1

น.ส.อุมา  ศรีชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ภาระงาน

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัสดุ

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-123

นางสัจจาพร  โพโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ภาระงาน
 

น.ส.สุลัดดา   เฟือยคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ภาระงาน
 

น.ส.มณีพรรณ์   เชาว์กบินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ภาระงาน
 

 

6

น.ส.ชนกนาถ   ธรรมสนิท
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ภาระงาน
 

 

 

น.ส.อุมาพร สุขยืด
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ภาระงาน

 

 

 

น.ส.ณัชญา สุวรรณโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ภาระงาน