70 D
นายธงชัย  มั่นคง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

 64 D
นายประจิม  มงคลสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
 56 D
นางอำพัย  อุดมพฤกษชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2