นางสาวพิชชนาภา เมธวัน
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกล
งานข้อมูลสารสนทศ งานระบบสารสนทศ
นางแสงเดือน วงษ์มณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

        นายบุญฤทธิ์ รักษาการ       

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์