ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิชาการเกษตร,ครุภัณฑ์ดนตรีไทย,ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาการเกษตร ,ครุภัณฑ์ดนตรีไทย,ครุภัณฑ์ห้องสมุด,อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา