3กฎหมาย

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎ

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๓

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. ๒๕๔๙

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่ง

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  (แก้ไขอัพเดต)

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (แก้ไขอัพเดต)

ระเบียบ

ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนนให้ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