คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ที่ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

•แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ต้องพ้นจากราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

• งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

• งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

• งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

• งานพัฒนาบุคลากร