คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบขอรายละเอียดส่วนตัว เจ้าหน้าที่ สพป.ระยอง 2

•แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ต้องพ้นจากราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

• งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

• งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำเเหน่งและวิทยฐานะ

• งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

• งานพัฒนาบุคลากร