>

นางสาวพิชชนาภา เมธวัน

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวนิรดา คุ้มคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวอลิสา คชารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
งานธุรการ
 สุภาพร  วงศ์ทิพรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