นางนงค์นุช อุทัยศรี

ผู้อำนายการกลุ่ม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 

นางทัศนา รัตนพงศ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา วิมลเกียรติ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางจำรัส มีลาภ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางฉันทนา รัตนพลแสน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นาวสาวฮุสนา เงินเจริญ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางปัญชลีย์ ปราณี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

 


 

 

นางศิริพร สมทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายภาณุวัฒน์ แสนพรม

พนักงานราชการ