แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมาย สพป.ระยอง เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวโหลดโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับการอบรมวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561

https://drive.google.com/file/d/1jP3Yj3sNzJUnAKHfbAh8UIq5Om6YoBXd/view?usp=sharing


1. โครงสร้าง สพป.ระยอง เขต 2
*โครงสร้าง สพป.ระยอง เขต 2


2. คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการปฏิบัติราชการ
*คำสั่งสพป.ระยอง เขต 2 ที่ 235/2560


3. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล กลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2
*คู่มืองานการจัดระบบบริหาร   (ผู้รับผิดชอบ นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์)
*คู่มืองานบริการอาคารสถานที่ , งานความปลอดภัย , งานยานพาหนะ , งานประสานงาน 
(ผู้รับผิดชอบ นายพิภพ ป้องปัดโรคา)
*คู่มือ งานประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ นางปาณิศา ธรรมสาลี)
*คู่มือ งานสารบรรณ , งานสวัสดิการ , งานควบคุมภายใน (ผู้รับผิดชอบ นางชลดา หล้าวงศา)
*คู่มือ งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ , งานการประชุมภายในสำนักงาน 
(ผู้รับผิดชอบ นางอารีพรรณ คล้ายคลึง)


4. แนวทางการจัดระบบควบคุมภายใน
*ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน


*การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


5. มาตรการประหยัด
*มาตรการประหยัด สพป. ระยอง 2


6. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ระยอง เขต 2
*คู่มือการปฏิบัติการ เล่ม 1
*คู่มือการปฏิบัติการ เล่ม 2


7.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ระยอง เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แผนปฏิบัติการ

8.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สพป.ระยอง เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง


9.แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน กลุ่มอำนวยการ สพป.ระอง เขต 2
*แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน


10. แบบฟอร์ม
*แบบฟอร์มยื่นเรื่อง ธอส.