01 D
นายพิภพ  ปัดป้องโรคา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 

 

 

 

 

 

100D

นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางชลดา หล้าวงศา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

69 D

นายพลกฤต แสงพลอย
พนักงานธุรการ

 

นายบรรพต ช่างเหล็ก
ช่างระบบน้ำ 2

16 D

น.ส.วรรณวิมล ดอกไม้
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

น.ส.สมลักษณ์ มีบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

55 D
น.ส.ผกาวดี ผสมทรัพย์
 แม่บ้าน
54 D
นางไพเราะ ดวงสุขประเสริฐ
แม่บ้าน
 

63 Dนายตะวัน แพทย์รักษา
พนักงานขับรถยนต์

 

  นายสรศักดิ์ กรวยทอง
พนักงานขับรถยนต์