ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสํกยภาพครู ( ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม )

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560 ( เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ) ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ดู รายละเอียดที่ โทร. 02 642 6060 ต่อ 2016 หรือ 085 660 7460 หรือ 062-605 6799