ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววัลลภา รักษ์สังข์

นางรัชนี สิงห์เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวพินิดา เอี๊ยบกงไชย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสุปราณี ปรมสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสยาม นำเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
      นางสาวลักขนา คล้ายคลึง      

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์