1

น.ส.อุมา  ศรีชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุ

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-123

นางสัจจาพร  โพโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุลัดดา   เฟือยคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
2

น.ส.พิชชนาภา  เมธวัน
นักวิชาการพัสดุ  ชำนาญการพิเศษ
3

  นางผกามาศ  ก้อนทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

น.ส.มณีพรรณ์   เชาว์กบินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
s__4341840

น.ส.นาตยา    ดำบรรพ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
7

นางอารีพรรณ   คล้ายคลึง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
6

น.ส.ชนกนาถ   ธรรมสนิท
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์