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมพร้อมกับรวบรวมความต้องการในการจัดระเบียบมุมสือค้นข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1162
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้สปอร์ตคลับ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1180
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมร่มไม้สปอร์ตคลับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1191
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขากะโดน ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนากลุ่มการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนากลุ่มการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมร่มไม้สปอร์ตคลับ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1201
  ลว.  26 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านบึงตะกาด , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1228
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจสอบปรับปรุงข้อมูล10มิถุนายน2555
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือตรวจสอบปรับปรุงข้อมูล10มิถุนายน2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2401
  ลว.  04 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขาสำรอง ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนส่งแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนที่เป็นไฟล์ 2 ให้เขตใหม่เพราะปิดไม่ได้ หรือลองส่งมาที่ duangdean2496@hotmail.com แต่ต้องบันทึกเป็น PDF ส่งไป เพราะไฟล์ 2 ที่ส่งไปเปิดไม่ได้
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1259
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งปฏิทินการดำเนินงานปิดระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศปี 2555
  รายละเอียด : แจ้งปฏิทินการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1340
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดพลงช้างเผือก , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความจำเป็นต้องดำรงอยู่ ส่งภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1351
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเขากะโดน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดโพธิ์ทอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดพังราด , บ้านวังหิน , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านแก่งหวาย , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : เปลี่ยนกำหนดการอบรมโครงการทรูปลูกปัญญา
  รายละเอียด : เปลี่ยนกำหนดการอบรมโครงการทรูปลูกปัญญา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1363
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดทุ่งควายกิน ,
  เรื่อง : หนังสือแจ้งบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2555
  รายละเอียด : หนังสือแจ้งบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2555 ฉบับจริงครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1364
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมด่วนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555
  รายละเอียด : เชิญประชุมด่วนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี2555 ของคณะทำงานฉบับจริงครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1395
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1403
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : การรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมจัดสรรงบรายหัวไปพลางก่อน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1422
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1423
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1453
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2555 เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1470
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2555 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 7 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1484
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : เชิญประธานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับจัดสรร Tablet
  รายละเอียด : เชิญประธานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับจัดสรร Tablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1512
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : การยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน
  รายละเอียด : การยืนยันข้อมูลในระบบDMCเพื่อจัดสรรงบนักเรียนยากจน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1522
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1539
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2555 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1570
  ลว.  30 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1613
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1653
  ลว.  10 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : บัญชีจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (30%) เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1687
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนชื่อบัญชีโอนคืนเงินให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 23 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1727
  ลว.  20 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชนEFA
  รายละเอียด : การรายงานข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชนEFA

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 39 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1765
  ลว.  27 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ,
  เรื่อง : การรับมอบTabletระยะที่ 1
  รายละเอียด : การรับมอบTabletระยะที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1766
  ลว.  05 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะร่วมกัน
  รายละเอียด : ด้วย สพป.ระยอง เขต 2 จัดประชุมสัมมนา 4 องค์คณะบุคคล ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ อ่าวพร้าวรีสอร์ท เกาะกูด จ.ตราด จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมสัมมนากำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1774
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมงบประมาณโครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ (โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1775
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์บริการ Tablet
  รายละเอียด : การจัดตั้งศูนย์บริการ Tablet ของบริษัท Scopad

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 38 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1776
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : การรับมอบTabletระยะที่ 1 อย่างเป็นทางการของโรงเรียนในสังกัด
  รายละเอียด : การรับมอบTabletระยะที่ 1 อย่างเป็นทางการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1778
  ลว.  06 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดชากมะกรูด , วัดกองดิน , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเจริญสุข , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาตลาด , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ด้วย สพป.ระยอง เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมแม่พิมพ์รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมระชุมด้วยตนเอง และขอให้แจ้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1791
  ลว.  30 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : เอกสารเพิ่มเติม โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1901
  ลว.  07 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ (โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1907
  ลว.  10 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : เชิญประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรเงินประมาณ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุเมธ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1937
  ลว.  12 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ (โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล) ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 90 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1976
  ลว.  17 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการการจัดการศึกษาส้่วมสุขสันต์ในโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1988
  ลว.  18 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งแผนจัดสรรTabletระยะที่2อย่างไม่เป็นทางการ
  รายละเอียด : แจ้งแผนจัดสรรTabletระยะที่2อย่างไม่เป็นทางการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2002
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 37 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/2009
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : การจัดทำข้อมูลจัดสรรTabletระยะที่ 1
  รายละเอียด : การจัดทำข้อมูลจัดสรรTabletระยะที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 22 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2028
  ลว.  24 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดบุนนาค ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2040
  ลว.  24 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2555 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2068
  ลว.  04 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนตะเคียนงามสาขาโรงเรียนวัดสมมุติเทพฐาปนาราม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2078
  ลว.  01 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2080
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2638
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายละเอียด : เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปพัฒนานโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2225
  ลว.  26 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2278
  ลว.  06 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2298
  ลว.  13 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2316
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์Tabletระยะที่2
  รายละเอียด : การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์Tabletระยะที่2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2317
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมจัดพิธีรับมอบTabletระยะที่2
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมจัดพิธีรับมอบTabletระยะที่2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 14 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2321
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณ โรงเรียนดีศรีตำบล และโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลักของโรงเรียนมาเรียนรวมที่ต้องการพัฒนาในปี 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2327
  ลว.  25 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เร่งรัดให้โรงเรียนรายงายและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2334
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมอบรมจัดเก็บข้อมุลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : การประชุมอบรมจัดเก็บข้อมุลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2335
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีงบประมาณ2556
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีงบประมาณ2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2421
  ลว.  27 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรอบแบบสำรวจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2431
  ลว.  27 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองม่วง ,
  เรื่อง : การจัดทำข้อมูลจัดสรรtabletระยะที่2และกรณีนักเรียนย้าย
  รายละเอียด : การจัดทำข้อมูลจัดสรรtabletระยะที่2และกรณีนักเรียนย้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2453
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเขาตาอิ๋น ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2495
  ลว.  07 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดถนนกะเพรา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2555 (70%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2584
  ลว.  19 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่2 ระบบDMC
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่2 ระบบDMC

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/52
  ลว.  07 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/75
  ลว.  09 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 60 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/136
  ลว.  21 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด : แก้ไข หนังสือส่งฉบับที่แล้ว ที่เปิดไม่ได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/124
  ลว.  21 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดบ้านนา ,
  เรื่อง : (แก้ไข) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2555 (30%)
  รายละเอียด : เนื่องจากแนบไฟล์บัญชีจัดสรร (ไฟล์ที่ 2) ผิด ขออภัยในความผิดพลาดครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/139
  ลว.  23 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 3 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/148
  ลว.  24 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2552 - 2554
  รายละเอียด : สพป.ระยอง เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2552 - 2554 ผ่านทางเวปไซต์ htt://ss.stabdb.com ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลและการบันทึกข้อมูลจากคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 87 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/187
  ลว.  30 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบแบบสอบถามการเรียนการสอนด้วยTablet
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบแบบสอบถามการเรียนการสอนด้วยTablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 7 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/235
  ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัย
  รายละเอียด : ด้วย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการวิจัย เรื่อง "ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก" จึงขอให้กรอกแบบวิจัยดังกล่าวส่งคืน สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ (แบบวิจัยให้ไปรับที่ตู้โรงเรียนสพป.ระยอง เขต 2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/263
  ลว.  05 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านมะเดื่อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ครั้งที่ 1/2557
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม "หลวงป่คร่ำ ยโสธโร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/283
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/289
  ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : อนุบาลจินดาวัฒน์ ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/291
  ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/292
  ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/308
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (แก้ไขไฟล์ที่ 2)
  รายละเอียด : ขออภัยในความไม่สะดวก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/330
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการTablet
  รายละเอียด : แจ้งจัดสรรอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการTablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/332
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/367
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของ อปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/384
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  รายละเอียด : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/385
  ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ฯลฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/389
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2555 (30%) เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/390
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/411
  ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/413
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเกาะลอย , บ้านห้วยยาง , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : การจัดสรรรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/452
  ลว.  04 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/453
  ลว.  04 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/487
  ลว.  06 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/513
  ลว.  08 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/535
  ลว.  11 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , รุ่งนภาพิทยา , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/549
  ลว.  12 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งยกเลิกอนุมัติบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายการครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/562
  ลว.  14 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งคำสั่ง
  รายละเอียด : ส่งคำสั่ง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ขอให้ท่านไปศึกษาดูงานตามกำหนดการที่แนบ
  ใส่เสื้อสีชมพูเขต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 84 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/575
  ลว.  18 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : 
  เรื่อง : การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา2555
  รายละเอียด : การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 27 โรงเรียนที่ ศธ  04126/585
  ลว.  19 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ส่งกำหนดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ขอให้ไปทุกคน เมื่อมาถึงสำนักงานเขต
  (ปั้ม ปตท.แล้วขอให้ลงทะเบียนรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เขตก่อนขึ้นรถ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/611
  ลว.  19 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดทุ่งควายกิน , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 ตามแผนงานสร้างและกระจ่ายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 98 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/654
  ลว.  22 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดคลองปูน , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบแบบสอบถามการเรียนการสอนด้วยTabletเพิ่มเติม
  รายละเอียด : ขออภัยที่แจ้งล่าช้าครับเนื่องจากระบบของ สพฐ.เปิดใช้งานได้ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2556 ครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/712
  ลว.  01 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 5

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 11 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04126/719
  ลว.  02 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสันติวัน , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง ,
  เรื่อง : บัญชีจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
  รายละเอียด : บัญชีจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/720
  ลว.  02 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือเรียนของสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/721
  ลว.  02 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/868
  ลว.  01 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขากะโดน , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเขาหินแท่น , วัดคงคาวราราม , บ้านแก่งหวาย , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : ประชุมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม"หลวงปู่คร่ำยโสธโร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04126/874
  ลว.  02 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกองดิน ,
  เรื่อง : ขออนุญาตเข้าดำเนินการสำรวจความพร้อมของวงจรสื่อสารเครือข่ายไร้สาย
  รายละเอียด : ขออนุญาตเข้าดำเนินการสำรวจความพร้อมของวงจรสื่อสารเครือข่ายไร้สาย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 69 โรงเรียนที่ ศธ  04126/905
  ลว.  07 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดคลองชากพง ,
  เรื่อง : สอบถามความต้องการขอโครงการจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/927
  ลว.  08 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอรับการสนันสนุนงบปรมะณเตรียมการรับเสด็จฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 18 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/935
  ลว.  09 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสมอโพรง ,
  เรื่อง : การยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2555
  รายละเอียด : การยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/936
  ลว.  14 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดพังราด ,
  เรื่อง : แบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
  รายละเอียด : ไฟล์Excell ไม่มีส่งมานะคะ แบบฟอร์มกรอกตามที่ส่งมานะคะ เมื่อแล้วเสร็จส่งกลับมา่ในระบบขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/946
  ลว.  09 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/952
  ลว.  09 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1020
  ลว.  17 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรง และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1027
  ลว.  20 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดคลองปูน , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การจัดทำข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน
  รายละเอียด : การจัดทำข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 เพื่อจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1035
  ลว.  21 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรง เข่้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากโรงเรียนใดไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนให้ผู้รักษาการแทนเข้าประชุมแทน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 88 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1109
  ลว.  02 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกองดิน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านเนินดินแดง , บ้านห้วยยาง , ห้วยยางศึกษา , บ้านชำฆ้อ , บ้านน้ำเป็น , บ้านสีระมัน , เขาชะเมาวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนต้นปีการศึกษา2556
  รายละเอียด : การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนต้นปีการศึกษา2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04126/1110
  ลว.  02 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนต้นปีการศึกษา2556
  รายละเอียด : ขอเชิญคณะกรรมการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนต้นปีการศึกษา2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1122
  ลว.  03 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1141
  ลว.  04 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1156
  ลว.  05 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ไฟล์ที่ส่งไปโรงเรียนถ้าโรงเรียนใดเปิดดูไม่ได้ ก็ไม่ต้องเปิดดูเพราะไฟล์ที่ส่งไปให้เป็นข้อความ "ให้โรงเรียนจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่งวันที่ 6 มิถุนายน 2556 " ดังนั้นไม่ต้องเปิดไฟล์ดูก็ได้
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1206
  ลว.  12 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านมาบช้างนอน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2556 รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 11 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/717
  ลว.  11 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดเขาน้อย , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสมอโพรง , วัดทุ่งควายกิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , บ้านชุมแสง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านมะเดื่อ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเสนอของบประมาณปี 2557 รายการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ระบบประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1302
  ลว.  20 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , วัดถนนกะเพรา ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมนำเข้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา2556และระบบemis

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1303
  ลว.  20 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมนำเข้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี2556 และระบบ emis

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1321
  ลว.  21 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดจำรุง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณปี 2556 (งบแปรญัตติ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1326
  ลว.  21 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 28 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1356
  ลว.  27 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1367
  ลว.  18 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนางาน ICT
  รายละเอียด : จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนางาน ICT

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1429
  ลว.  05 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดคลองปูน , วัดคลองชากพง , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดงบประมาณปี 2556 (งบแปรญัตติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 63 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1437
  ลว.  08 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบแปรญัตติ) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1438
  ลว.  08 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบแปรญัตติ) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1441
  ลว.  08 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1487
  ลว.  11 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1491
  ลว.  11 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1508
  ลว.  15 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1565
  ลว.  16 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบแปรญัตติ) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1571
  ลว.  16 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเนินยาง ,
  เรื่อง : การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1630
  ลว.  19 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , วัดสารนารถธรรมาราม ,
  เรื่อง : การกรอกช้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ด้วย สพฐ. จัดทำการวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ส่ง สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1646
  ลว.  24 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสันติวัน ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะร่วมกัน
  รายละเอียด : ขอเชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะบุคคลร่วมกันระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ณ อ่าวพร้าวรัีสอร์ท เกาะกุูด จังหวัดตราด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 34 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1652
  ลว.  25 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดหนองกันเกรา , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบแบบสอบถาม
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบแบบสอบถาม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1672
  ลว.  29 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะร่วมกัน
  รายละเอียด : ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะร่วมกัน จากระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 เลื่อนเป็นระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2556 เวลาและสถานที่คงเดิม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1674
  ลว.  29 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนา 4 องค์คณะบุคคล
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดประชุมสัมมนา 4 องค์คณะบุคคล ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ อ่าวพร้าวรีสอร์ท เกาะกูด จังหวัดตราด และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา พร้อมนี้เขตฯได้จัดทำเสื้อคณะประชุมสัมมนา จึงขอให้ท่านโทรบอกเบอร์เสื้อ โทรเบอร์ 0871335969 และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีตัวอย่างเสื้อให้ลองเบอร์หากต้องการลองเบอร์ให้ติดต่อที่ คุณนงลักษณ์ ภิญโญ (เลข่าฯห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ) กำหนดการจะจัดส่งให้ภายหลัง
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1681
  ลว.  30 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ,
  เรื่อง : ขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างรายเดือนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1683
  ลว.  30 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : เขาชะเมาวิทยา ,
  เรื่อง :  แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบแปรญัตติ) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1688
  ลว.  22 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1691
  ลว.  30 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบDMC

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1716
  ลว.  25 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งไฟล์ตัวอย่างการกรอกข้อมูลด้านโอกาสและด้านคุณภาพ (Ms-Excel)
  รายละเอียด : ด้านโอกาส ไฟล์ school_emes.xls และ ด้านคุณภาพ ไฟล์ itemSchool.xls

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1733
  ลว.  01 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะร่วมกัน
  รายละเอียด : ด้วย สพป.ระยอง เขต 2 จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะร่วมกันระห่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กับ เขต 2 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ อ่่าวพร่้าวรีสอร์ท เกาะกูด จ.ตราด สพป.ระยอง เขต 2 จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1735
  ลว.  01 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งกำหนดการประชุมสัมมนา 4 องค์คณะบุคคล
  รายละเอียด : ขอส่งกำหนดการประชุมสัมมนา 4 องค์บุคคลให้ท่านทราบตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1748
  ลว.  01 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1761
  ลว.  02 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กส่ง สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1767
  ลว.  05 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขาน้อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1771
  ลว.  06 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กส่งข้อมูลการวิจัยโรงเรียนขนาดเล็กให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1772
  ลว.  06 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบแปรญัตติ) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1775
  ลว.  06 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1816
  ลว.  08 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งข้อมูลการวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกแบบวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก ส่ง สพป.ระยอง เขต 2 ด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1819
  ลว.  09 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปี2556
  รายละเอียด : การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปี2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1821
  ลว.  09 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 (งบแปรญัติ) งบลงลุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 5

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1827
  ลว.  09 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1865
  ลว.  13 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รับเสื้อ 4 องค์คณะ
  รายละเอียด : ขอให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะเข้ามารับเสื่้อที่ กลุ่มนโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป และท่านคณกรรมการเขตพื้นที่ขอให้มารีบเสื้อ 4 องค์คณะที่เขตด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1870
  ลว.  08 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การกรอกข้อมูลสำหรับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ2558
  รายละเอียด : การกรอกข้อมูลสำหรับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1883
  ลว.  15 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1886
  ลว.  15 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1889
  ลว.  16 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันรุ่นครูทั้งโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1912
  ลว.  19 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : กรอกแบบวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกแบบวิจัยส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ระยอง เขต 2 ด่วน เพื่อสรุปส่ง สพฐ.ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1928
  ลว.  20 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านชงโค ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ขอให้ท่าน เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1936
  ลว.  21 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1963
  ลว.  28 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1966
  ลว.  28 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1996
  ลว.  29 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งแนวทางทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกิน เกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ( นักเรียนติด G )

