ข้อมูล 10 มิ.ย. (DMC)

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551 student_smis51

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2552 student_smis52

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553 student_smis53

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554  student_smis54

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555  student_smis55

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556  student_smis56

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557  student_smis57

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558  student_smis58

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 student_smis59

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 student_smis60

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 student_smis_61