ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร , ครุภัณฑ์ดนตรีไทย,ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร , ครุภัณฑ์ดนตรีไทย,ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา