รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐


รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

QR  Code  ครั้งที่ ๒ และ ๓ ปี ๒๕๖๑มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือควบคุมภายใน