เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น