การยืมเงิน การเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ

การยืมเงิน การเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ


การยืมเงิน

1.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน  (จำนวน 1 ฉบับ) >>>>ดาวน์โหลด<<<<

2.สัญญาการยืมเงินฉบับจริง (จำนวน 2 ฉบับ) >>>>ดาวน์โหลด<<<<

3.ใบลงทะเบียนจองที่นั่งหลักสูตร  (Print จากระบบ)

4.บันทึกขออนุมัติไปราชการ  (จำนวน 1 ฉบับ)  >>>>ดาวน์โหลด<<<<

(นอกจังหวัดอำนาจ ผอ.สพป.รย.2 / ในจังหวัดอำนาจ ผอ.ร.ร. คำสั่งสพฐ.ที่ 1874/2558 ลว. 1 ม.ค.59) การยืมเงินให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารแล้วทำงบหน้าสรุปตามแบบฟอร์ม ส่ง สพป.รย.2  ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ   >>>>ดาวน์โหลด<<<<

(ผู้ที่อบรมภายในเดือน ก.ค. 60 ให้รีบดำเนินการส่งโดยด่วน)

การรับเงิน สพป.รย.2 จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืมโดยตรง


เมื่ออบรมเสร็จสิ้นให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม

หลักฐานชดใช้เงินยืม

1.แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  >>>>ดาวน์โหลด<<<<

2.ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก, ใบแจ้งรายการของโรงแรม(Folio)

3.ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

4.รายละเอียดหลักสูตรที่ลงทะเบียนหรือกำหนดการอบรม (กรณีเบิกค่าใช้จ่ายอื่น)

การเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร >>>>ดาวน์โหลด<<<<