20 D
นางปานรดา  สิริบุญบันดาล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
35 D
นางชลิดา เรืองวรากุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
11 D
นางนิตยา  บุญมี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้าวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
60D
นางเยาวดี  เฉลียวนัก
ทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
Business Man Blue นายธงชัย เกิดมี
นิติกรชำนาญการ
งานวินัยและนิติการ
31D
น.ส.รังสิยา  พานทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการงา
นบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
22 D
นางอารมณ์  เอกาบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาบุคคลากร
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2_%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b5น.ส.วรรณวิสา  ดวงภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ
จุดบริการการงานคุรุสภา ณ สพป.ระยอง เขต2
05 wD
น.ส.ณธษา  เสียงเลิศ
เจ้าหนักงานธุรการ ชำนาญการ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2_%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3น.ส.ศศิมา หมื่นนคร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
น.ส.ปริญญา  จอมพุทรา
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a_%e0%b8%ab%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%81นายธวัช หงษ์สามสิบหก
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5_%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตรการ
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง