ข้อสอบปลายปี 2561

ข้อสอบปลายปี ชั้น ป.2 ป.4 ป.5

ข้อสอบปลายปีชั้น ม.1 ม.2ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ

 1. แบบสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด คลิกกรอกข้อมูล

 2. กรอกข้อมูลการขอเกียรติบัตรด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

 3. คู่มือ รูปแบบการจัดทำข้อสอบ เพื่อนำไปใส่โปรแกรมออนไลน์คอมพิวเตอร์ ระบบ E-Testing SOTS:  5701
 4. Download คู่มือการใช้ระบบสอบออนไลน์ คลิก 

 5. แจกลูกสะกดคำ ปก  คำนำ สารบัญ  เนื้อหา
 6. กิจกรรม Eng 24 แล้วนำไปใช้ในชั้นเรียน youtube เอกสารประกอบการเรียนรู้ เฉลยแบบฝึกหัด เนื้อหา คลิก 
 7. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018  คลิก
 8. รหัสเข้าสู่ระบบ QAMS คลิก
 9. ตัวอย่างข้อสอบ PISA 2018 คลิก
 10. การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  คลิก
 11. ทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ คลิก

M3 วิทย์ วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปี 60

P6 วิทย์ วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปี 60

ความสามารถด้านเหตุผล

โครงสร้างเฉลย nt 55

 

 

 

 

 

 

 


ข้อสอบพร้อมเฉลย