แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่าง ตุลาคม 2560 – 30 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.60 – ธ.ค.60