ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ

  1. แบบสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด คลิกกรอกข้อมูล

  2. กรอกข้อมูลการขอเกียรติบัตรด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

  3. คู่มือ รูปแบบการจัดทำข้อสอบ เพื่อนำไปใส่โปรแกรมออนไลน์คอมพิวเตอร์ ระบบ E-Testing SOTS:  5701
  4. Download คู่มือการใช้ระบบสอบออนไลน์ คลิก 

  5. แจกลูกสะกดคำ ปก  คำนำ สารบัญ  เนื้อหา
  6. กิจกรรม Eng 24 แล้วนำไปใช้ในชั้นเรียน youtube เอกสารประกอบการเรียนรู้ เฉลยแบบฝึกหัด เนื้อหา คลิก 
  7. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018  คลิก
  8. รหัสเข้าสู่ระบบ QAMS คลิก