สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขอความอนุเคราะห์เชื่อโยงเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ขอความอนุเคราะห์เชื่อโยงเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF2018)