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2018
  ลว.  30 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดหนองกันเกรา , บ้านสองสลึง , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2556 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 91 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2046
  ลว.  03 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดหนองกันเกรา , บ้านสองสลึง , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : การโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต
  รายละเอียด : การโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2070
  ลว.  04 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : สำรวจรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2087
  ลว.  06 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางดำเนินการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2129
  ลว.  10 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดเขาสำรอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : ขออนุมุติใช้เงินเบี้ยปรับจากการผิดสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-classroom)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2281
  ลว.  19 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2163
  ลว.  04 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2503
  ลว.  14 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำข้อมูลนักเรียนผ่านระบบDMC ภาคเรียนที่ 2/2557
  รายละเอียด : การจัดทำข้อมูลนักเรียนผ่านระบบDMC ภาคเรียนที่ 2/2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2297
  ลว.  23 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลโรงเรียน (ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 30 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2300
  ลว.  23 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กรอกแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กกรอกแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก (ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2301
  ลว.  23 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลโรงเรียน (ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2303
  ลว.  23 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : แก้ไขฉบับที่เปิดไม่ได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2305
  ลว.  23 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนบ้านวังจันทน์ ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : แก้ไขฉบับที่เปิดไม่ได้ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2324
  ลว.  25 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2281
  ลว.  19 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : คำสั่งศึกษาดูงาน
  รายละเอียด : ส่งคำสั่งศึกษาดูงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2348
  ลว.  27 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , บ้านคลองทุเรียน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านวังหิน , บ้านชุมแสง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลโรงเรียนส่งให้ใหม่เพราะไม่ได้แบบกรอกข้อมูลโรงเรียน เขตได้รับแต่หนังสือนำส่ง
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2349
  ลว.  27 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านบึงตะกาด ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้แบบกรอกข้อมูลโรงเรียนให้เขตด้วย
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2361
  ลว.  30 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านสองสลึง , บ้านศรีประชา ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2367
  ลว.  01 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดถนนกะเพรา ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : โรงเรียนส่งหนังสือนำข้อมูลโรงเรียน แต่ไม่ได้ส่งแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนขอให้โรงเรียนส่งแบบกรอกข้อมูลโรงเรียนให้กล่มนโยบายและแผนด้วย
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2369
  ลว.  01 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : การจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 เป็นไฟล์ zip ต้องบันทึกลงเครื่องและแตกไฟล์ก่อนจึงจะสามารถเปิดดูไฟล์ได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2378
  ลว.  02 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , รุ่งนภาพิทยา , อนุบาลจินดาวัฒน์ , อนุบาลหลานรัก , เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนช่วยส่งไฟล์ที่ 2 ให้เขตใหม่ด้วย เพราะไฟล์ 2 เปิดไม่ได้ ไฟล์ 2 คือ ไฟล์ตารางข้อมูลโรงเรียน
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 94 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2379
  ลว.  02 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน , กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน , คุรุสภาเขตพื้นที่ ,
  เรื่อง :  แก้ไขราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2395
  ลว.  03 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , วัดถนนกะเพรา , วัดท่ากง , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านชำฆ้อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : เอกสารที่โรงเรียนส่งให้ยังเปิดไม่ได้ ขอให้โรงเรียนลอง Save เป็น PDF ส่งเขต
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2396
  ลว.  03 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : กรอกช้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนส่งไฟล์ 2 มาใหม่เพราะเปิดไม่ออก ให้ส่งเป็น PDF
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2411
  ลว.  08 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม ,
  เรื่อง : กรอกแบบข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกแบบข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กตามหนังสือ สพป.รยอง เขต 2 ที่ ศธ 04126/2781 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ด่วน เพื่อสรุปส่ง สพฐ.ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2421
  ลว.  08 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : เอกสารเพิ่มเติม
  รายละเอียด : เอกสารอธิบายการกรอกแบบข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2437
  ลว.  10 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ตามหนังสือที่ สพป.ระยอง เขต 2 ที่ ศธ 04126/2781 ลงวัน 23 กันยายน 2556 ส่งกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ก่อนเที่ยง
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2442
  ลว.  11 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านมะเดื่อ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 56 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2459
  ลว.  15 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2465
  ลว.  16 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , วัดเขาน้อย , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ลักขณา คล้ายคลึง
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2494
  ลว.  14 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แบบฟอร์มเขียนโครงการ สพป.ระยอง2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2540
  ลว.  31 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2558
  ลว.  27 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดโพธิ์ทอง , วัดชุมนุมสูง , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการ เครื่องถ่ายเอกสาร
  รายละเอียด : ทำหนังสือตอบรับภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2564
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลพื้นฐานเด็กนักเรียนมารวม รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2571
  ลว.  06 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : เชิญประชุมอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2572
  ลว.  06 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดชุมนุมสูง , วัดเนินเขาดิน , วัดเกาะลอย , วัดวังหว้า , บ้านสองสลึง , บ้านบึงตะกาด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2597
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดชุมนุมสูง ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2627
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2636
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุด ภาคเรียนที่ 2/2556 (70%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2287
  ลว.  22 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ Internet For All
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ Internet For All

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2661
  ลว.  18 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (70%)(แก้ไข)
  รายละเอียด : ขออภัยในความผิดพลาด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2681
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดเขาน้อย , วัดคลองปูน , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , วัดสันติวัน , วัดคลองชากพง , วัดทุ่งควายกิน , บ้านทุ่งเค็ด , วัดวังหว้า , บ้านเนินดินแดง , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านหนองม่วง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านน้ำเป็น , บ้านเหมืองแร่ ,
  เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Router
  รายละเอียด : การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Router

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 97 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2715
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : เร่งรัดยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่2ผ่านระบบDMC
  รายละเอียด : เร่งรัดยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่2ผ่านระบบDMC

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2783
  ลว.  01 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : ร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
  รายละเอียด : ส่งร่างคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการเครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ให้ประธานเครือข่ายทราบ หากจะเพิ่มเติมกรรมการชุดใดขอให้แจ้งเขตทราบด้วย เพื่่อจะได้เสนอ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงนามต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2784
  ลว.  01 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดกองดิน , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , วัดเนินเขาดิน , บ้านหนองไทร , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านคลองไผ่ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2817
  ลว.  16 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , บ้านชงโค , บ้านชำฆ้อ , บ้านศรีประชา , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : สอบถามข้อมูลโรงเรียน
  รายละเอียด : สอบถามข้อมูลโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2818
  ลว.  16 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบแปรญัตติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 19 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2869
  ลว.  17 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2919
  ลว.  24 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาจั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (70%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/22
  ลว.  03 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/23
  ลว.  03 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านแก่งหวาย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สนับสนุนการบริหารจัดการรถกระบะ รับ-ส่งนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/24
  ลว.  03 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคละชั้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/29
  ลว.  06 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , บ้านหนองไทร , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การกรอกข้อมูลเพื่อใช้จัดสรรงบประมาณด้านไอทีปี2557
  รายละเอียด : การกรอกข้อมูลที่ www.obecnet.bopp.go.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/92
  ลว.  14 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2557
  รายละเอียด : การจัดสรรงบประมาณปี 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/117
  ลว.  17 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ศึกษาดูงาน
  รายละเอียด : เรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
  ขอเชิญศึกษาดูงาน ณ กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/125
  ลว.  20 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 62 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/134
  ลว.  21 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมซ้กซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.ระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/135
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/191
  ลว.  27 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/214
  ลว.  29 มกราคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/308
  ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/321
  ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
  รายละเอียด : ด้วย สพป.ระยอง เขต 2 ขอเชิญประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เดอะปริ้นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๙.๐๐ น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/323
  ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดพลงช้างเผือก ,
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นโรงเรียนสาขาของสมาคมกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 34 โรงเรียนที่ ศธ  04126/326
  ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : สอบถามข้อมูลการไปเรียนร่วม
  รายละเอียด : สอบถามโรงเรียนขนาดเล็กนำนักเรียนไปเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/337
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของ อปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อปท. ปีงบประมาณ 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/146
  ลว.  22 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  รายละเอียด : ส่งประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 97 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/361
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณปี ๒๕๕๗ รายการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ระบบประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 96 โรงเรียนที่ ศธ  04126/407
  ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑ (๗๐%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/459
  ลว.  04 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านบึงตะกาด , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04126/499
  ลว.  10 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
  รายละเอียด : ด้วยสพป.ระยอง เขต ๒ ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ให้โรงเรียนบ้านดอนสำราญ,โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย, โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น,โรงเรียนบ้านห้วยยาง,โรงเรียนบ้านชำสมอ,โรงเรียนบ้านหนองคุย,โรงเรียนวัดเขาสำรอง และโรงเรียนวัดเขาน้อย ขอให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานการจัดสรรงบประมาณรายบุคคลให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ระยอง เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 62 โรงเรียนที่ ศธ  04126/534
  ลว.  13 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ,
  เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อการวางแผนพัฒนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/573
  ลว.  19 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา2556
  รายละเอียด : ประชุมอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/574
  ลว.  19 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพัมฯาระบบงานข้อมูลสารสนเทศปีงบประมาณ2557
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการพัมฯาระบบงานข้อมูลสารสนเทศปีงบประมาณ2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/613
  ลว.  24 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 86 โรงเรียนที่ ศธ  04126/627
  ลว.  26 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/648
  ลว.  31 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
  รายละเอียด : ด้วยศูนย์เขาน้อย ขอเพิ่มสัปดาห์การเรียน จาก สัปดาห์ละ 2 วัน (จันทร์,พุธ) เปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์, อังคาร, พูธ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 22 โรงเรียนที่ ศธ  04126/655
  ลว.  31 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดหนองกันเกรา , บ้านดอนสำราญ , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , วัดชุมนุมสูง , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/671
  ลว.  02 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ ,
  เรื่อง : แบบติดตามปย.2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/697
  ลว.  09 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินเขาดิน , วัดเนินทราย , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ โรงเรียนดีศรีตำบล ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/713
  ลว.  10 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านมะเดื่อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2
  รายละเอียด : ขอส่งปฎิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามเอกสารที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04126/739
  ลว.  21 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดทำข้อมูลDMCสิ้นปีการศึกษา2556เพิ่มเติม
  รายละเอียด : แจ้งจัดทำข้อมูลDMCสิ้นปีการศึกษา2556เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/740
  ลว.  21 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา
  รายละเอียด : การรับสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/741
  ลว.  21 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , บ้านบึงตะกาด , บ้านชงโค , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ โรงเรียนดีศรีตำบล ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/775
  ลว.  25 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดคลองชากพง , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/881
  ลว.  02 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดไตรรัตนาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านมะเดื่อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านออกเขียนได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/892
  ลว.  07 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ต่าตรุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ โรงเรียนดีศรีตำบล ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04126/940
  ลว.  14 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/943
  ลว.  14 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04126/944
  ลว.  14 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ประชุมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กหรือผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาวราราม เข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยพร้อมเพรียงกัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/976
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดคลองชากพง , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม และโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 88 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/977
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การกรอกข้อมูลสำหรับจัดสรรแท็บเล็ตปีงบประมาณ2557
  รายละเอียด : การกรอกข้อมูลสำหรับจัดสรรแท็บเล็ตปีงบประมาณ2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/978
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04126/979
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดเขาน้อย , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสมอโพรง , วัดทุ่งควายกิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , บ้านชุมแสง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านมะเดื่อ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/980
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดป่ายุบ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ โรงเรียนดีศรีตำบล ครั้งที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/989
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนด้วย DMC ภาค1 ปี 2557
  รายละเอียด : ประชุมอบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนด้วย DMC ภาค1 ปี 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/990
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านท่าลำบิด , วัดท่ากง , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการจัดประชุมอบรมทำข้อมูลนักเรียนภาค1 ปี 2557
  รายละเอียด : ขอเชิญคณะกรรมการจัดประชุมอบรมทำข้อมูลนักเรียนภาค1 ปี 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04126/992
  ลว.  16 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดพลงไสว , วัดพลงช้างเผือก , วัดทุ่งควายกิน , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดเนินทราย , บ้านท่าลำบิด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , บ้านเจริญสุข , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
  รายละเอียด : การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1075
  ลว.  23 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านมะเดื่อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ครั้งที่ 2/2557
  รายละเอียด : เลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จากปฏิทินวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เปลี่ยนเป็นประชุมวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 89 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1082
  ลว.  23 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจความต้องการ รายการเครื่องถ่ายเอกสาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1088
  ลว.  26 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาปี2557
  รายละเอียด : การดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาปี2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1091
  ลว.  26 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพานักเรียนและครูม.2
  รายละเอียด : ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพานักเรียนและครูม.2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1101
  ลว.  26 พฤษภาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 73 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1138
  ลว.  02 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1146
  ลว.  02 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดเขาน้อย , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสมอโพรง , วัดทุ่งควายกิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , บ้านชุมแสง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านพลงตาเอี่ยม , บ้านชงโค , บ้านมะเดื่อ , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ 2557 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการขยายเขตติดตั้งปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1160
  ลว.  03 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านทุ่งเค็ด , บ้านสองสลึง , วัดคงคาวราราม , วัดป่ายุบ , บ้านมะเดื่อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาที่มีความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณป้องกันอุทกภัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 26 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1176
  ลว.  04 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , วัดคงคาวราราม , บ้านแก่งหวาย , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : เครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 26 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1179
  ลว.  04 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านยางงาม , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , วัดคงคาวราราม , บ้านแก่งหวาย , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : เครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 37 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1196
  ลว.  06 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านหนองม่วง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก (ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) ,จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และฺBest Practices ของโรงเรียน ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1248
  ลว.  10 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1249
  ลว.  10 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1251
  ลว.  10 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียนมาเรียนรวม รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 87 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1260
  ลว.  11 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1275
  ลว.  12 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , วัดคงคาวราราม , บ้านแก่งหวาย , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประชุมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อหารือวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1327
  ลว.  17 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภาคเรียนที่ 2/2556 และภาคเรียนที่ 1/2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 34 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1394
  ลว.  20 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านชุมนุมใน , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การประชุม "เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก"
  รายละเอียด : แจ้งการประชุม "เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูทั้งหมดในโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม "เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก" ส่ง สพป.ระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1402
  ลว.  23 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : การประชุม "เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก"
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านและครูในโรงเรียนทั้งหมดเข้าร่วมที่เข่้าร่วมประชุม "เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก" ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1403
  ลว.  23 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดโพธิ์ทอง ,
  เรื่อง : กรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1405
  ลว.  23 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , วัดเขาน้อย , วัดทุ่งควายกิน , วัดบ้านนา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมจัดทำประมาณราคา เพื่อจัดทำระบบป้องกันอุบัติภัย สำหรับสถานศึกษา
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1417
  ลว.  23 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , วัดเขาน้อย , วัดทุ่งควายกิน , วัดบ้านนา , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมจัดทำประมาณราคา เพื่อจัดทำระบบป้องกันอุทกภัย สำหรับสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1454
  ลว.  27 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเนินทราย ,
  เรื่อง : แจ้งยกเลิกอนุมัติบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาการ โรงเรียนดีศรีตำบล ครั้งที่ 1 (ลำดับที่ 8 โรงเรียนวัดเนินทราย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1456
  ลว.  27 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1475
  ลว.  27 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  รายละเอียด : ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบเข้าประกวดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยส่งข้อมูลภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เพือพิจารณาคัดเลือกจำนวน ๕ โรงเรียน (เอกสารประกอบ ขอ 2 ชุด)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1477
  ลว.  27 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1514
  ลว.  02 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 รายการค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1515
  ลว.  02 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ,
  เรื่อง : การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1521
  ลว.  02 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1526
  ลว.  03 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ใหม่ล่าสุด)
  รายละเอียด : ยกเลิกแบบฟอร์มแบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเก่า และให้ใช้แบบฟอร์มที่ส่งไปให้ใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุจิตรา ไตรยางค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1531
  ลว.  07 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม"เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก"
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม "เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก" ในวันที่่ 22 กรกฎาคม 2557 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 240 คน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 30 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1540
  ลว.  07 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : ขอแจ้งเลื่อนการส่งผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1548
  ลว.  07 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1551
  ลว.  07 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านมะเดื่อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : แจ้งห้องนอนสวนนงนุช พัทยา จังหวัดระยอง
  รายละเอียด : แจ้งห้องนอนประชุมสัมมนา 4 องค์คณะ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี รถออกจากปั้น ปตท. หน้า สำนักงาน เวลา 08.00 น. ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 29 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1552
  ลว.  07 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : ขอแจ้งโรงเรียนที่จะส่งผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประกวด มีเอกสารประกอบ จำนวน ๓ ชุด ส่งภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 91 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1565
  ลว.  08 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1566
  ลว.  08 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านมะเดื่อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : แจ้งห้องนอน สวนนงนุช
  รายละเอียด : พร้อมกันที่ปั้น ปตท. ตรงข้ามเขตพื้นที่ เวลา 8.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1567
  ลว.  08 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1581
  ลว.  10 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ประชุมสัมมนากรรมการในองค์คณะบุคคล
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนากรรมการองค์คณะบุคคลระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี รถออกจากปั้ม ปตท. ตรงข้ามสำนักงานเขต เวลา 08.00 น. กำหนดการตามสิ่งแนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1601
  ลว.  15 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล
  รายละเอียด : ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1620
  ลว.  16 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ "การประชุมเสวนาโรงเรียน" ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1662
  ลว.  21 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1700
  ลว.  24 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขากะโดน ,
  เรื่อง : โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 26 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1701
  ลว.  25 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , วัดเนินเขาดิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , บ้านเนินหย่อง , บ้านเนินดินแดง , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1717
  ลว.  25 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  รายละเอียด : พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มาเพื่อทราบและเตรียมดำเนินการต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1725
  ลว.  28 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดหนองกันเกรา , บ้านวังหิน , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1726
  ลว.  28 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งยกเลิกการส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1742
  ลว.  28 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดเนินทราย , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดีศรีตำบล)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1750
  ลว.  29 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดเนินทราย , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งลลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดีศรีตำบล)
  รายละเอียด : แก้ไข และเปลี่ยนไฟล์ แทนที่ส่งผิดค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1758
  ลว.  29 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านชุมแสง , วัดป่ายุบ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1762
  ลว.  30 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557
  รายละเอียด : ขอส่งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04126/1783
  ลว.  31 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ส่งรูปประชุมเสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : รูปประชุม "เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1788
  ลว.  31 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรประมาณปี ๒๕๕๗ งบดำเนินงาน เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1789
  ลว.  31 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมปฎิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุจิตรา ไตรยางค์
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1793
  ลว.  01 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดชากมะกรูด , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , บ้านวังหิน , บ้านเนินหย่อง , บ้านเจริญสุข , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1805
  ลว.  04 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รายละเอียด : การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมนุมใน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1810
  ลว.  04 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ภาพประชุม "เสวนาโรงเรียนขนาดเล็ก"
  รายละเอียด : ส่งภาพประชุมเสวนาโรงเรียนขนาดเล็กใหม่
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1816
  ลว.  04 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1913
  ลว.  14 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  รายละเอียด : แจ้งให้ท่านนำผลงานไปเสนอ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1914
  ลว.  14 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดพลงไสว , วัดเนินทราย , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1930
  ลว.  15 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1942
  ลว.  18 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสุขไพรวัน , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1943
  ลว.  18 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านวังหิน , บ้านชุมแสง , บ้านชำฆ้อ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด ครั้งที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1944
  ลว.  18 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดป่ายุบ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบดำเนินงาน (เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/1945
  ลว.  18 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/1999
  ลว.  22 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดไตรรัตนาราม , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2018
  ลว.  25 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดหนองกันเกรา , บ้านสองสลึง , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2019
  ลว.  25 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกันเกรา ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2063
  ลว.  27 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองไทร ,
  เรื่อง : การจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง สถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติ ของโรงเนรยนบ้านหนองไทร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2072
  ลว.  27 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2084
  ลว.  29 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดป่ายุบ ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนดีศรีตำบล ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2087
  ลว.  29 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านสองสลึง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก6ล้อขนส่ง
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก6ล้อขนส่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2088
  ลว.  29 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจสอบซ่อมข้อมูลนักเรียนDMC2557
  รายละเอียด : การตรวจสอบซ่อมข้อมูลนักเรียนDMC2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2124
  ลว.  01 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางห้องนอนไปศึกษาดูงานเพชรบุรี
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด
  ขอส่งตารางห้องนอนที่ไปศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ พัก ๑ คืน ณ โรงแรม SUN ขอให้ท่านแจ้งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทราบด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2129
  ลว.  02 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองคุย , วัดเขาสำรอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าสื่อ หรือวัสดุ ตามความต้องการของโรงเรียน โดยสพฐ.จะโอนเงินประจำงวด ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2134
  ลว.  02 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต
  รายละเอียด : ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2136
  ลว.  02 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านยางงาม , วัดชากมะกรูด , วัดสุขไพรวัน , วัดพลงช้างเผือก , วัดเนินทราย , วัดเกาะลอย , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านชุมแสง , บ้านแก่งหวาย , บ้านมะเดื่อ , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2147
  ลว.  03 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ พื้นที่ภาคตะวันออก
  รายละเอียด : แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พศ.๒๕๕๗ พื้นที่ภาคตะวันออก และให้โรงเรียนวัดปากน้ำพังราดจัดส่งเอกสารโดยการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จัดส่งเอกสารโดยตรงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 30 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2161
  ลว.  04 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2183
  ลว.  08 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม (ดร.พิภพ นามสนิท)
  รายละเอียด : ส่ง ดร.พิภพ นามสนิท

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2185
  ลว.  08 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยขอให้ท่านนำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๒๖/๒๒๘๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปในวันประชุมด้วย หากโรงเรียนใดไม่มีผู้บริหารขอให้ผู้รักษาการเข้าร่วมประชุมแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 92 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2190
  ลว.  09 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 24 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2206
  ลว.  11 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านยางงาม , บ้านชำสมอ , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดไตรรัตนาราม , วัดสันติวัน , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , บ้านห้วงหิน , บ้านเนินดินแดง , บ้านเขาหินแท่น , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านเขาตลาด , บ้านศรีประชา , บ้านมาบช้างนอน , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสืออ่านประกอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2226
  ลว.  15 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , วัดสุขไพรวัน , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดเกาะลอย , บ้านสองสลึง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านพลงตาเอี่ยม , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อครูอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อครูอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 40 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2267
  ลว.  18 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กประชุมในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 103 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2271
  ลว.  18 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2346
  ลว.  28 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดเขาน้อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 104 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2356
  ลว.  29 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2357
  ลว.  30 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองไทร , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านเขาตลาด ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2364
  ลว.  01 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านน้ำเป็น ,
  เรื่อง : แจ้งโรงเรียนรายงานไปสุพรรณ
  รายละเอียด : รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานผลไปสุพรรณแล้ว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 97 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2371
  ลว.  02 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานระบบบันทึกข้อมูลส่งซ่อมเครื่องแท็บเล็ตรุ่น scopad
  รายละเอียด : การรายงานระบบบันทึกข้อมูลส่งซ่อมเครื่องแท็บเล็ตรุ่น scopad

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2393
  ลว.  03 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียด : ส่งนโยบาย2558ของสพฐ. แจ้งเพื่อทราบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2464
  ลว.  08 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดปากน้ำพังราด ,
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ2557 ระดับภาคกลาง
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนเตรียมรับการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ในระดับของภาคกลาง ซึ่งกำหนดประเมินเชิงประจักษ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2467
  ลว.  09 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดทำคำขอรับงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน หรือผู้รักษาการแทน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองกันเกรา โดยขอให้โรงเรียนได้นำโน๊ตบุ๊ค พร้อมทั้งแบบจัดทำคำของบประมาณ แบบ ปล.4 และปล.6 มาในวันประชุมด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 81 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2471
  ลว.  10 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตัวอย่างแบบสรุป ปร4 ปร6 รายการประมาณราคาปี 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 82 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2472
  ลว.  10 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2511
  ลว.  15 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  รายละเอียด : การติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2518
  ลว.  16 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลพื้นฐานเด็กนักเรียนมาเรียนรวม รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2526
  ลว.  17 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2549
  ลว.  24 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านทุ่งเค็ด , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : เชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.สุภาภรณ์ นฤภัย
   -> 28 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2550
  ลว.  24 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสรุปการติดตั้งทีวีไกลกังวลและสรุปงบประมาณ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 90 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2627
  ลว.  10 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายละเอียด : หนังสือลงนามแล้ว ส่งแทนหนังสือฉบับที่รอลงนาม (เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 57)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 90 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2628
  ลว.  10 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายละเอียด : เนื่องจากหนังสือฉบับที่ส่งให้ รร. นั้น ยังไม่มีเลขที่หนังสือ จึงส่งหนังสือฉบับที่ถูกต้องมาให้ใหม่ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2639
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เร่งรัดยืนยันข้อมูลนักเรียนภาค2/2557ผ่านDMC
  รายละเอียด : เร่งรัดยืนยันข้อมูลนักเรียนภาค2/2557ผ่านDMC

