ทวิตเตอร์ สพป.รย.2เฟสบุ๊ค สพป.รย.2ยูทูป สพป.รย.2

แบบฟอร์มจัดซื้อ-จัดจ้าง......

ตกราคาจ้าง

- ขั้นตอนตกลงราคาจ้าง
- ตกลงราคาจ้าง

สอบราคาจ้าง

- ขั้นตอนการประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 
-
ตารางเปรียบเทียบ
- บันทึกการตรวจสอบซอง
- บันทึกควบคุมงานก่อสร้าง
- แบบสอบราคา

สอบราคาซื้อ

บัญชีผู้มาขอรับรายละเอียดการสอบราคาซื้อ
- ทะเบียนรับซองสอบราคา
- ใบรับซองสอบราคา
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเปิดซองและตรวจรับ 
- ประกาศผลเปิดซองสอบราคา
- ประกาศสอบราคา 
- ยกเลิกประกาศ
- รายงานขอซื้อ 
- สัญญาซื้อขาย  
- หนังสือนำส่งประกาศ 
- เอกสารสอบราคาซื้อ

- ใบเสนอราคา

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ

บันทึกให้ไปทำสัญญา
ใบตรวจรับและขออนุมัติจ่ายเงิน 
คู่มือ EGP วิธีตกลงราคา   |  แนบไฟล์
เข้าชม : 14537
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้ควบคุมระบบ
99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516 
PageRank