01 D
นายพิภพ  ปัดป้องโรคา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
34D
นางปาณิศา ธรรมสาลี
100D
นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์
นางชลดา หล้าวงศา
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ  พนักงานธุรการ  ช่างระบบน้ำ 2

นางอารีพรรณ  คล้ายคลึง

69 D

นายพลกฤต แสงพลอย

นายบรรพต ช่างเหล็ก
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  แม่บ้าน  แม่บ้าน
 

16 Dน.ส.วรรณวิมล ดอกไม้

 

54 D
นางไพเราะ ดวงสุขประเสริฐ

 

55 D
น.ส.ผกาวดี ผสมทรัพย์

 พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์
 

63 D
นายตะวัน แพทย์รักษา

นายสรศักดิ์ กรวยทอง