โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

     นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป. ระยอง เขต 2
นางปานรดา สิริบุญบันดาล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานบำเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
งานสรรหา บรรจุเเต่งตั้ง
งานวางแผนอัตรากำลัง
การกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ
 

นางเยาวดี เฉลียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

นางสาวรังสิยา พานทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

นางสาวปริญญา จอมพุทรา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวณธษา เสียงเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวแววตา มาตรหมาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)
 

นางสาวพัชรินทร์ สุขปิยังคุ
นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)

  

 

นายสิปปภาส  เพชรประกอบ
ทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)
</h6
พัฒนาบุคลากร
นิติกร
 นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 นายธงชัย เกิดมี
นิติกรชำนาญการ
นางสาวนฤมล  แก่นพะวา 
นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)