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2640
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2648
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 8 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2697
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , บ้านเนินสุขสำรอง , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , วัดท่ากง , บ้านเจริญสุข ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2698
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , บ้านเจริญสุข ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 8 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2741
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านสองสลึง , บ้านชุมแสง ,
  เรื่อง : เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2743
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานเครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และร่วมวางแผนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน หากโรงเรียนใดไม่มีผู้บริหารโรงเรียนขอให้ผู้รักษาการแทนเข้าร่วมประชุม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2754
  ลว.  27 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2782
  ลว.  01 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ชุมชนวัดกลางกร่ำ , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดเนินเขาดิน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านแก่งหวาย , บ้านสามแยกน้ำเป็น ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2786
  ลว.  01 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดไตรรัตนาราม , วัดบ้านนา , บ้านหนองน้ำขุ่น , บ้านชุมแสง , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านเขาช่องลม , บ้านห้วยทับมอญ , บ้านสีระมัน ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2787
  ลว.  01 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านยางเอน , บ้านสีระมัน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2791
  ลว.  02 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองทุเรียน , วัดสมอโพรง , บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2792
  ลว.  02 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดสุขไพรวัน , ชุมชนวัดตะเคียนงาม , บ้านยางเอน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 11 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2838
  ลว.  08 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดชากมะกรูด , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดชุมนุมสูง , บ้านห้วงหิน , วัดวังหว้า , บ้านเนินหย่อง , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , วัดป่ายุบ , บ้านเหมืองแร่ , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2841
  ลว.  08 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองไทร , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 38 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2854
  ลว.  09 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2860
  ลว.  09 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดพลงไสว , วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (โรงเรียนดีประจำตำบล)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2868
  ลว.  11 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองบางบ่อ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2881
  ลว.  16 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , วัดเขาน้อย , วัดบุนนาค , วัดหนองกันเกรา , วัดโพธิ์ทอง , บ้านหนองไทร , วัดถนนกะเพรา , วัดบ้านนา , วัดพังราด , บ้านสองสลึง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านชุมแสง , บ้านเขาตลาด , บ้านเขาช่องลม ,
  เรื่อง : แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 18 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2885
  ลว.  16 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : วัดกะแส , บ้านคลองป่าไม้ , วัดไตรรัตนาราม , วัดคลองปูน , วัดเนินยาง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดโพธิ์ทอง , วัดชุมนุมสูง , วัดหนองกะพ้อ , บ้านหนองไทร , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , บ้านห้วงหิน , วัดเกาะลอย , บ้านวังหิน , วัดวังหว้า , บ้านเจริญสุข , บ้านหนองน้ำขุ่น ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 10 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2886
  ลว.  16 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , วัดไตรรัตนาราม , วัดสมอโพรง , วัดพลงไสว , บ้านวังหิน , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) , บ้านเขาช่องลม , บ้านห้วยทับมอญ ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2890
  ลว.  18 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30%)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2891
  ลว.  18 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : บันทึกประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  รายละเอียด : บันทึกประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2892
  ลว.  18 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2893
  ลว.  18 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2902
  ลว.  23 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : ตัวอย่างเขียนโครงการ
  รายละเอียด : ตัวอย่างโครงการ แก้ไขข้อ 6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ให้เพิ่มจำนวน ผู้อบรม , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ใส่ยอดเงินด้วย ถ้ามีค่าวิทยากรก็ต้องแจงรายละเอียดด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2923
  ลว.  24 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองทุเรียน , บ้านเขาหินแท่น ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี พศ2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พศ2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04126/2940
  ลว.  29 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดพลงไสว , วัดเกาะลอย ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดีประจำตำบล)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 84 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/2941
  ลว.  29 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานบันทึกการซ่อมtablet
  รายละเอียด : รายงานบันทึกการซ่อมtablet

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04126/89
  ลว.  15 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของ อปท.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ปี 2559

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04126/120
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด กรอกแบบแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ภายในวันที่ 21 มกราคม 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 38 โรงเรียนที่ ศธ  04126/121
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านเนินไม้หอม , บ้านยางงาม , บ้านหนองคุย , บ้านชำสมอ , วัดเขาน้อย , วัดกองดิน , วัดเขาสำรอง , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านคลองทุเรียน , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดโพธิ์ทอง , บ้านดอนสำราญ , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดจำรุง , วัดบ้านนา , วัดเกาะลอย , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านเขาหินแท่น , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองไผ่ , บ้านยุบตาเหน่ง , บ้านชงโค , บ้านน้ำเป็น , บ้านมาบช้างนอน , บ้านน้ำกร่อย ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
  โดยพร้อมเพรียงกัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ดวงเดือน รอดสุข
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/122
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : แจ้งการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/123
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานผลการบริหารงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก
   -> 47 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04126/147
  ลว.  22 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านคลองป่าไม้ , บ้านยางงาม , วัดสุขไพรวัน , วัดเขาน้อย , วัดเขาสำรอง , บ้านเนินสมบูรณ์ , วัดเขากะโดน , วัดบุนนาค , บ้านมาบเหลาชะโอน , วัดสันติวัน , วัดสมอโพรง , วัดคลองชากพง , วัดพลงไสว , วัดหนองกันเกรา , วัดพลงช้างเผือก , วัดสารนารถธรรมาราม , วัดมงคลวุฒาวาส , บ้านเนินสุขสำรอง , วัดทุ่งควายกิน , วัดหนองกะพ้อ , วัดถนนกะเพรา , วัดจำรุง , วัดเนินทราย , วัดบ้านนา , บ้านทุ่งเค็ด , บ้านท่าลำบิด , วัดปากน้ำพังราด , วัดพังราด , บ้านวังหิน , บ้านเจริญสุข , บ้านสองสลึง , บ้านสองพี่น้อง , บ้านเต้าปูนหาย , บ้านห้วยยาง , วัดคงคาวราราม , บ้านชุมแสง , บ้านหนองม่วง , บ้านบึงตะกาด , บ้านเขาตาอิ๋น , บ้านแก่งหวาย , บ้านคลองบางบ่อ , บ้านชงโค , ชุมชนบ้านวังจันทน์ , บ้านเขาตลาด , บ้านมะเดื่อ , บ้านชำฆ้อ , บ้านน้ำเป็น , บ้านสามแยกน้ำเป็น , บ้านน้ำใส ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   จตุพร ขันนอก


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  19  หน้า  . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
  99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
  โทร. 0-3867-1180 ,0-3867-8224 ,0-3867-8225 โทรสาร. 0-3867-2516
  E-mail Address :  mt_ikob@yahoo.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1448 วินาที