ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ

เงินสวัสดิการ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ อัตราจ้างเดือนละ ๙๐๐๐ บาท

>>>>ขอบเขตของงานจ้าง<<<<

>>>>แนวทางการจ้าง<<<<

>>บันทึกตกลงจ้าง<<<<

>>>>ใบสำคัญรับเงิน<<<<

>>>>รายละเอียดแนบท้าย<<<<

>>>>วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง<<<<


เรื่อง การเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต


แบบฟอร์มนำส่งเงินประกันสัญญา/รายได้แผ่นดิน

แบบฟอร์มแจ้งโรงเรียน

คำอธิบายใบแจ้งการชำระเงิน