กฏบัตร


แบบฟอร์มต่างๆ


จ้างวิธีตกลงราคา (เกิน 10,000 บาท)

จ้างวิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 10,000 บาท)

ซื้อตกลงราคา (เกิน 10,000 บาท)

ซื้อตกลงราคา (ไม่เกิน 10,000 บาท)