เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2559-2562

…………..คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด……….


คู่มืออบรม DCM วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561

ณ โรงเรียนวัดสารนาถธรรมมาราม

………..คลิ๊กเพื่อเปิด…………


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหารงบประมาณ (1-3 กันยายน 2561)

ณ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

………….ดาวน์โหลด………….


แบบ ปร 4-6  (1-3 กันยายน 2561)

ณ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

………….ดาวน์โหลด…………….


แบบบันทึกการขออนุมัติเงิน

3.1 แบบบันทึกเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงิน

3.2 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

3.3 แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการ

3.4 แบบรายงานผลการจัดทำโครงการฯ


เอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด


แนวทางปฏิบัติหนังสือกรมบัญชีกลาง ว259 ลว. 4 มิ.ย. 2561

แบบมาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและราคามาตรฐานฯ