โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

     
นายประจิม มงคลสุข 
รอง ผอ.สพป. ระยอง เขต 2

 

นางปานรดา สิริบุญบันดาล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ

กลุ่มงานสรรหา บรรจุเเต่งตั้ง

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
การกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

 

นางเยาวดี เฉลียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวรังสิยา พานทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวปริญญา จอมพุทรา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวณธษา เสียงเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวแววตา มาตรหมาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)

 


นางสาวพัชรินทร์ สุขปิยังคุ
นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

  

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายธงชัย เกิดมี
นิติกรชำนาญการ

นายสิปปภาส  เพชรประกอบ
นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

นางสาวอัศุมาลี บุญเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)

 

   ที่รูปดูหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เเต่ละคนได้