เข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖ .๐๐ น.ในส่วนภูมิภาค สพป.ระยอง เขต ๒ มีครูอาวุโสที่เข้ารับเครื่องหมายดังกล่าว จำนวน ๓๗ คนดังหนังสือแจ้งแล้วนั้น  พร้อมรายละเอียดดังแนบ
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1128&tid (รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฯ)
a กำหนดการเข้าเฝ้าฯ
b คำแนะนำ
c ข้อควรทำ

d ที่พัก