คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ต้องพ้นจากราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบคำร้อง งานบำเหน็จความชอบและ ทะเบียนประวัติ

แบบคำร้อง งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

แบบคำร้อง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

  นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป. ระยอง เขต 2
นางปานรดา สิริบุญบันดาล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
กลุ่มงานสรรหา บรรจุเเต่งตั้ง
 
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
การกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ
 นางเยาวดี เฉลียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรังสิยา พานทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวปริญญา จอมพุทรา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
นางสาวณธษา เสียงเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวแววตา มาตรหมาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)
นางสาวพัชรินทร์ สุขปิยังคุ
นักทรัพยากรบุคคล (อัตราจ้าง)
พัฒนาบุคลากร
 นิติกร
ธุรการ
นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธงชัย เกิดมี
นิติกรชำนาญการ
 

นางสาวนฤมล  แก่นพะวา
นักทรัพยากรบุคคล  (อัตราจ้าง)

 

 
นายสิปปภาส เพชรประกอบ
นักทรัพยารบุคคล (อัตราจ้าง)