ดร.นพดล  เนื่องจำนงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและแผน งานข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวพิชชนาภา เมธวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิรดา คุ้มคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางแสงเดือน วงษ์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานติดตาม รายงาน และประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอลิสา คชารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นายบุญฤทธิ์  รักษาการ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
งานธุรการ

 

นางธัญญา แสนเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน