การยืมเงิน การเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ


การยืมเงิน

1.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน  (จำนวน 1 ฉบับ) >>>>ดาวน์โหลด<<<<

2.สัญญาการยืมเงินฉบับจริง (จำนวน 2 ฉบับ)  >>>>ดาวน์โหลด<<<<

3.รายละเอียดหลักสูตรที่ลงทะเบียนหรือกำหนดการอบรม
(แนบเฉพาะหน้าแรกของหลักสูตร และหน้าที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เท่านั้น)

4.บันทึกขออนุมัติไปราชการ  (จำนวน 1 ฉบับ)

คำสั่ง สพฐ. ที่ 1365/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ

 

การรับเงิน สพป.รย.2 จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืมโดยตรง


เมื่ออบรมเสร็จสิ้นให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม

หลักฐานชดใช้เงินยืม

1.แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  >>>>ดาวน์โหลด<<<<

2.ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก, ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio)
                                                                                              ตัวอย่าง

3.ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
                                                                                                     ตัวอย่าง

 
                                

   การเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร >>>>ดาวน์โหลด<<<<